Delårsrapport januari-september 2013

JANUARI – SEPTEMBER 2013
- Nettoomsättningen uppgick till 131,9 MSEK (125,5)
- EBITDA uppgick till -17,1 MSEK (-27,3)
- Resultat per aktie uppgick till -0,54 kronor (-0,94) före utspädning

JULI – SEPTEMBER 2013
- Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (44,7)
- EBITDA uppgick till -7,0 MSEK (-7,1)
- Resultat per aktie uppgick till -0,18 MSEK (-0,24) före utspädning

HIGHLIGHTS
Positiva resultat från bioekvivalensstudie
- Viktig milstolpe för Bluefish interna formuleringsutvecklingsfunktion
- Förväntad lansering i början av 2016

Fortsatt förbättring av bruttomarginal samt lagereffektivitet
- Bruttovinsten under årets första nio månader ökade med 36% jämfört med föregående år
- Varulagret minskade till 80,9 MSEK från 99,7 MSEK vid årets början

Framtidsutsikter 2013
- Viss ökning i nettoomsättningen
- Stabil bruttomarginal och stabila rörelsekostnader

VERKSAMHETEN
Företaget har under årets första nio månader prioriterat att förbättra lönsamheten och att öka bruttomarginalen. Vissa avtal med låg lönsamhet har därför avslutats vilket har resulterat i en lägre försäljningstillväxt samt vissa engångskostnader för varulagernedskrivningar. Utöver de kontinuerliga ansträngningarna att öka marknadsandelen inom utvalda EU marknader har Bluefish påbörjat ett flertal nya initiativ för att öka omsättningen på kort till medellång sikt. Diskussioner pågår med potentiella lokala samarbetspartners för flera marknader inom EU vilka skulle kunna öka företagets andel i respektive marknad. I synnerhet förs långt gångna diskussioner gällande den franska retail-marknaden. Genom att ingå samarbeten med lokala partners som bär lagerrisken skapas möjligheter för fortsatt tillväxt med begränsad effekt på kassaflödet. Vidare ser Bluefish över möjligheterna att, med samma tillväxtstrategi, lansera den befintliga produktportföljen utanför EU genom lokala distributionsavtal i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Ett fåtal avtal har redan ingåtts med förhoppning om resultatpåverkan redan under 2014.

Företagets långsiktiga ambition är att balansera produktportföljen med fler unika och nischade molekyler vilka förväntas kunna generera mer stabil försäljningstillväxt med attraktiva marginaler. Ansträngningarna inom de egenutvecklade formuleringarna förväntas även bidra till diversifiering av produktportföljen. En kritisk milstolpe uppnåddes i oktober när positiva resultat presenterades från en bioekvivalensstudie för ett av företagets egna utvecklingsprojekt. Ytterligare en bioekvivalensstudie planeras under det fjärde kvartalet 2013 för ett annat egenutvecklingsprojekt. Bluefish nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 131,9 MSEK (125,5), motsvarande en ökning på 5% jämfört med samma period 2012. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 42,0 MSEK (44,7), motsvarande en minskning på 6% jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt har bruttomarginalen för årets första nio månader förbättrats signifikant jämfört med samma period föregående år. Sedan 1 januari 2013 tillämpar Bluefish en ny redovisningsprincip för distributionskostnaderna. Innan den 1 januari 2013 var distributionskostnaderna inkluderade i kostnad för sålda varor, medan de nu inkluderas i försäljningskostnaderna. Med den nya redovisningsprincipen uppgick bruttovinsten, exklusive distributionskostnader, till 46,4 MSEK (34,2) under årets första nio månader, motsvarande en bruttomarginal på 35,2% (27,3). För det tredje kvartalet uppgick bruttovinsten, exklusive distributionskostnader, till 14,1 MSEK (12,3), motsvarande en bruttomarginal på 33,6% (27,5).

Under årets första nio månader var rörelsekostnaderna i princip oförändrade jämfört med samma period föregående år. Totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive distributionskostnader, uppgick till 63,5 MSEK (61,5) för årets första nio månader, motsvarande en ökning med 3% jämfört med samma period 2012. Under tredje kvartalet uppgick totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive distributionskostnader till 20,9 MSEK (19,4), motsvarande en ökning med 8% jämfört med samma period föregående år. Ökningen under tredje kvartalet förklaras delvis av valutaeffekter men även ökade försäljningskostnader inom prioriterade marknader. Under årets första nio månader uppgick EBITDA till -17,1 MSEK jämfört med -27,3 MSEK under samma period 2012. Under tredje kvartalet uppgick EBITDA till -7,0 MSEK (-7,1). Valutor har påverkat EBITDA negativt med 1,7 MSEK (0,6) och 0,9 MSEK (0,8) under årets första nio månader respektive tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet 2013 fortsatte varulagret att minska. Per 30 september 2013 uppgick varulagret till 80,9 MSEK, jämfört med 84,8 MSEK per 30 juni 2013. Med nuvarande varulager täcker volymerna ca 250 dagars försäljning. Under årets återstående månader förväntar sig bolaget en stabilisering av varulagret i absoluta tal.

Förbättrat kassaflöde
Den fortsatta minskningen av varulagret har, tillsammans med en ökning av de kortfristiga skulderna som är förknippade med reserver för försäljningsavdrag, haft en positiv effekt på bolagets kassaflöde. Kassaflödet från förändring i rörelsekapital uppgick till 32,9 MSEK (-18,0) under årets första nio månader och till 11,6 MSEK (-8,9) under det tredje kvartalet. Detta har, tillsammans med den ökade lönsamheten jämfört med föregående år, resulterat i en signifikant skillnad i kassaflöde från den löpande verksamheten under årets första nio månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 MSEK (-50,3) under de första nio månaderna vilket innebär en förbättring med 66,4 MSEK jämfört med samma period föregående år. Förutom förbättrad operationell effektivitet under det tredje kvartalet har Bluefish genomfört tre riktade nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget ca 41 MSEK.

Framtidsutsikter
Företaget förväntar sig en mindre ökning av nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2013. Därtill förväntas en bruttomarginal i linje med årets första nio månader samt en stabil utveckling av varulagret. Rörelsekostnaderna väntas ligga kvar på nuvarande nivåer.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar