ÅRSSTÄMMA I BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673-9164, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2013 kl. 09.00 hos Bolaget, Torsgatan 11, Stockholm.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2013, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två stycken), hos bolaget senast kl 15.00 den 17 maj 2013. Anmälan sker till e-post: susanna.urdmark@bluefishpharma.com eller på hemsidan www.bluefishpharma.com eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm. Märk kuvertet ”bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-519 116 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 maj 2013 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutande.

A. Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.
 
B. Arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)
Styrelsearvode skall ej utgå. Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning.

C. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 8, 10 och 11)
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Nyval av nuvarande suppleant Erika Kjellberg Eriksson till ordinarie ledamot, samt omval av nuvarande ledamöter Bengt Ågerup, Gerald Engström, Karl Karlsson och Nivedan Bharadwaj. Ordinarie ledamot Carl Palmstierna avslutar sitt uppdrag i samband med stämman.

Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor. Omval av PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar beslut som sammanlagt kan innebära utgivande av högst 10 000 000 nya aktier. Nya aktier kan vara av serie A eller B, dock att användningen av bemyndigandet inte får leda till att andelen aktier av serie A ökar i förhållande till den nuvarande fördelningen mellan aktier av serie A och B. Beslut om emission får utöver kontant betalning även innehålla bestämmelser om betalning med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bereda bolaget möjlighet att med kort varsel bjuda in nya intressenter som aktieägare i bolaget samt att i övrigt kunna agera om intressanta samarbetspartners eller affärsmöjligheter dyker upp.

________________________________________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Torsgatan 11, 111 23 Stockholm senast två veckor före stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i april 2013

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har försäljning i 19 europeiska länder och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar