Styrelsens förslag till automatiskt inlösenförfarande

Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och den finansiella ställningen är stark. Nettoskuldsättningsgraden var vid årsskiftet 11 procent vilket innebär att balansräkningen är starkare än Bolidens mål på 20 procent under en högkonjunktur. Därför föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en extra utbetalning av 5,75 SEK per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare tillväxt föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 5,75 SEK per aktie. Detta motsvarar en total inlösenlikvid om 1 573 MSEK. Inlösenfarandet inkluderar även en minskning av bolagets aktiekapital, vilket föreslås återställas genom en fondemission.

Kombinerat med den föreslagna ordinarie utdelningen om 8,25 SEK per aktie kommer aktieägarna, förutsatt årsstämmans godkännande, erhålla 14,00 SEK per aktie, totalt 3 829 MSEK.

Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preliminärt vara den 17 maj 2018. Handel i inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas ske under tiden från och med den 18 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Betalningen för inlösenaktien beräknas ske omkring den 15 juni 2018.
    

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör
tel: +46 70 453 65 88
   

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Director Group Communications försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018, klockan 07:45 CET.
   

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar