Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari-september 1999 Stabil förbättring av Birka Energis resultat *Stabil försäljningsvolym av värme trots varmt väder *Fortsatt expansion inom kylaförsäljningen *Bibehållen elförsäljningsvolym *Fortsatt låga elpriser *Historiskt låga räntenivåer * Aktiv finansieringsverksamhet Förvärv *Aktieinnehav i Ekerö Energi ökat till 79% *Aktieinnehav i Ockelbo Kraft ökat till 86% Birka Energi visar efter 1999 års tredje kvartal en fortsatt stabil resultatutveckling jämfört med föregående år. Energiförsäljningsvolymer och marginaler uppvisar en stabil trend, trots varmt väder och ökad konkurrens på den avreglerade elmarknaden. Lägre kostnader och fortsatt expansion inom värme- och kylaverksamheten har bidragit till utvecklingen. Birka Energi koncernens resultat har också förbättrats av de historiskt låga räntorna. Förvärv och omstrukturering Birka Energi fortsätter att delta aktivt i omstrukturering av den nordiska energimarknaden. Birka Energi har under 1999 förvärvat aktier i Ekerö Energi från Ekerö kommun och därefter lagt ett offentligt bud på företaget. Birka Energi äger nu 79% av aktierna i Ekerö Energi. Vidare har Birka Energi under hösten även köpt ytterligare aktier i Ockelbo Kraft AB. Birkas innehav i Ockelbo är nu 86%. Birka Energi har under tredje kvartalet sålt 9% av aktierna i Birka Service AB och 35% av aktierna i dotterbolaget Birka Teknik & Miljö AB till Fortumkoncernen. Omsättning och resultat I nedanstående text har pro forma redovisning för 1998 använts som jämförelse. I pro forma redovisningen har justeringar gjorts för i huvudsak avskrivningar på övervärden och räntekostnader för ökad upplåning i samband med samgåendet. Justeringar för resultateffekter av förväntade synergier har ej gjorts. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 901 mkr (8 544). Elförsäljningen för de första tre kvartalen blev 17 969 GWh (18 393), vilket är en minskning med drygt 2 %. Lägre priser på elförsäljningen har medfört att elintäkterna minskat något. Högre vattenkraftproduktion och lägre kostnader bl a för fastighetsskatt inom vattenkraften har medfört en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Produktionen av kärnkraft har varit lägre än normalt beroende på nedreglering under sommaren och längre revisionsperioder. Under perioden har Birka Energis nettoköp av kraft, via elbörsen och bilaterala kontrakt, uppgått till 2 522 GWh. Trots det varma vädret har Birka Energi, tack vare framgångsrik merförsäljning, sålt 85 GWh mer värme under de tre första kvartalen än under motsvarande period föregående år. Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 5 003 GWh (4 918). Försäljningen av kyla uppgick till 137 GWh (80). Rörelseresultatet för koncernen har förbättrats till 1 899 mkr (1 530). Rörelsemarginalen är 21,3% (17,9%) Resultatförbättringen återfinns framförallt inom Birka Värme, Birka Kraft och Birka Marknad. Resultatet efter finansnetto har förbättrats till 759 (283) mkr. Koncernens finansnetto är 107 mkr bättre än föregående år, trots ökad upplåning i samband med samgåendet. Sjunkande marknadsräntor har givit lägre räntekostnader än föregående år. Investeringar Koncernens totala nettoinvesteringar exklusive förvärv uppgick till 1 355 mkr (1 469). Merparten av investeringarna har gjorts inom dotterbolagen Birka Nät och Birka Värme. Investeringarna inom nätverksamheten avser i huvudsak reinvesteringar i det befintliga näten. Birka Värmes investeringar avser till största delen expansion inom värme- och kylaverksamheten. Investeringar i förvärv uppgick till 775 mkr. Kassaflöde och finansiering Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för de tre första kvartalen till 2 233 mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -607 mkr. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick 1999-09-30 till 29 680 mkr inklusive pensionsåtagande, en ökning med 206 mkr sedan årsskiftet. Soliditeten uppgick till 35,3%, vilken är densamma som vid årsskiftet. Birka Energi bedriver under 1999 ett omfattande arbete med att refinansiera koncernens räntebärande skuld. Koncernen har låtit Moody´s och Standard & Poors göra varsin rating av koncernen. Birka Energi erhöll ratingen Baa1 från Moody´s och BBB+ från Standard & Poors. Under året har flera stora låneprogram startats i marknaden. Under maj sattes en låneram i form av ett MTN-program, medium term notes, upp i samarbete med flera banker. Storleken på MTN- programmet är 5 000 mkr. Under denna låneram kan Birka Energi löpande emittera enskilda lån. Under juni satte Birka Energi även upp ett certifikatprogram, under detta har koncernen möjlighet att emittera upp till 5 000 mkr. Birka Energi har framgångsrikt emitterat under både MTN-programmet och certifikatprogrammet. De utestående beloppen är för närvarande drygt 2 500 mkr respektive drygt 3 000 mkr. Vidare har Birka Energi satt upp ett s k Global Medium Term Note Programme på 1 000 MEURO. Under detta program gav koncernen ett obligationslån 500 MEURO under oktober. Obligationen riktades till större investerare och har noterats på Londonbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00210/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar