Delårsrapport Januari - mars 2013

Första kvartalet januari – mars 2013

 • Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2013 uppgick till 103,2 MSEK (119,6) vilket är en minskning med 13,7 procent. Till jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (8,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,1 MSEK (7,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,11)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,2 MSEK (10,2)
 • Nettokassan per den 31 mars uppgick till 154,0 MSEK jämfört med 165,4 MSEK
  den 31 december 2012
 • Under kvartalet har 1 611 469 egna aktier förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2012. Den 31 mars 2013 hade Biotage ett innehav om totalt 3 394 375 egna aktier förvärvade för 28 343 KSEK till ett genomsnittligt anskaffningspris om 8,35 SEK per aktie. Styrelsen har föreslagit årsstämman indragning av de återköpta aktierna
         

Kommentar av VD Torben Jörgensen
Årets första kvartal har varit något av en utmaning för Biotage. Det är framförallt sent frigjorda budgetar hos våra kunder i Europa samt avsaknad av statliga budgetanslag i USA (eng. ”sequestration”) – i kombination med att viktiga försäljningsdagar i slutet av kvartalet på många håll uteblev på grund av påskhelgen - som ligger till grund för den otillfredsställande försäljningsnivån under kvartalet. Vi har kunnat konstatera att flera av de under första kvartalet förväntade men uteblivna ordrarna har kommit in under inledningen av det andra kvartalet.

Valutautvecklingen, främst den starka svenska kronan, har haft en negativ effekt på omsättningen om nära sju procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi redovisar nu en omsättning som är 13,7 procent lägre än motsvarande period 2012, men till jämförbara valutakurser är den 6,9 procent lägre.

Jag är dock nöjd med att vi trots ett besvärligt kvartal levererar ett rörelseresultat på 6,1 MSEK, främst tack vare en god kontroll av kostnadsutvecklingen.

Det är tillfredställande att vårt enskilt största produktområde, rening, utvecklas väl. Vi har under kvartalet sett en fortsatt förstärkning av vår marknadsandel för dessa produkter i USA. Vi har under kvartalet sålt vårt första exemplar av ett kombinerat Flash- och Massdetector instrument, IsoleraTM Dalton. Instrumentet lanseras för en bredare publik i slutet av innevarande kvartal. Detta kommer att ytterligare förbättra vår konkurrensposition på marknaden.

Försäljningen av Biotages syntessystem har haft ett relativt bra kvartal. Det är företrädesvis i USA och Japan som vi sett en god utveckling. Framgången för mikrovågsassisterad peptidsyntes har bidragit till att vår försäljning av traditionella peptidsyntessystem minskat kraftigt. Våra produkter för provberedning, sample prep, har sålt bra i Kina och då speciellt på instrumentsidan. I övriga delar av världen har vi sett en avmattning av instrumentförsäljningen för sample prep. Här har vi en större produktlansering att se fram mot senare under året, vilken vi räknar med åter ska öka instrumentförsäljningen, och därmed även driva försäljningen av våra förbrukningsvaror. Inom våra olika regioner är det Europa som varit mest framgångsrika med att öka försäljningen av förbrukningsvaror inom analytisk kemi. I slutet av kvartalet lanserade vi också en ny förbrukningsvara för multianalys av mycotoxiner i livsmedelsprodukter.

Inom produktområdet Industrial Resins har vi fortsatt vår bearbetning av marknaden. Vi har också knutit till oss nya kunder som för närvarande utvärderar våra produkter. Det finns ett betydande intresse i marknaden för vårt produkterbjudande, samtidigt som vi insett att tiden för utvärdering i såväl laboratorie- som pilotskala är betydligt längre än vad vi initialt förväntat oss. En del av koncernens omsättningsminskning för perioden hänför sig till en kund som byggde upp lager till ett värde av 4 MSEK under det första kvartalet föregående år.

Från en geografisk synvinkel är det Japan och Kina som har varit våra bästa marknader under årets första kvartal. Distributörsförsäljningen har inte varit helt tillfredställande, även om vi sett ljuspunkter även där.

Rullande 12 månader håller vi nu en omsättningsfördelning om 60 procent eftermarknads­produkter (förbrukningsvaror och service) och 40 procent instrument. Detta har länge varit en strategisk målsättning för bolaget. Jag är därför nöjd med att kunna notera att vi för årets första kvartal har en försäljning på 61 procent eftermarknadsprodukter och 39 procent instrument.
       

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707-49 05 84        
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0730-50 80 56                       

Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 15.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera