Delårsrapport Januari - Juni 2011

JANUARI – JUNI 2011
- Nettoomsättningen uppgick till 64,9 MSEK (45,4)
- EBITDA uppgick till -9,2 MSEK (0,4)
- Resultat per aktie uppgick till -0,48 kronor (-0,17) före utspädning

APRIL – JUNI 2011
- Nettoomsättningen uppgick till 37,5 MSEK (25,9)
- EBITDA uppgick till -5,5 MSEK (-0,5)
- Resultat per aktie uppgick till -0,31 kronor (-0,11) före utspädning

HIGHLIGHTS
Fortsatt försäljningstillväxt
- Nettoomsättningen ökade med 43 % jämfört med första halvåret 2010
- Ökade marknadsandelar bakom försäljningstillväxt

Lönsamheten påverkad av en växande organisation och valutarörelser
- Antal anställda nu 71 (50)
- Valutaeffekt på SEK -0,5 MSEK (3,2) under första halvåret

Förvärv av BioPhausias generikabolag BMM Pharma AB
- Portfölj med 19 nisch produkter i Norden väntas omsätta ca 30 MSEK på årsbasis
- Köpeskillingen uppgår till ca 38 MSEK

 

VERKSAMHETEN
Under första halvåret 2011 har Bluefish portföljer i respektive land fortsatt att växa genom lansering av ytterligare produkter. Efter marknadslanseringarna på Irland i mars och i Frankrike i juli, finns nu Bluefish produkter tillgängliga i 19 europeiska marknader. Till skillnad från 2010, när Bluefish huvudsakliga fokus var inträden på nya europeiska marknader, har bolaget under 2011 breddat sin marknadsföringssatsning med fokus att öka marknadsandelarna i samtliga länder.

Nettoomsättningen för första halvåret 2011 uppgick till 64,9 MSEK, motsvarande en ökning med 43% jämfört med första halvåret 2010. Samtidigt har bolagets rörelsekostnader ökat med 78% jämfört med motsvarande period förra året. För att möta det ökade resursbehovet som uppstår genom en bred europeisk marknadsnärvaro med snabb lansering av nya produkter och utökning av den totala produktportföljen, har Bluefish anställt ytterligare personal. Bolaget har idag 71 anställda jämfört med 50 vid slutet av juni 2010. Den utökade organisationen förklarar ökningen i rörelsekostnader.

Under 2010 påbörjade Bluefish två nya initiativ för att säkerställa bolagets långsiktiga tillväxt. Dels startades utveckling av egna produktformuleringar, där bolaget idag har fem produkter under utveckling inom nisch segmentet. Därtill inledde Bluefish ett sk “preferred partner program” med andra läkemedelsbolag som söker en partner för marknadsföring och försäljning av produkter i Europa och där partnerskapet bygger på vinstdelning. Under första halvåret 2011 har Bluefish ingått ytterligare nio sådana distributionsavtal, vilket resulterat i en väsentlig ökning av portföljen med distributionsprodukter. Bluefish förväntar sig ett marknadsgodkännande för Levetiracetam i slutet av September 2011. Därefter kommer Bluefish att ha fått samtliga av sina 31 licensierade produkter godkända av europeiska läkemedelsmyndigheter. Hela produktportföljen består för närvarande av 49 produkter, jämfört med 33 i slutet av juni 2010.

Bolagets ambition är att balansera tillväxtmöjligheter med en konsekvent EBITDA lönsamhet. Nya marknadssatsningar och initiativ medför dock vanligtvis en effekt på kostnadsstrukturen sex till nio månader innan genomslaget på försäljningen blir synlig. Därtill, jämfört med samma period förra året, när valutor bidrog med 3,2 MSEK till resultatet, var motsvarande effekt -0,5 MSEK under första halvåret 2011, dvs en nettoskillnad på -3,7 MSEK. Således uppgick EBITDA under första halvåret till ‑9,2 MSEK, jämfört med 0,4 MSEK under motsvarande period förra året.

Den ökade omfattningen av bolagets verksamhet har resulterat i en betydande ökning av rörelsekapitalet genom uppbyggnad av varulager under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,5 MSEK under årets första sex månader, varav förändring i rörelsekapital uppgick till -50,0 MSEK. Ökningen förklaras av ett generellt större produktutbud på samtliga av Bluefish 19 marknader samt uppbyggnad av varulager för de produktlanseringar som planeras under de kommande månaderna. Varulagret förväntas stabiliseras under andra halvåret.

Framtidsutsikter
Allteftersom marknadsandelarna ökar och antalet produkter växer, förväntar sig Bluefish en gradvis ökning av nettoomsättningen under året. För 2011 förväntar sig bolaget en nettoomsättning på ca 150 MSEK, exklusive förvärvet av BMM (beskrivet under Viktiga händelser efter periodens slut), motsvarande en tillväxt på ca 60%. Med den ökade försäljningen under andra halvåret förväntas bruttovinsten att matcha rörelsekostnaderna i slutet av 2011.

För ytterligare information kontakta:

Karl Karlsson, VD och koncernchef, tel 08-51911600

Susanna Urdmark, Finanschef, tel 08-51911600

 

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar