Delårsrapport januari - september 2015

JANUARI – SEPTEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 210,9 MSEK (127,5)
- EBITDA uppgick till 9,2 MSEK (-32,7)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,73) före utspädning

JULI – SEPTEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 74,2 MSEK (44,7)
- EBITDA uppgick till 6,5 MSEK (-6,9)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,19) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Ökning i nettoomsättning och bruttovinst under årets första nio månader
- Nettoomsättningen ökade med 65% till 210,9 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 144% till 98,8 MSEK

Positivt EBITDA om 9,2 MSEK under årets första nio månader
- Stark försäljningstillväxt samt förbättrad bruttomarginal
- Minskad andel fasta omkostnader i förhållande till nettoomsättning

Framtidsutsikter 2015
- Kvartalsvis varierande nettoomsättning och lönsamhet
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN
Den goda tillväxten i nettoomsättning under första halvåret 2015 fortsatte även under det tredje kvartalet. Under årets första nio månader 2015 ökade nettoomsättningen med 65% till 211 MSEK, vilket överstiger 2014 års helårsförsäljning. Tillväxten drivs av den starka utvecklingen i Spanien, men även den nordiska marknaden och framförallt den svenska, har genererat avsevärt högre försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Europa har bidragit med ca 4 MSEK under de första nio månaderna. Rullande 12 månaders försäljning uppgick i slutet av perioden till 271 MSEK vilket innebär en tillväxt på 58%. Den ökade försäljningen är även förknippad med en bruttomarginal som överstiger genomsnittet. Under årets första nio månader ökade bruttovinsten med 144% jämfört med samma period föregående år, vilket har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 9,2 MSEK för perioden. Därmed har en viktig målsättning uppnåtts där den högre nivån på försäljning som bolaget har uppnått under 2015 tillåter en väsentligt bättre hävstång av den existerande bolagsstrukturen. Den positiva försäljningsutvecklingen och förbättrade lönsamheten speglas även i kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 27 MSEK under perioden.

Utveckling av produktportföljen
Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Under det tredje kvartalet har produktportföljen utökats med två inliceniserade produkter för ett varierat antal marknader. Sammanlagt har portföljen utökats med åtta nya produkter under 2015. Produkterna förväntas lanseras under senare delen av 2016 och 2017. Samtidigt har bolaget under tredje kvartalet beslutat att avregistrera att stort antal marknadsgodkännanden där underhållskostnaderna är höga samt där Bluefish ser begränsad potential att generera intäkter. Avregistreringarna bidrar med en årlig besparing om 1,4 MSEK från och med 2016 till följd av minskade produktunderhållskostnader. Vidare fortlöper registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade produkterna enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive 2017.

Framtidsutsikter
Nettoomsättningen per kvartal har fluktuerat över året. Bolaget gör bedömningen att försäljningen under årets sista kvartal kommer att understiga den under det tredje kvartalet, men fortfarande uppvisa en tillväxt jämfört med samma period föregående år. Således förväntas försäljningen för helåret uppvisa en betydande tillväxt. Vidare uppskattar bolaget att bruttomarginalen kommer att bli något lägre under det fjärde kvartalet jämfört med tidigare kvartal under 2015, men på helåret förväntas bruttomarginalen att överstiga föregående års nivå. Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Nya produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas driva ytterligare försäljningstillväxt vilket även bedöms komma att ha en positiv effekt på lönsamheten.


För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com


Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar