Första kvartalet 2012

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 119,6 MSEK (107,2). Till
    jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (2,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,9 MSEK (1,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,02)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,2 MSEK (32,7)
  • Nettokassan per den 31 mars 2012 uppgick till 179,4 MSEK jämfört med 198,4 MSEK
    per den 31 december 2011.

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Inledningen av året har varit bra. Vi visar god tillväxt med en omsättningsökning på 12 procent för kvartalet och vi tar med oss en stark orderingång in i det andra kvartalet. Till jämförbara valutakurser är den organiska tillväxten 8 procent i förhållande till motsvarande period 2011. Vi omsatte 119,6 MSEK, att jämföra med 107,2 MSEK för första kvartalet 2011. Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 8,6 MSEK trots en ofördelaktig utveckling av valutakurserna som medfört en negativ omräknings­effekt för utländska tillgångar på 3,4 MSEK.

USA var den största enskilda marknaden med 35 procent av nettoomsättningen. EU-området stod för 32, Japan 21, Kina 6 och övriga världen 6 procent av nettoomsättningen. EU-området presterar ett bra första kvartal i förhållande till förra året, med framförallt god tillväxt inom analytisk kemi. Försäljningen i USA har varit tillfredställande under kvartalet, där främst produkt­områdena rening och Sample Prep visar tillväxt. Vi är speciellt nöjda med att just försäljningen inom rening har återhämtat sig i USA, där vi under en period förlorat marknadsandelar. Den japanska marknaden fortsätter att utvecklas väl och vi har återigen ett starkt första kvartal i denna region.

Vår satsning på egen representation i Kina har fått en bra start och vi har goda förhoppningar om att stärka vår marknadsposition på denna viktiga marknad. Försäljningen till övriga delar av världen där vi inte har direktrepresentation varierar. Vi utvärderar kontinuerligt alternativa lösningar för att stärka försäljningen även på dessa marknader. Till viss del beror uteblivna försäljningsframgångar på det allmänna ekonomiska klimatet, där inte minst bidrag till den akademiska världen spelar in. Detta till trots tror jag att vi har goda möjligheter att vidareutveckla våra indirekta försäljnings­kanaler, främst på den växande indiska marknaden.

Sammanfattningsvis har satsningen inom analytisk kemi, och då framförallt Sample Prep, gett oss nya kundgrupper för avsättning av Biotages produkter. Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra produkterbjudanden till kunder inom organisk kemi. I slutet av förra året lanserade vi ett antal nya produkter som under detta kvartal bidragit till den goda försäljnings­utvecklingen. Under årets inledning har vi också genomfört väl mottagna lanseringar både på instrument- och förbrukningsvarusidan. Det är viktigt för Biotage att uppnå en bra balans mellan de olika kundgrupperna, som inte bara ökar förutsätt­ningen för tillväxt utan också jämnar ut toppar och dalar i det mer kapitalintensiva och läkemedels­industriberoende produktutbudet inom organisk kemi.

De under första kvartalet genomförda lanseringarna av förbrukningsvaror inom organisk kemi har, tillsammans med satsningen inom analytisk kemi, inneburit att vi fortsätter att öka den relativa andelen försäljning av förbrukningsvaror. Sammantaget utgör förbruknings­varor och service nu 58 procent av vår försäljning att jämföra med 57 procent under 2011.

Satsningen på projekt inom rening och separation i produktionsskala är fortsatt under utveckling. Vi är positiva till utvecklingspotentialen i denna verksamhet, där vi nu påbörjat leveranser till en asiatisk kund av polymer som används i regelrätt industriproduktion.

Under andra kvartalet kommer vår anläggning i Lund för produktion av polymera råvaror för analytisk kemi och pilotskala att vara färdigställd.

Biotage har en fortsatt stark finansiell ställning med en nettokassa per den 31 mars 2012 på 179,4 MSEK (198,4 MSEK vid utgången av 2011). Bolaget har under kvartalet återköpt 3,1 miljoner egna aktier till ett sammantaget belopp om 20,5 MSEK.

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84                                         
Erika Söderberg Johnson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0730-50 80 56                      


Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 15.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England, Kina och Japan. Biotage har cirka 270 anställda och omsatte 428,1 MSEK under 2011. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar