Bokslutskommuniké 2012

JANUARI – DECEMBER 2012
- Nettoomsättningen uppgick till 162,3 MSEK (145,2)
- EBITDA uppgick till -52,7 MSEK (-20,1)
- Resultat per aktie uppgick -1,50 SEK (-1,09) före utspädning

OKTOBER – DECEMBER 2012
- Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (41,6)
- EBITDA uppgick till -25,5 MSEK (-6,6)
- Resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,33) före utspädning

HIGHLIGHTS
Finansiella utvecklingen hämmad av engångskostnader
- Tillväxt i nettoomsättningen under 2012 uppgick till 12%
- Betydande effekt på bruttomarginalen från varulagernedskrivning på 15,2 MSEK

Viktiga initiativ tagna för att förbättra lönsamhet och operationell effektivitet
- Avveckling av icke-presterande marknader Tjeckien, Rumänien och Slovakien
- Förbättringar inom tillverkning och logistik för att minska lagernivåerna

Framtidsutsikter 2013
- Fokus på lönsam tillväxt 
- Genomslag från implementerade effektiviseringar

VERKSAMHETEN
Bluefish nettoomsättning under 2012 uppgick till 162,3 MSEK (145,2), motsvarande en ökning på 12% jämfört med 2011. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 36,9 MSEK (41,6), en minskning med 11% jämfört med samma period förra året. Bolaget har fortsatt att öka sina marknadsandelar, vilket har resulterat i ökade volymer, men lägre priser för en del av produktportföljen i viktiga marknader har begränsat tillväxten i nettoomsättning. Minskningen i nettoomsättning under fjärde kvartalet förklaras huvudsakligen av prisjusteringar hänförliga till tidigare perioder på den danska marknaden, men även av fler helgdagar i december jämfört med förra året. Bruttovinsten uppgick till 19,8 MSEK (39,4) för 2012, motsvarande en marginal på 12,2% (27,1%). De huvudsakliga skälen till försämring i bruttomarginal är varulagernedskrivningar samt ökad konkurrens för en del av bolagets volymprodukter, vilket har resulterat i lägre priser för dessa på viktiga marknader.

Totala varulagernedskrivningar uppgick till 15,2 MSEK (2,4) under 2012, varav 12,5 MSEK (0,6) har belastat fjärde kvartalet. Varulagernedskrivningen avser främst utgångna varor, och varor med för kort hållbarhet för att kunna säljas, men även sådana varor som var avsedda för de marknader där bolaget har avvecklat verksamheten, inklusive Tjeckien, Rumänien samt Slovakien. Under 2012 har Bluefish utvärderat olika möjligheter för verksamheterna i dessa länder. Efter noga beaktande har bolaget dock beslutat att avsluta aktiviteterna i dessa marknader då risk-nytta analysen givet nuvarande marknadsförutsättningar ses som ofördelaktig.

Vidare, ett otillbörligt uppförande bland danska apotek har resulterat i negativa marginaler för vissa av bolagets produkter på den danska marknaden. Detta beteende bland en handfull apotek i Danmark uppmärksammades av dansk media i november förra året och reglerna för de danska apotekens rätt till returer och prisjusteringar utvärderas nu av lokala myndigheter. Medan utväderingen pågår accepterar bolaget inga ytterligare prisjusteringar från de apotek som har identifierats som utnyttjare av systemet.

Som förväntat ökade rörelsekostnaderna i en betydligt långsammare takt under 2012 jämfört med 2011. Totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 72,5 MSEK (59,4) under 2012, vilket är en ökning med 22% jämfört med 2011. Totala rörelsekostnader, exklusive  avskrivningar, under fjärde kvartalet uppgick till 21,0 MSEK (17,2), motsvarande en ökning på 22 % jämfört med samma period förra året.

Operationella effektiviseringar
I början av 2012 initierade bolaget ett antal aktiviteter för att förbättra logistikfunktionerna med den övergripande målsättningen att minska kapitalbindningen i varulagret. Detta innefattade byte till tillverkare med kortare ledtider och optimering av lagerhållning, transport och distribution av varor genom implementering av ett centrallager för samtliga produkter ämnade för den europeiska marknaden. Per den 31 december 2012 uppgick varulagret till 99,7 MSEK, vilket innebär en minskning med 24% jämfört med 30 juni 2012 (130,7). Detta motsvarar 272 försäljningsdagar (ett effektivitetsmått på lageromsättningshastighet) jämfört med 384 per den 30 juni. Minskningen i varulager har haft en positiv effekt på bolagets kassaflöde, särskilt under det fjärde kvartalet. Kassaflödet från förändring i rörelsekapital under fjärde kvartalet uppgick till 22,7 MSEK (-27,4), och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 MSEK (-34,8) under samma period.

Växande nischsegment i produktportföljen
Förvärvet av BMM Pharma i september 2011 var en del av Bluefish strategi att expandera produktportföljen inom nischsegmentet. Den förvärvade portföljen har nu fullt ut integrerats i bolagets pågående verksamhet. I slutet av året hade majoriteten av produkterna omlanserats och tillverkning och leverans fungerar nu tillfredsställande för alla produkter. Bolagets interna målsättningar avseende försäljning och lönsamhet har uppnåtts, och vi tror på fortsatt tillväxt under 2013 med marginaler som överstiger genomsnittet. Under 2012 påbörjade Bluefish ett antal nya utvecklingsprojekt inom ramen för bolagets interna utvecklingsverksamhet. Portföljen av utvecklingsprojekt består nu av nio (9) olika produkter inom ett antal olika nischsegment. Formuleringsutvecklingen och bioekvivalensstudierna för de första produkterna kommer att avslutas under 2013 och förväntas, efter regulatoriskt godkännande, att nå marknaden under 2015. Den genomsnittliga försäljningspotentialen för utvecklingsprojekten är ca 25 MSEK per produkt, med en förväntad marginal på 50%. Bolaget har även utökat produktportföljen genom att ingå licensavtal för tre nya nischprodukter på den nordiska marknaden, där samtliga har lämnats in för registrering. Under året har Bluefish också ingått två nya distributionsavtal för den nordiska marknaden. Totalt består produktportföljen nu av 80 produkter, varav 51 har lanserats.

Framtidsutsikter
Marknadsandelarna förväntas öka ytterligare under 2013, vilket väntas leda till en fortsatt ökning i nettoomsättningstillväxt. Bolaget kommer dock att prioritera lönsamhet framför tillväxt i marknadsandelar med ett särskilt fokus på nischprodukter för vilka volymerna är mindre volatila och vilka även åtnjuter högre marginaler. Som ett resultat av de effektiviseringar inom logistik som implementerades under 2012, förväntar sig bolaget att bruttomarginalen förbättras under 2013. Vidare, eftersom den existerande organisationsstrukturen kan hantera ytterligare volymökningar, bör rörelsekostnaderna endast öka måttligt.

För mer information. kontakta

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har försäljning i 19 europeiska länder och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar