Delårsrapport januari-mars 1999

Delårsrapport januari-mars 1999 Birka Energis kvartalsresultat bättre än föregående år * Förbättrat resultat * Ökade försäljningsvolymer av värme och kyla * God tillgång på vattenkraft * Fortsatt låga elpriser Förvärv * Lidingö Energi AB, 20 000 kunder * Eksjö Elförsäljning AB, 6 000 kunder * Ytterligare aktier i Ockelbo Kraft AB, som därmed blir dotterbolag Koncernens resultat för det första kvartalet visar en förbättring jämfört med föregående år. Låga kraftkostnader och bibehållna marginaler inom elförsäljningen är huvudförklaringar till resultatförbättringen. Tillgången på vattenkraft och kärnkraft har under det första kvartalet varit god. Koncernens vattenkraftproduktion har därför varit högre än normalt. Den goda vattentillgången har också inneburit att priserna på elbörsen varit låga och successivt sjunkit, avseende såväl terminspriser som spotpriser. Birka Energis styrka på den avreglerade energimarknaden är koncernens breda produktmix. Koncernen har en bra balans mellan elförsäljning, elproduktion och eldistribution, samt en unik ledarposition i fjärrvärmerörelsen. Av koncernens rörelseresultat avsåg 30% Birka Värme. Marknadsposition förstärks ytterligare av att många stora värmekunder har ett ökande intresse av integrerade leveranser där också el och fjärrkyla samt total energioptimering ingår. Birka Energis viktigaste mål för 1999 är att snabbt etablera den nya organisationen och ta tillvara de stordrifts- och synergimöjligheter som samgåendet mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft ger. Koncernen fokuserar därför på följande strategier: * Fortsatt aktiv marknadsbearbetning av de viktigaste kundsegmenten bland el- och värmekunder. * Ökad och miljödriven affärsutveckling i samverkan med kunderna. * Omfattande verksamhetsutveckling med inriktning på kompetensutveckling, effektivisering och kostnadsrationalisering. Under det första kvartalet har lanseringen av Birka Energis varumärken förberetts. Fr o m juni erbjuds koncernens produkter under varumärkena Birka Energi för företagsmarknaden och Hemel på privatmarknaden. Birka Energi fortsätter att vara en aktiv part i den strukturförändring som sker på energimarknaden. Under året har ytterligare förvärv gjorts som tillfört koncernen 26 000 nya kunder. Birka Energis affärsstruktur består av Birka Marknad, Birka Kraft , Birka Nät, Birka Värme, Birka Service och Birka Teknik & Miljö. Birka Marknad är koncernens samlade marknadsförings- och försäljningsorganisation. Därutöver finns Birka Support som svarar för gemensamma administrativa tjänster. Birka Energi består idag av ett 90-tal bolag. Arbete pågår med att få den legala strukturen att överensstämma med den operativa affärsstrukturen. Omsättning och resultat I nedanstående text har pro forma redovisning för 1998 använts som jämförelse. I pro forma redovisningen har justeringar gjorts för i huvudsak avskrivningar på övervärden och räntekostnader för ökad upplåning i samband med samgåendet. Justeringar för resultateffekter av förväntade synergier har ej gjorts. Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 3891 mkr (3787). Birka Energi har lyckats bibehålla energiförsäljningsvolymen trots den allt hårdare konkurrensen på elmarknaden. Elförsäljningen för det första kvartalet blev 7179 GWh (7145). Merparten av koncernens kraftomsättning kommer från egen produktion. Under perioden har Birka Energis nettoköp av kraft,via elbörsen och bilaterala kontrakt, uppgått till 1 300 GWh. Värmeförsäljningen har under perioden överstigit motsvarande period föregående år med 400 GWh, dels beroende på nyinvesteringar, men också beroende på att de första kvartalet 1999 var kallare än motsvarande period 1998. Försäljningen under första kvartalet 1999 uppgick till 3168 GWh (2765). Försäljningan av kyla har fördubblats till 25 GWh (12) jämfört med första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet för koncernen har förbättrats till 1250 mkr (987). Rörelsemarginalen har ökat från 25% till 31%. Resultatförbättringarna återfinns framförallt inom Birka Marknad och Birka Kraft och beror i huvudsak på att de låga och sjunkande elpriserna givit lägre kraftkostnader, vilket medfört att marginalerna inom elhandeln bibehållits. Birka Värme har också ett bättre resultat än föregående år. Resultatet efter finansnetto har förbättrats till 880 mkr. Koncernens finansnetto är 50 mkr bättre än föregående år, trots ökad upplåning i samband med samgåendet. Sjunkande marknadsräntor har givit lägre räntekostnader än föregående år. Investeringar (exklusive förvärv) Koncernens totala nettoinvesteringar exklusive förvärv uppgick till 355 mkr (350). Merparten av investeringarna har gjorts inom Birka Nät och Birka Värme. Investeringarna inom nätverksamheten avser i huvudsak reinvesteringar i nätet. Birka Värmes investeringar avser i huvudsak expansionsinvesteringar avseende värme och kyla. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet till 433 mkr. Kassaflöde efter investeringar uppgick till -682 mkr. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick 1999-03-31 till 30 236 mkr inklusive pensionsåtagande, en ökning med 762 mkr sedan årsskiftet. Soliditeten uppgick till 35,5% jämfört med 35,3% vid årsskiftet. Resultaträkning koncernen Pro forma jan-mars jan-mars 1998 Belopp i Mkr 1999 1998 Nettoomsättning exkl 3 891 3 787 12 686 punktskatter Övriga rörelseintäkter 132 112 501 Rörelsekostnader -2 389 -2 565 -9 260 Avskrivningar och -396 -357 -1 475 nedskrivningar av anläggningstillgångar Andelar i intresseföretags 12 10 41 resultat Rörelseresultat 1 250 987 2 493 Finansiella intäkter 38 71 191 Finansiella kostnader -408 -491 -1 620 Resultat efter finansiella 880 567 1 064 poster Resultat i dotterbolag före - - -496 förvärv Resultat före skatt 880 567 568 Minoritetens andel -2 -2 -3 Skatt -251 -152 -168 Årets resultat 627 413 397 Balansräkning koncernen Belopp i Mkr 1999-03-31 1998- 12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 65 414 64 435 Omsättningstillgångar 4 284 3 981 Likvida medel 527 513 Summa tillgångar 70 225 68 929 Eget kapital och skulder Eget kapital 24 024 23 397 Minoritetsintresse 941 939 Avsättning för latenta 9 895 9 421 skatter Övriga avsättningar 1 428 1 420 Räntebärande skulder 31 343 30 552 Ej räntebärande skulder 2 594 3 200 Summa eget kapital och 70 225 68 929 skulder Kassaflödesanalys koncernen jan- Belopp i Mkr mars 1999 Löpande verksamhet Kassaflöde före rörelsekapitalförändring 1 328 Förändring av rörelsekapital -895 Kassaflöde från den löpande verksamheten 433 Investeringsverksamhet Företagsförvärv och nettoinvestering i övriga finansiella -760 anläggningstillgångar Nettoinvestering av materiella anläggningstillgångar -355 Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 115 Finansieringsverksamhet Förändring av lån och övriga långfristiga skulder 696 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 696 Nettoförändring i likvida medel 14 För ytterligare information kontakta: VD Tomas Bruce, tel 08-671 7960 eller Ekonomi- och finansdirektör Lars-Håkan Ellenius, tel 08-671 969. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Birka Energis revisorer ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar