Delårsrapport januari – mars  2018

Kvartalet i sammandrag 

Bodyflight Sweden AB som bildades den 4 april 2018 och noterades på Aktietorget den 24 maj 2018 redovisar detta kvartal rapporter som grundar sig på Bodyflight Stockholm AB, vilket är detsamma som redovisades i memorandumet inför noteringen.

·       Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet 2018 till 6 681 tkr (5 817 tkr), vilket motsvarade en ökning med 14,9 % jämfört med det första kvartalet 2017.

·       Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 669 tkr (1 479 tkr), en ökning med 12,8 % jämfört med motsvarande period föregående år.

·       Resultat efter skatt ökade till 1 247tkr (887 tkr), en ökning med 40,6 %.

·       Resultat per aktie efter skatt är 20,79 kr (14,78 kr).

·       Kassaflödet för perioden uppgick till -3 428 tkr (+115 tkr).  

Nyckeltal

Belopp i TKR 2018-01-01 2017-01-01
2018-03-31 2017-03-31
Nettoomsättning 6 681 5 817
Rörelseresultat 1 669 1 479
Resultat före skatt 1 601 1 137
Resultat efter skatt 1 247 887
Rörelsemarginal, % 25% 25%
Soliditet, % 42% 41%
Eget kapital 9 835 8 588
Antal anställda 21 19
Periodens kassaflöde -3 428 115
Antal aktier vid periodens utgång 60 000 60 000
Resultat per aktie efter skatt, SEK 20,79 14,78
Eget kapital per aktie, SEK 163,91 143,13


Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 60 000 aktier per 2018-03-31 och 2017-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Bodyflight” avses Bodyflight Sweden AB med organisationsnummer 559154-5453.

Granskning

Kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2018 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

VD har ordet

Den 1 januari 2018 tillträdde jag som VD för Bodyflight och det första kvartalet har varit hektiskt. Utöver den normala verksamheten har byggnationen av vår nya tunnel i Göteborg påbörjats och vi gick in i slutfasen inför noteringen på Aktietorget.

Utöver att själv lära mig flyga i tunneln har jag även satt mig in ett företag med en fantastisk produkt. Alla kan flyga hos Bodyflight och vi attraherar såväl nybörjare som proffs. Helger går starkt och är i regel fullbokade medan utmaningar finns att fylla veckodagar mellan klockan 10 och 15. På helger dominerar privatpersoner och i veckorna fallskärmshoppare och företag. För att ytterligare fylla veckodagar mellan klockan 10 och 15 behöver vi utöka mängden företag som besöker oss. Fokus kommer att ligga på det framöver.

Det första kvartalet 2018 var ett bra kvartal och Bodyflight ökar både omsättning och resultat, detta till trots att resultatet tyngs av högre kostnader framförallt kopplat till noteringsprocessen. Vi bibehåller en hög kundnöjdhet (4,9 av 5) och ser en fortsatt stark efterfrågan på att flyga fritt i vår vindtunnel i Stockholm.

Försäljningen via hemsidan är fortsatt vår största kanal följt av våra egna säljare som inriktar sig på företagskunder, fallskärmshoppare och kurser. Vi ser även en ökande försäljning på plats av foton och kläder samt att de som just flugit i högre utsträckning köper nytt presentkort direkt på plats.

Även om försäljningen ökar och kundnöjdheten är god så fortsätter vi att slipa på vårt genomförande och hitta sätt att förhöja kundernas upplevelse. Under kvartalet har vi anpassat lokalerna för att göra vistelsen än mer häftig och bekväm. Vi slipar dagligen på vår servicenivå och merförsäljning på plats.

Även vår samarbetspartner Live It ser en ökning i försäljningen av Bodyflight och vi får därmed ett fortsatt stort flöde kunder därifrån.

Byggnationen av vår andra vindtunnel i Göteborg har påbörjats och under kvartalet har markarbeten och sprängning genomförts. Arbetet löper på som planerat utan komplikationer. Anläggningen blir toppmodern och jag är övertygad att den kommer leverera upplevelser i världsklass. Tunneln i Göteborg får en flyghöjd på 24 meter varav 7 meter i glas. Göteborg får därmed världens högsta vindtunnel. Grattis Göteborg!

Bygglovsprocessen för skjutbanan fortgår.

Markus Viborg

VD

För fullständig rapport se bifogad fil.


För mer information om delårsrapporten, vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar