Positiv utveckling av Bolidens mineraltillgångar och mineralreserver

De senaste årens ökade prospekteringssatsningar har, tillsammans med högre förväntan på framtida metallpriser, haft positiv effekt på Bolidenkoncernens mineraltillgångar och mineralreserver*.

-   Vi har haft starka resultat av årets prospektering. Mineraltillgångarna i Bolidenområdet och Garpenberg har haft en stabil utveckling och i Aitik ökade de kraftigt, om än med låga halter. Under 2012 har vi även kunnat lyfta två nya fyndigheter Laver och Rockliden till antagna mineraltillgångar, säger Jan Moström, direktör Boliden Mines.

Laver i Norrbotten är en stor men relativt låghaltig kopparfyndighet av liknande typ som Aitik, medan Rockliden i Västernorrland är en rik sulfidmineralisering med guld, silver, koppar, zink och bly men bitvis också höga halter antimon och arsenik. Rockliden har varit känd sedan 1980-talet men fortsatt prospektering, samt bättre förutsättningar avseende teknik och marknad, gör att den nu kan klassas som en mineraltillgång.

Huvudinriktningen i Bolidens prospektering är malmer med zink, koppar och ädelmetaller. Bolidens mineraltillgångar och mineralreserver fortsatte överlag att utvecklas positivt under 2012, tack vare goda prospekterings­resultat och högre förväntan på framtida metallpriser. Samtliga Bolidens gruvområden, Tara undantaget, har reserver och tillgångar för över 10 års produktion.

Boliden arbetar med ett 50-tal prospekteringsprojekt. Förutom den gruvnära prospekteringen, som bedrivs vid samtliga gruvområden, har prospekteringsinsatser också bedrivits i Bolidenområdet, Bergslagen, Norrbotten, Västernorrland och längst fjällranden. I Irland bedrivs fältprospekteringen framförallt i Limerick och Tullamore.

Resultat 2012

Bolidenområdet
Bolidenområdet har en positiv utveckling av både mineralreserver och mineraltillgångar. Reserverna har ökat med 0,6 Mt eller 5 procent och tillgångarna har ökat med 2,5 Mt eller 12 procent. Mineralreserverna uppgick till 12,7 Mt (12,1 Mt) och mineraltillgångarna till 23,5 Mt (21,1 Mt).

Aitik
Under året har det brutits 34,3 Mt malm i Aitik och mineralreserverna uppgick till 702 Mt (710 Mt). Mineraltillgången ökade med 56 procent till 2 760 Mt (1 764 Mt.) Av den ökningen härrör 240 Mt till prospektering och resterande har tillkommit tack vare ändrade ekonomiska förutsättningar. Det är företrädelsevis låghaltiga material som adderats.

Garpenberg
Mineralreserverna ökade med 2 Mt till 25,6 Mt (23,6 Mt) och mineraltillgångarna med 3,4 Mt till 44,5 Mt (41,0 Mt). Ett nytt etage har lagts till i Lappberget vilket ger ökningen i reserverna medan prospektering i Dammsjön och i Kvarnberget har bidragit till ökningen av tillgångarna.

Tara
Tara bröt 2,5 Mt malm under 2012 och mineralreserven minskade med 1,7 Mt till 14,0 Mt (15,7 Mt). Mineraltillgången ökade med 0,9 Mt till 11,4 Mt (10,5 Mt) genom prospektering, men även genom att tonnage klassats ner från reserv på grund av en mer konservativ planering. Kvantiteterna som klassats ner från mineralreserv till mineraltillgång har bedömts vara osäkra att bryta med tillgängliga resurser beroende på läge, mäktighet, halter eller bergmekaniska risker.

Taragruvan behöver nya brytningstillstånd och har ansökt om dessa. Förhandlingar pågår med myndigheterna och man har fått tillfälliga tillstånd för att fortsätta verksamheten.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Frans Benson, Director Investor Relations, + 46 8 610 1523
Marcela Sylvander, Director Group Communications, + 46 733 244 551

  

*Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2012
Gruvföretag ska varje år göra en beräkning av sina mineraltillgångar och mineralreserver. Bolidens beräkningar och sammanställningar sker i enlighet med rekommendationerna från svenska branschföreningen SveMin. Dessa rekommendationer är framtagna i enlighet med internationella regelverk. Från och med 2012 gäller delvis nya regler och begreppet mineralreserv har ersatt begreppet malmreserv.

Boliden redovisar mineralreserver och mineraltillgångar separat, vilket betyder att rapporterade mineralreserver inte ingår i mineraltillgångarna:
Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske.
Mineralreserver är de delar av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav. Härvid tages hänsyn till gråbergsinblandning, pelaravsättningar och processutbyten med mera.

Bolidens mineraltillgångar och mineralreserver har sammanställts under ledning av Gunnar Agmalm, som är av SveMin registrerad som ”Kvalificerad Person”. Gunnar Agmalm, Chef för malmbas och projektutvärdering, är medlem i Ausimm och har mer än 20 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin. Beräkningarna för Tara har skett under ledning av John Ashton, Chief Mine Geologist, Tara Mines Ltd. John Ashton är ”Qualified ­Person” och medlem i Institute of Materials, Minerals and Mining samt i Institute of Geologists Ireland och har mer än 25 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin.

Vid beräkningar av mineralreserver används i huvudsak planeringspriser, som är ett förväntat medelpris för metaller och valutor över den kommande konjunkturcykeln. Boliden använder för närvarande följande planeringspriser:

Koppar 6 300 USD/ton
Zink 2 300 USD/ton
Bly 2 300 USD/ton
Guld 1 200 USD/tr.oz
Silver 20 USD/tr.oz
Molybden 15 USD/lb
Tellur 280 USD/kg
USD/SEK 7,00
EUR/SEK 8,90

För fullständig tabell över Bolidens mineralreserver och mineraltillgångar 2012, se bifogad pdf.

  

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com