Biovitrum stärker relationen med Wyeth - Börjar marknadsföra läkemedlet BeneFIX® i Norden

Biovitrum tillkännagav idag att ett nytt avtal med Wyeth (NYSE: WYE) har ingåtts gällande från den 8 augusti 2007 om att marknadsföra läkemedlet BeneFIX®, non acog alfa, en rekombinant koaguleringsfaktor IX, för behandling av blödarsjuka B (hemofili B), i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Med undantag för dessa länder marknadsför Wyeth BeneFIX globalt.

Enligt avtalet erhåller Biovitrum kommissionsintäkter i förhållande till försäljningen av BeneFIX, inklusive ett ytterligare incitament om försäljningen överstiger en viss nivå. Avtalet gäller initialt för en period om fem år och kan därefter förlängas med ett år i taget.

BeneFIX är en rekombinant genetiskt modifierad faktor IX som ersätter koaguleringsfaktor IX för att stoppa eller förhindra blödningar hos människor med hemofili B, vilka inte själva har tillräckligt med faktor IX. Hemofili B är en ovanlig, ärftlig sjukdom som orsakar blödningar. Människor med hemofili B har en medfödd brist på faktor IX, vilken är nödvändig för blodets förmåga att koagulera (levras). Hemofili B karakteriseras av spontana återkommande och långvariga blödningar, oftast i leder och mjukdelar i kroppen. Patienter med hemofili B är beroende av frekventa injektioner av faktor IX.

Biovitrum har varit mycket framgångsrikt på den nordiska hemofilimarknaden och stärker med denna produkt ytterligare sin ställning.

-Blodsjukdomar och framförallt hemofili är ett strategiskt mycket viktigt område för oss. Jag är glad över att Wyeth har valt Biovitrum som sin partner i Norden för BeneFIX. Det förstärker vår redan goda relation inom hemofili-området och bekräftar att vi är en attraktiv partner för att marknadsföra produkter åt andra läkemedelsbolag på den nordiska marknaden. Våra kommersiella aktiviteter inom detta område kommer härmed att fortsätta växa och skapa mer intäkter, säger VD Martin Nicklasson.

Biovitrum producerar rekombinant faktor VIII för Wyeths läkemedel ReFacto® för behandling och förebyggande av hemofili A. Biovitrum erhåller royalties på Wyeths globala försäljning av ReFacto® samt intäkter från egen marknadsföring av ReFacto.i Norden.
Om BeneFIX
BeneFIX är indicerat för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX).

Överkänslighetsreaktioner av allergisk typ, inklusive anafylaxi, har rapporterats för alla faktor IX-produkter. Dessa händelser har inträffat tidsmässigt nära utvecklingen av neutraliserande antikroppar mot faktor IX. Patienter ska informeras om de tidiga symtomen och tecknen på överkänslighetsreaktioner, bl.a. nässelutslag, generaliserad urtikaria, frossa (rigor), blodvallning, angioödem, tryck över bröstet, andnöd, väsande andning, svaghet, hypotoni, takykardi och anafylaxi. Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppträder, ska medicinsk vård ges, vilket kan inkludera behandling för chock. Patienter ska uppmanas att sluta använda produkten och kontakta läkare och/eller söka akut vård, beroende på typen av reaktion och svårighetsgrad, om något av dessa symtom uppträder.

Nefrotiskt syndrom har rapporterats efter induktion av immuntolerans med faktor IX-produkter hos hemofili B-patienter som har antikroppar mot faktor IX och som tidigare har reagerat allergiskt mot faktor IX. Säkerheten och verkan vid användning av BeneFIX® för induktion av immuntolerans har inte fastställts.

Eftersom användning av faktor IX-komplexkoncentrat tidigare har associerats med utveckling av tromboemboliska komplikationer, kan det vara farligt för patienter med tecken på fibrinolys och patienter med disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) att använda produkter som innehåller faktor IX.

Om ReFacto
ReFacto moroctocog alfa (rekombinant koagulationsfaktor VIII) är indicerat för kontroll och förebyggande av hemorragiska episoder och som kirurgisk profylax hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII eller klassisk hemofili).

ReFacto är indicerat som profylax för att minska frekvensen av episoder med spontan blödning hos patienter med hemofili A.

ReFacto innehåller inte von Willebrands faktor och är därför inte indicerat vid von Willebrands sjukdom.

Liksom alltid vid intravenös tillförsel av proteinhaltiga produkter, kan biverkningar i form av huvudvärk, feber, frossa, blodvallning, illamående, kräkning, trötthet eller symptom på allergiska reaktioner uppträda. Det finns en mycket liten risk för överkänslighet mot proteiner från andra däggdjur än människa.

För ytterligare information, kontakta:
Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 20 85, mobiltfn: 0734-33 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com
Om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på OMX Nordiska börsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar