ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE BLACKSTONES KONTANTA BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA OCH OPTIONSINNEHAVARNA I D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGJORD

Vega Holdco S.à r.l. ("Vega Holdco"), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående "Blackstone"), offentliggjorde den 17 oktober 2016 ett kontant budpliktsbud ("Erbjudandet") till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") om att förvärva samtliga utestående A- och B-aktier och optioner i D. Carnegie & Co till ett pris om 100,00 kronor per aktie, oavsett aktieklass, 51,10 kronor kontant per option av serie 2014/2017, 30,30 kronor kontant per option av serie 2015/2018 och 13,70 kronor kontant per option av serie 2016/2019.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Vega Holdco:s webbplats (www.vegaholdco.com) och Carnegie Investment Banks webbplats (www.carnegie.se) samt kommer finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) på svenska. På de två förstnämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig. Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel skickas till alla direktregistrerade aktieägare och optionsinnehavare i D. Carnegie & Co per den 19 oktober 2016 förutom till de med hemvist i de exkluderade länderna (se ovan).

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 20 oktober 2016 och slutar den 18 november 2016. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 2 december 2016.

Vega Holdco

För mer information om Erbjudandet vänligen se: www.vegaholdco.com

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Andrew Dowler

Blackstone

+44 (0)20 7451 4275

andrew.dowler@blackstone.com

Nordisk media: JKL +46-73 503 12 86, blackstone@jklgroup.com 

Om Blackstone Real Estate

Blackstone är globalt ledande inom fastighetsinvesteringar. Blackstones fastighetsverksamhet grundades 1991 och har över 100 miljarder USD i kapital under förvaltning. Blackstones fastighetsportfölj omfattar hotell, kontor, butiker, industrifastigheter och bostäder i USA, Europa, Asien och Latinamerika. Större innehav inkluderar Hilton Worldwide, Logicor (paneuropeisk logistik) samt centrala kontorsbyggnader i världens största städer.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2016 klockan 14:30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Vega Holdco kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vega Holdco kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Vega Holdco och D. Carnegie & Co:s kontroll.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet riktar sig till ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Bolagets finansiella rapporter och finansiella information som inkluderas i erbjudandehandling eller andra dokument relaterade till Erbjudandet är upprättade eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS 1 och kan kanske inte jämföras med finansiella rapporter för amerikanska bolag eller andra företag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med i USA vedertagna redovisningsprinciper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Securities Exchange Act of 1934 som ett "Tier II"-uppköpserbjudande, och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för erbjudande, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget och Vega Holdco är belägna utanför USA och vissa eller alla av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Amerikanska aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Bolaget eller Vega Holdco eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Bolaget, Vega Holdco eller deras närstående att underkasta sig amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Vega Holdco och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Vega Holdco eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Bolaget som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Bolaget om sådan information. Vidare kan Vega Holdco:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Bolaget, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Vare sig någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, eller uttalat sig huruvida innehållet i detta pressmeddelande är lämpligt eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar