Stabil utveckling av Bolidens mineraltillgångar och malmreserver

Goda prospekteringsresultat och högre metallpriser har lett till en fortsatt stabil utveckling av mineraltillgångar och malmreserver visar Bolidens årliga beräkning. 

- Våra mineraltillgångar och malmreserver har fortsatt att utvecklas positivt under 2010. I Garpenberg har mineraltillgångarna ökat med 38 procent och i Aitik med 14 procent.  Malmreserverna har ökat med 29 procent i Bolidenområdet. En viss minskning av reserverna har skett i Garpenberg, Aitik och Tara men de är på fortsatt goda nivåer, säger Jan Moström, chef för affärsområde Gruvor.

Huvudinriktningen i Bolidens prospektering är malmer med zink, koppar och ädelmetaller. Förutom den gruvnära prospekteringen, som bedrivs i samtliga gruvområden, har riktade prospekteringsinsatser under 2010 bedrivits i Bolidenområdet, Bergslagen, Norrbotten samt Dorotea.   

- Under 2010 satsade vi 229 miljoner kronor på prospektering vilket bland annat innebar 140 000 borrade meter. Den strategi vi utvecklade 2006, har medfört betydande nettotillskott i mineraltillgångar och malmreserver vid framförallt Aitik och Garpenberg men även Bolidenområdet, säger Jan Moström.  

Prospekteringsresultat för 2010:

Aitik
Positiva resultat från borrningar i anslutning till dagbrotten i Aitik och Salmijärvi samt nya geologiska tolkningar har lett till ett betydande tillskott till mineraltillgången med 200 miljoner ton eller 14 procent. Under året har 28 miljoner ton brutits, men malmreserven har endast minskat med 14 miljoner ton, vilket förklaras av högre metallpriser som medgivit att ytterligare tonnage kunnat tas med i malmreserven. Med nuvarande planering kommer produktion att pågå till och med 2030.

Garpenberg
I Garpenberg ökade mineraltillgångarna med nästan 11 miljoner ton. Under året bröts 1,4 miljoner ton men hälften av den mängden kunde tillföras malmreserven igen i huvudsak beroende på högre metallpriser. Med nuvarande planering kommer produktion att pågå till och med 2030.

Bolidenområdet
I Bolidenområdet ökade malmreserverna med 2,4 miljoner ton medan mineraltillgångarna minskade med 2,1 miljoner ton eftersom stora kvantiteter uppgraderades från mineraltillgång till malmreserv. Med nuvarande planering kommer produktion att pågå till och med 2021.

Tara
Mineraltillgångarna i Tara uppgick till 11, 9 miljoner ton - samma storleksordning som 2009. Malmreserven tillfördes 1,6 miljoner ton från prospektering men under året bröts 2,6 miljoner ton vilket resulterade i en nettominskning av malmreserven. Med nuvarande planering kommer produktion att pågå till och med 2019.

En fullständig version av Bolidens malmreservsberäkningar för 2010 finns bilagd och publiceras även i Bolidens bokslutskommuniké januari-december 2010 och på www.boliden.com.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel: 08- 610 15 59
Frans Benson, Director Investor Relations, Boliden AB, tel: 08- 610 15 23

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverkr. Bolaget har cirka 4 400 anställda och hade under 2010 en omsättning på cirka 37 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com

Malmreserver per den 31 december 2010

Kvantitet Kvantitet Au Ag Cu Zn Pb Mo Te
2010, kton 2009, kton g/t g/t % % % g/t g/t
Bolidenområdet
Sulfidmineraliseringar
Kristineberg Bevisad 1 340 1 690 1,3 24 1,3 2,1 0,1
Sannolik 2 800 1 500 0,6 43 0,4 7,9 0,4
Renström Bevisad 170 140 3,6 179 0,6 9,1 1,8
Sannolik 1 590 1 110 2,4 188 0,4 7,5 1,7
Maurliden Bevisad 1 300 1 340 1,3 51 0,2 3,6 0,4
Sannolik
Maurliden Östra Bevisad
Sannolik 1 060 1 200 0,6 12 1,1 0,4
Summa Bevisad 2 820 3 170 1,4 46 0,8 3,2 0,3
Sulfidmineraliseringar Sannolik 5 400 3 780 1,2 80 0,6 6,3 0,7
Guldmineraliseringar
Kankberg Bevisad 120 3,5 7 151
Sannolik 2 660 1 610 4,1 16 188
Aitik Bevisad 504 000 518 000 0,15 1,6 0,25 29
Sannolik 229 000 229 000 0,13 1,7 0,24 32
Garpenberg Bevisad 18 800 17 900 0,3 121 0,06 5,8 2,3
Sannolik 6 300 7 900 0,2 217 0,04 3,6 1,4
Tara Bevisad 3 500 3 800 8,3 2,0
Sannolik 12 500 13 200 6,8 1,7

Avrundningar förekommer.
 

Mineraltillgångar per den 31 december 2010

Kvantitet Kvantitet Au Ag Cu Zn Pb Mo Te
2010, kton 2009, kton g/t g/t % % % g/t g/t
Bolidenområdet
Sulfidmineraliseringar
Kristineberg Känd 50 50 0,7 45 1,3 4,2 0,2
Indikerad 1 660 1 960 0,7 33 0,8 6,8 0,3
Antagen 2 300 3 250 0,8 45 0,7 4,2 0,3
Petiknäs N Känd 310 310 8,1 73 1,8 3,1 0,3
Indikerad 1 200 1 200 2,7 52 0,6 1,8 0,3
Antagen 720 720 3,3 33 0,5 1,2 0,2
Renström Känd 10 10 3,4 167 0,9 8,6 1,4
Indikerad 1 510 1 400 1,9 115 1,3 4,5 1,0
Antagen 1 890 1 890 3,3 233 0,6 9,2 2,1
Maurliden Känd 1 050 1 050 1,3 40 0,4 3,3 0,2
Indikerad 360 360 0,9 45 0,7 2,9 0,2
Antagen
Maurliden Östra Känd
Indikerad 410 400 0,5 13 0,4 0,4
Antagen
Summa Känd 1 400 1 400 2,8 48 0,7 3,3 0,2
Sulfidmineraliseringar Indikerad 5 100 5 300 1,5 61 0,8 4,2 0,5
Antagen 4 900 5 900 2,1 115 0,6 5,7 1,0
Guldmineraliseringar
Kankberg Känd 59 2,2 12 113
Indikerad 610 1 690 2,4 8 135
Antagen 120 6,0 8 140
Älgträsk Känd
Indikerad 2 930 2 930 2,6 3
Antagen 1 270 1 270 1,8 3
Summa Känd 60 2,2 12
Guldmineraliseringar Indikerad 3 500 4 600 2,6 4
Antagen 1 400 1 300 2,1 3
Aitik Känd 708 000 633 000 0,12 1,0 0,19 24
Indikerad 845 000 737 000 0,11 1,1 0,19 25
Antagen 164 000 131 000 0,11 0,6 0,15 20
Garpenberg Känd 2 600 2 100 0,3 95 0,07 3,9 1,7
Indikerad 9 900 5 200 0,5 164 0,06 5,1 2,3
Antagen 26 800 21 200 0,5 146 0,06 5,2 2,5
Tara Känd 300 300 7,8 1,9
Indikerad 4 600 3 700 6,8 2,1
Antagen 7 000 7 800 7,3 1,8

Avrundningar förekommer.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar