Biovitrum skärper strategiskt fokus och ökar resurser till de senare utvecklingsfaserna samt omstrukturerar den tidiga forskningen

Biovitrums projektportfölj har utvecklats mycket positivt under 2005 och har idag flera projekt i eller nära klinisk fas, bland annat inom diabetes, fetma, ögonsjukdomar och inflammation. Portföljen har avancerat både med projekt från egen forskning och med hjälp av externa samarbeten och förvärv.

Under 2005 har Biovitrum förvärvat Cambridge Biotechnology i Storbritannien med läkemedelsforskning inriktad på fetma, smärta och inflammation och Arexis i Sverige, med inriktning på att utveckla läkemedel för behandling av metabola och inflammatoriska sjukdomar. Ett samarbetsavtal med schweiziska Santhera har slutits för utveckling av läkemedel mot typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar. För att med kraft kunna driva den lovande utvecklingsportföljen framåt måste ökade resurser satsas på den senare delen i utvecklingen. Ett förslag till prioriteringar och besparingar i den tidiga forskningsverksamheten håller därför på att utarbetas. Förslaget innebär ökat fokus och att en större andel av de interna resurserna koncentreras till de senare faserna i utvecklingen av nya läkemedel, det vill säga till sen substansoptimering, preklinisk och klinisk utveckling. Biovitrums strategi är att kombinera intern forskning med externa samarbeten och förvärvade projekt. Det senaste halvårets framgångsrika utveckling av portföljen visar på styrkan i detta och hur det bidrar till det långsiktiga byggandet av projektportföljen. Biovitrum kommer att ha kvar egen tidig forskning, men i nya arbetsformer utifrån mindre enheter. Biovitrum kommer därför att fortsätta satsa på innovativ tidig läkemedelsforskning både i Sverige och i Storbritannien. Personalneddragningar kan bli nödvändiga inom den tidiga forskningen. Mellan 70 och 100 personer kan komma att beröras. Förhandlingar med de lokala fackklubbarna har inletts. - Vi gör det här i övertygelsen om att vi kan skapa ett sunt och framgångsrikt läkemedelsföretag med uthållig lönsamhet på en tuff och hårt konkurrensutsatt marknad. Det innebär tyvärr att det ibland kan bli nödvändigt med omstruktureringar av verksamheten och därmed ofta personalneddragningar, säger Mats Pettersson, verkställande direktör för Biovitrum.

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar