Delårsrapport januari – september 2007

• Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 361,9 (382,9) MSEK och
under tredje kvartalet till 111,9 (133,9) MSEK.
Till jämförbara valutakurser och exklusive produktområdet Chem Dev, vilket är under avveckling, ökade försäljningen med 1 procent för niomånadersperioden och minskade med 12 procent för kvartalet.

• Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 27,6 (-2,9) MSEK och för det tredje kvartalet till 9,3 (11,4) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 56,5 MSEK (-8,2) och resultatet per aktie var 0,64 (-0,09) SEK och för tredje kvartalet uppgick periodens resultat till 11,2 (8,6) MSEK och resultatet per aktie var 0,13 (0,10) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för de första nio månaderna uppgick till 21,2 (11,9) MSEK och för tredje kvartalet till 22,9 (17,4) MSEK.


Kommentar från VD Torben Jörgensen

Det tredje kvartalet 2007 har visat fortsatt god lönsamhet med ett bra resultat samt förbättrad bruttomarginal. Försäljningen har totalt sett varit svagare än beräknat. Biosystems fortsätter att utvecklas positivt och under det tredje kvartalet skedde den första försäljningen inom marknadssegmentet ”Molecular Imaging”. Den under tredje kvartalet minskade försäljningen inom Discovery Chemistry beror huvudsakligen på en svag efterfrågan hos de större läkemedelsbolagen avseende reningsprodukter men även på grund av konkurrenters nyproduktslanseringar.

Vi har haft en bra ekonomisk utveckling i koncernen under de senaste 18 månaderna. Arbetet med att konsolidera och optimera verksamheten med fokus på lönsamhet har givit resultat. Från att ha varit ett bolag med stora förluster har vi under den senaste 12-månadersperioden haft en omsättning på cirka 500 MSEK och ett rörelseresultat på 37.5 MSEK.
Jag är självklart besviken över att vi inte ser tillväxt i försäljningen under Q3, men jag känner samtidigt tillförsikt inför Q4. Med detta i backspegeln ser jag nu att vi är redo att gå in i en ny fas. Biotage är verksamt i en affärsomgivning där strukturaffärer är ett viktigt element i strävan mot högre omsättning med ökad lönsamhet, vilket även lett till att Biotage fått propåer från strategiska intressenter. Styrelsen har därför beslutat att förutsättningslöst utvärdera olika former av strategiska alternativ som kan komma att resultera i förvärv av nya företag, försäljning av hela eller delar av företaget och/eller möjligheter till förändringar i ägandet. Detta sker med det självklara målet att maximera värdet för aktieägarna. Den strategiska utvärderingen kommer att ske utifrån ett flexibelt tidsschema och med bredast möjliga omfattning. Som rådgivare har styrelsen beslutat att anlita Greenhill & Co.
Under tiden kommer vi att fortsätta det dagliga arbetet med att förädla och bygga vidare på Biotages lönsamma affärsverksamhet.

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar