Aktieägarna i Boliden AB kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Boliden AB kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2005 klockan 14.00 i World Trade Center (konferenssal New York), Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 13.00.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 oktober 2005 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier), dels anmäla detta till bolaget: - per post under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm; - per telefon 08-32 94 29 vardagar kl. 09.30–11.30 och 13.30–16.00; - per fax 08-30 95 36; eller - på Bolidens hemsida www.boliden.se Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 17 oktober 2005 kl. 16.00. Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som visas upp av stämmodeltagarna vid registreringen. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal (max två) biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Ombud Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. De uppgifter som lämnas kommer endast att användas i samband med bolagsstämman. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämmodagen. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, senast den 11 oktober 2005 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos VPC. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande 9. Stämmans avslutande Bakgrund och förslag till val av styrelseledamöter (punkt 7 och 8) Outokumpu har per den 19 september 2005 avyttrat sitt resterande innehav av aktier i Boliden AB. Bolaget har därefter mottagit skriftlig begäran från aktieägare representerande mer än en tiondel av aktierna i bolaget om att bolaget ska kalla till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter. Aktieägare som representerar ca. 32 % av aktierna i bolaget föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman ska vara åtta och att inga suppleanter ska utses; att med nyval av Ulla Litzén, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg ersätta ledamoten Risto Virrankoski som avgått samt entlediga ledamöterna Satu Huber och Christoffer Taxell; att de vid ordinarie bolagsstämma 2005 valda ledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Leif Rönnbäck kvarstår som styrelseledamöter och att Anders Ullberg utses till styrelseordförande. Beslut enligt ovan ska avse tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För presentation av föreslagna styrelseledamöter, se Bolidens hemsida www.boliden.se Stockholm i oktober 2005 Boliden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar