Biovitrum Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Starkt andra kvartal med fortsatt positiv utveckling för projekten

April – Juni
• Nettointäkterna ökade med 33% och uppgick till 404,2 Mkr (304,8). Resultatet ökade till 59,8 Mkr (7,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 1,31 Kr (0,15). Ökningen beror framför allt på en stark utveckling av tillverkningsintäkterna från ReFacto®
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades för andra kvartalet 2007, och var -16,4 Mkr ( 47,2)
• A2A-projektet, som bygger på en helt ny princip för behandling av neuropatisk smärta, avancerade in i klinisk fas II
• Kompletterande kliniska studier påbörjades av Exinalda™, för behandling av patienter med otillräcklig bukspottkörtelfunktion
• Martin Nicklasson tillträdde som ny VD den 14 maj

Januari – Juni
• Nettointäkterna ökade med 7% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 757,1 Mkr (708,1). Resultatet förbättrades med 11%, 103,9 Mkr (93,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,28 Kr (1,93)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31,7 Mkr (26,9). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni till 876,8 Mkr (1 176,3)
• Intäkterna från hemofililäkemedlet ReFacto® ökade under perioden med 30% till 592,5 Mkr (455,3).
• Intäkterna från övriga läkemedel ökade med 26%

Efter periodens utgång
• I augusti ingicks ett nytt avtal med Wyeth om att marknadsföra hemofililäkemedlet BeneFIX® i Norden
• Den nya reningsanläggningen i ReFacto®-produktionen godkändes av det amerikanska läkemedelsverket, FDA

VD kommenterar
”Den positiva utvecklingen för Biovitrum fortsätter under det andra kvartalet 2007. Vi kan redovisa en god resultat- och försäljningstillväxt, samtidigt som våra forskningsprojekt utvecklas positivt.”, säger VD Martin Nicklasson. ”Vi har även kunnat utöka vår portfölj av marknadsförda läkemedel, vilket kommer att ha en positiv inverkan på vår försäljning framöver. I början av året lanserade vi Aloxi®, ett nytt läkemedel mot illamående förorsakat av cellgiftsbehandling, på den nordiska marknaden. Och nyligen ingicks ett avtal med Wyeth om marknadsföring i Norden av BeneFIX®. Biovitrum har varit mycket framgångsrikt på den nordiska hemofilimarknaden och stärker ytterligare sin ställning med detta avtal.”
Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Martin Nicklasson och finansdirektör Göran Arvidson på ett press- och analytikermöte i Stockholm idag torsdagen den 23 augusti kl. 15:00 (CET),
på Grand Hôtel, Vapensalen. Det går även att deltaga via telefon, för medverkan ring: 08-566 363 29 (Sverige), +44 203 043 24 36 (UK) eller +1 866 458 40 87(US). Presentationen kommer att direktsändas via Internet och kan följas i realtid samt i efterhand på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

Presentationsmaterialet kommer att finnas att tillgängligt på www.biovitrum.se under investor relations/presentationer.

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Martin Nicklasson, VD, tfn 08-697 23 27
Göran Arvidson, Finansdirektör, tfn 08-697 23 68
Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tfn 08-697 20 85

Fakta om Biovitrum

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade specialistindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på OMX Nordiska börs i Stockholm sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar