Boliden går in i en ny fas

Boliden går in i en ny fas Boliden Ltd presenterar i dag resultatet för bolagets tredje kvartal 2001. Resultatet efter finansnetto för årets första nio månader redovisas, enligt kanadensisk redovisnings praxis, till -72 MUSD ( - 67,5 ). Där utöver har nedskrivningar av tillgångar gjorts om 110 MUSD. Förlusten, efter skatt, uppgår för perioden till 0.48 USD per aktie. Ogynnsamma terminssäkringar av dollarn och fallande metallpriser fortsätter att belasta verksamheten negativt. Det gäller i första hand priserna för basmetallerna koppar och zink. För tredje kvartalet redovisas ett rörelseresultat om - 40,5 MUSD. I en kommentar till Bolidens delårsrapport säger VD och koncernchef Jan Johansson: "Vi genomför för närvarande en mycket genomgripande rekonstruktion av Boliden, såväl finansiellt som operativt. Ett antal åtgärdsprogram har initierats, som vi börjar se resultatet av. Vi har dock under tredje kvartalet upplevt fallande metallpriser som påverkat oss negativt. Samtidigt dröjer det fram till årets fjärde kvartal innan den nya dollarsäkringen får genomslag i resultaträkningen." Nedan följer en sammanfattning av händelser som påverkat bolaget under perioden: · Sjunkande metallpriser, lägre smältlöner och tidigare gjorda terminssäkringar av den amerikanska dollarkursen har påverkat Bolidens redovisade resultat negativt. För tredje kvartalet redovisas ett rörelseresultat om - 40,5 MUSD. · För den kanadensiska gruvan Myra Falls har beslut fattats om ett produktionsstopp. Det gäller tills vidare. Dessutom har Boliden under tredje kvartalet skrivit ned värdet på gruvan med 110 MUSD. Bolidens styrelse och ledning kommer förutsättningslöst att utvärdera olika alternativ för verksamheten inklusive en eventuell försäljning. · I juli 2001 fullföljdes affären, uppgjord 1 januari 2001, om en avyttring av det chilenska kopparprojektet Lomas Bayas och kopparfyndigheten Fortuna de Cobre. · I september 2001 avslutades produktionen i spanska gruvan Los Frailes, enligt plan. Bolidens verksamhet Samtliga för Boliden viktiga metallpriser har haft en svag utveckling under perioden. Det gäller i första hand priserna för basmetallerna koppar och zink. Vad beträffar dollarkursen mot svenska kronan så har den i stort sett varit oförändrad jämfört med i början av tredje kvartalet. Som ett led i pågående strukturprogram har Boliden under tredje kvartalet avvecklat tidigare gjorda valutasäkringar för bolagets dollarintäkter. Detta har dock, enligt kanadensisk redovisning, inte slagit igenom fullt ut i resultaträkningen. Sedan en tid tillbaka tillämpar Boliden en ny policy för terminssäkringar av valutakurser. Den innebär att 60 procent säkras via terminer, 25 procent via optioner samt att 15 procent utav dollarintäkten förblir valutamässigt osäkrad. Genomsnittspris 9 mån (USD ) 2001 2000 Zink/lb 0,42 0,52 Koppar/lb 0,74 0,82 Bly/lb 0,22 0,20 Guld/oz 269 282 Silver/oz 4,40 5,03 USD/SEK 10,24 8,92 Gruvor Gruvverksamheten inom Boliden redovisar för bolagets första nio månader ett rörelseresultat om - 40,9 MUSD, vilket kan jämföras med en förlust om 49,9 MUSD under samma period i fjol. Rörelsen lider fortfarande av fallande metallpriser. Resultatet belastas också med 40 MUSD (-35,8) på grund av tidigare gjorda terminskontrakt i amerikanska dollar Smältverk Bolidens båda smältverk - Rönnskär och Bergsöe - svarar för drygt halva koncernens omsättning. Under tredje kvartalet har verksamheten påverkats av lägre smältlöner samt ett planerat underhållsstopp i Rönnskär. För årets första nio månader redovisar de båda smältverken tillsammans en förlust om 7,3 MUSD (26,4), Här ingår dock kostnader för gamla terminskontrakt i amerikanska dollar på 25,4 MUSD (-6,9). Expansionsinvesteringen i Rönnskär (sk Rönnskär +200) är slutförd. Härmed har kapaciteten för kopparproduktionen ökat med drygt 70 procent, från 140 000 ton till 240 000 ton. Samtidigt har produktionskostnaderna minskat påtagligt. Fabrication Verksamhetsområdet Fabrication är inriktat på tillverkning av kopparrör och mässingstänger och kan efter årets första nio månader redovisa ett rörelseresultat om 0,8 MUSD (2,2). Verksamheten präglas fortfarande av en stabil efterfrågan på kopparprodukter och en svagare trend för mässing. Som nämnts tidigare är branschen i Europa mycket fragmenterad. Tillskott av kapital Boliden genomförde nyemissioner om totalt 2,64 miljarder SEK under sommaren 2001. Nyemissionerna bestod av en företrädesrättsemission om 1,14 miljarder SEK riktad till bolagets existerande aktieägare, vilken var helt säkerställd genom tecknings- och standby-åtaganden. Dessutom genomfördes en riktad emission om 1,5 miljarder SEK till dåvarande aktieägare, vissa svenska investerare och bolagets långivare. Den riktade emissionen blev helt säkerställd genom teckningsåtaganden. Ny styrelse Den 6 september 2001 utökades Bolidens styrelse från sex till åtta ledamöter. Carl Bennet utsågs till ny ordförande i Boliden Ltd och Anders Sundström till vice ordförande. Fem av ledamöterna kom från den sk "rådgivande kommittén" som utsågs av bolagets styrelse den 31 maj 2001. Styrelsen för Boliden Ltd består av följande personer: · Carl Bennet är styrelseordförande i bland annat Getinge AB och Elanders AB · Göran Collert är styrelseordförande i bland annat Föreningssparbanken AB · Jan Johansson är VD och koncernchef i Boliden Ltd sedan den 1 augusti 2001 · Robert McDermott är partner i den kanadensiska advokatbyrån McMillan Binch · Kjell Nilsson är styrelseledamot i bland annat Mölnlycke AB och Munksjö AB · Robert Stone är konsult i Vancouver, Kanada · Anders Sundström är bland annat styrelseordförande i Sparbanken Nord AB · Frederick Telmer är verksam i Burlington, Kanada Extra bolagsstämma Boliden Ltd har beslutat om en extra bolagsstämma för aktieägarna den 29 november 2001. Vid extrastämman i Toronto (Kanada) ska ett förslag till beslut om flytt av Boliden Ltd:s huvudkontor från Kanada tillbaka till Sverige behandlas. Dessutom är avsikten att Bengt Lövkvist ska väljas in i Boliden AB: s styrelse. Styrelsen för Boliden AB kommer då att innehålla följande personer: Carl Bennet, Göran Collert, Jan Johansson, Bengt Lövkvist, Kjell Nilsson och Anders Sundström. Information om extra bolagsstämman kommer att skickas ut till aktieägarna i början av november. För ytterligare information se www.boliden.se eller kontakta: · Jan Johansson VD och koncernchef Boliden Ltd tel: 08-610 1500 · Anders Haker, ekonomi- och finanschef, tel: 08 - 610 1500 Detta är en översatt sammanfattning av innehållet i Boliden Ltd:s officiella kvartalsrapport för tredje kvartalet 2001. Den kompletta, engelska originalversionen, publiceras på Bolidens hemsida, www.boliden.se. Rapporten kan också beställas på Bolidens kontor i Boliden eller i Stockholm tel: 0910-774 000 eller 08-610 1500 Bolidenaktien är noterad i Toronto, Kanada och som SDR på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar