Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 december 2003 klockan 15.00 i Expolaris Kongresscenter, Kanalgatan 73-75 i Skellefteå. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 december 2003, dels senast klockan 16.00 den 12 december 2003 anmäla sig för deltagande i bolagsstämman (se nedan). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 8 december 2003. Anmälan mm Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras per brev under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 5001, 194 05 Upplands Väsby; per telefon 08-610 15 49 vardagar klockan 09.00-11.30 och 13.00-16.00; per fax 08-30 95 36; eller på Bolidens hemsida www.boliden.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om antal biträden samt uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Anmälan bekräftas med ett inträdeskort som uppvisas vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av den föreslagna dagordningen 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 6 Styrelsens förslag om bemyndiganden avseende emission av nya aktier 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 8 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9 Stämmans avslutande Bakgrund till förslagen vid bolagsstämman Boliden offentliggjorde den 25 oktober 2003 att Boliden träffat avtal angående förvärv av det finska bolaget Outokumpus gruv- och smältverksamheter inom zink och koppar samt om avyttring av verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning till Outokumpu. Av nämnda avtal, som hädanefter benämns Transaktionsavtalen, följer att genomförandet av affären med Outokumpu förutsätter att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkt 6 och aktieägares förslag till val av styrelseledamöter under punkt 8. Detta innebär att aktieägarna på bolagsstämman ges tillfälle att ta ställning till affären med Outokumpu. I god tid inför den extra bolagsstämman kommer en informationsbroschyr rörande affären med Outokumpu att distribueras till aktieägarna. Emissionsbemyndiganden (punkt 6) Med anledning av Transaktionsavtalen föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma besluta om: 1) dels emission av nya aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom, 2) dels emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen skall endast äga rätt att utnyttja bemyndigandena för beslut om apportemission varigenom förvärvas sådana tillgångar som avses i Transaktionsavtalen samt för beslut om företrädesemission vari de aktier som ges ut genom nämnda apportemission äger rätt att delta. Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndiganden, jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § såväl som 6 § aktiebolagslagen, hålls från och med den 11 december 2003 tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress samt skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Val av nya styrelseledamöter (punkt 7 och 8) Aktieägare representerande cirka 30% av röster och kapital i bolaget föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, fortsatt ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter; att ledamöterna Gun Berglund, Göran Collert, Sverker Martin-Löf och Kjell Nilsson entledigas; samt att till nya styrelseledamöter utses Satu Huber, Tapani Järvinen, Christoffer Taxell och Risto Virrankoski. Som styrelseledamöter kvarstår de av ordinarie bolagsstämman valda styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Anders Sundström. Beslut enligt punkt 7 och 8 skall avse tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma och skall gälla under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, Bolidens tillträde till de tillgångar som förvärvas från Outokumpu-koncernen i enlighet med Transaktionsavtalen. Stockholm i november 2003 Boliden AB (publ) Styrelsen [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information, kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 800 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT00980/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT00980/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar