Bokslutskommuniké för 2012

Fjärde kvartalet oktober-december 2012    

 • Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 113,9 MSEK (116,0) vilket är en minskning med 1,8 procent. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 13,5 MSEK (9,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,6 MSEK (17,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,9 MSEK (33,2)
 • Nettokassan den 31 december uppgick till 165,4 MSEK jämfört med 157,0 MSEK den 30 september
 • Under kvartalet har 1 371 175 egna aktier förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2012. På balansdagen den 31 december 2012 hade Biotage ett innehav om totalt 1 782 906 egna aktier förvärvade för 14 738 KSEK till ett genomsnittligt anskaffningspris om 8,27 SEK per aktie
 • Efter bokslutsdagen har ytterligare 1 523 369 aktier förvärvats varefter Biotages totala innehav av egna aktier uppgår till 3 306 275 aktier

Helåret januari-december 2012

 • Koncernens nettoomsättning under 2012 ökade med 8 procent till 462,9 MSEK (428,4).
  Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,8 MSEK (25,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,3 MSEK (32,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,5 MSEK (94,8)
 • Nettokassan den 31 december uppgick till 165,4 MSEK jämfört med 198,4 MSEK den 31 december 2011
 • Utdelning till aktieägarna har under 2012 skett med 29,3 MSEK (19,9)
 • Utdelningen föreslås att höjas till 0,50 SEK (0,40) per aktie
 • Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy enligt vilken Biotage ska dela ut minst
  50 procent av nettovinsten


Kommentar av VD Torben Jörgensen

2012 har varit ett bra år för Biotage med god försäljningstillväxt och ett väsentligt förbättrat resultat. Vi ökade försäljningen med 8 procent till 463 MSEK och rörelseresultatet förbättrades med 75 procent till 44 MSEK. Den stora resultatförbättringen under året beror bland annat på att vi ökat brutto-marginalen med över en procentenhet samtidigt som omkostnaderna för försäljning i relation till omsättningen har minskat med drygt två procentenheter. Härtill kommer även relativt sett lägre administrativa kostnader.

Under året har vi uppnått ett antal viktiga mål för vår verksamhet. Vi har bland annat ökat försälj­ningen av eftermarknadsprodukter vilka 2012 utgjorde 59 procent av Biotages totala omsättning. Det är inte långt ifrån vårt strategiska mål om 60 procent. Vi har också fått en bättre balans mellan områdena organisk och analytisk kemi, vilket gör oss allt mindre beroende av läkemedelsindustrins utveckling. Det långsiktiga målet är att dessa områden skall stå för ungefär lika stora delar av omsättningen. För 2012 uppnådde analytisk kemi en andel om 43 procent av vår totala försäljning.

Under året har vi investerat i vår marknadsorganisation och förstärkt säljkåren i USA, Europa och Kina. Kina var den marknad som, tillsammans med Japan, utvecklades bäst under året. Även om Kina fortfarande är en relativt liten marknad för oss har den en stor framtida potential. Europa var försäljningsmässigt den bästa regionen under fjärde kvartalet.

Årets sista kvartal avslutades dock inte helt som vi förväntat oss. Vi noterade en överlag ökad osäkerhet i marknaden och försäljningstakten mattades av, främst avseende instrument och framför­allt i USA och Indien. Vi har inte varit villiga att mer än ytterst selektivt sänka våra priser vilket i någon mån påverkat vår omsättning men samtidigt medverkat till att bruttomarginalen för det sista kvartalet blev hela 59,8 procent. Trots denna avmattning går vi ur det fjärde kvartalet med en rörelse­marginal på 11,9 procent.

Produktområdet rening svarar för den största omsättningen. Det är därför glädjande att detta område haft en positiv utveckling under såväl helåret som det avslutande kvartalet. Vi har tagit marknads­andelar framförallt i USA. Ett förstärkt produkt­erbjudande genom en uppdaterad version av vårt reningsinstrument Isolera och nya förbruknings­varor är bidragande orsaker till dessa framgångar.

Produktområdet syntes har inte utvecklats lika bra under 2012. Vi bedömer att tillväxten för våra syntesinstrument, som främst används vid utveckling av läkemedel baserade på små molekyler, även framöver kommer att vara begränsad. Av den anledningen inventerar vi flera alternativa applikations­områden för vår mikrovågsteknologi. Ett bra exempel på detta är våra produkter inom peptidsyntes som har visat god tillväxt.

Biotage fortsätter även att visa bra försäljningstillväxt inom förbrukningsvaror för analytisk kemi. Vi håller ett högt tempo i utvecklingen av nya applikationer vilket är en avgörande framgångsfaktor.

Ett område där vi gör satsningar för framtiden är det vi idag kallar Industrial Resins, tidigare benämnt processkemi. Verksamheten går i korthet ut på att i stor skala avlägsna oönskade substanser som till exempel pesticider och genotoxiner från exempelvis livsmedelsråvaror respektive läkemedel. Verksamheten befinner sig än så länge i laboratorie- eller pilotskala. Vi har under 2012 färdigställt vår anläggning i Lund som ger oss en ökad kapacitet och flexibilitet för produktion av polymerer.


För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84     
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0730-50 80 56                      


Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2013 kl. 08.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar