Delårsrapport januari-september 2017

Fortsatt starkt momentum i Biotages verksamhet

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 177,7 MSEK (167,0), vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser* ökade omsättningen med 9,8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 7,5 procent till 29,3 MSEK (27,2)
 • Resultat efter skatt ökade med 12,4 procent till 31,1 MSEK (27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,43) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,5 MSEK (30,8)
 • Nettokassan* per den 30 september uppgick till 119,6 MSEK (128,6) jämfört med 101,6 MSEK per den 30 juni
 • Biotage hade vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna aktier. Inga aktier har förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2017.

Nio månader januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,3 MSEK (488,8), vilket är en ökning med 14,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 13,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 101,4 MSEK (75,0)
 • Resultat efter skatt ökade med 38 procent till 104,1 MSEK (75,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,61 SEK (1,16) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102,8 MSEK (96,7)
 • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 80,9 MSEK (80,9) i maj månad 

*Se definition sid 18-19

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Biotage har fortsatt ett bra momentum i verksamheten och framgångarna från årets första sex månader följs av ytterligare ett starkt kvartal. För rullande 12 månader är försäljningstillväxten 12,3 procent. Trots att omsättningen i det tredje kvartalet påverkas negativt av den amerikanska dollarns utveckling fortsätter Biotage att växa med bibehållen lönsamhet. Bruttomarginalen för såväl kvartalet som årets första nio månader och rullande 12 månader överstiger 60 procent. Rörelsemarginalen (EBIT) som för kvartalet är 16,5 procent når nu 14,4 procent för rullande 36 månader, att jämföra med vårt mål om 15 procent i genomsnitt för de tre åren 2017-2019. Rörelseresultatet förbättrades med 7,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, trots en negativ effekt om nästan 6 MSEK från övriga rörelseposter som främst beror på valutakursförändringar.

Större försäljningsvolymer och effektivitetsförbättringar i produktionen bidrar överordnat till lönsamhetsförbättringar. Effektiviseringsprogram bedrivs kontinuerligt och inte enbart inom tillverkningen. En lika naturlig del är att inom R&D utveckla bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för såväl kunden som Biotage. Inte sällan går det hand i hand med Biotages hållbarhetsarbete. Exempel på detta är Biotages egenutvecklade mjukvaror inom produktområdet rening som avsevärt minskar använd­ningen av lösningsmedel. Detta ger kostnadsbesparingar för kunden och en vinst för miljön.

Vi tillverkar stora delar av produktutbudet i vår anläggning i Cardiff, Wales. Utöver nyss nämnda volymökningar och effektivitetsvinster bidrar därför det brittiska pundets svaga ställning till den goda lönsamheten. En ökad försäljning av förbrukningsvaror ger en högre bruttomarginal, men även mixen inom system och förbrukningsvaror ger lönsamhetsvariationer. Systemförsäljningens relativa del under kvartalet utgör 48 procent jämfört med vårt strategiskt långsiktiga mål om högst 40 procent.

Samtliga geografiska regioner med direktförsäljning ökar omsättningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vår direktförsäljning i Asien fortsätter att utvecklas väl. Särskilt stark försäljningstillväxt ser vi i Sydkorea och Japan. I Indien där vi enbart har sålt via distributör är försäljningsutvecklingen svag. Biotage har nu bildat ett dotterbolag i Indien. Därigenom inleds etableringen av egen närvaro och direktförsäljning, med målet att kopiera framgångsreceptet från Sydkorea och Kina. Enligt etableringsplanen ska vi vara operativa i Indien under 2018. Övergång till enbart direktförsäljning i Italien har gjorts från och med juli 2017.

Lanseringen av den nya generationen av evaporeringssystemet TurboVap® har mottagits mycket väl av marknaden med en försäljning av närmare 100 system redan detta kvartal. TurboVap® ingår i vårt produkterbjudande inom analytisk kemi, dit även försäljningen av förbrukningsvaror för Sample Prep (provberedning) hör, och båda dessa visar en tvåsiffrig procentuell försäljningsökning under kvartalet. Inom produktområdet industriella produkter har vi sedan inledningen av året sett en högre aktivitet som resulterar i fler försäljningar av Biotages största reningssystem, Flash 400TM, med tillhörande förbrukningsvaror.

Avslutningsvis är det med tillfredställelse vi kan lägga patenttvisten i USA till handlingarna.


  
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 8 februari 2018.
Årsstämma 2018 hålls den 26 april 2018.
Delårsrapport för det första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2018 publiceras den 16 juli 2018.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.
Årsredovisningen för 2017 planeras att offentliggöras vecka 14 2018.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.
 
 
 
 
För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84                                                                                                
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20             

 

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 330 anställda och omsatte 668 MSEK under 2016. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com


Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar