Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 12.30. Årsstämman kommer att äga rum i Folkets Hus i Boliden. Stämmolokalen öppnas för registrering, utställning och enklare förtäring kl.11.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels      anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per telefon 08-32 94 29 eller under adress Boliden AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 april 2014.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden. De uppgifter som lämnas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast tisdagen den 29 april 2014 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis skall utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Boliden AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, i god tid före stämman.

Inträdeskort

Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättnings- och revisionsutskott
 9. Verkställande direktörens anförande
 10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2013
 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman
 16. Beslut om arvoden till styrelsen
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om arvode till revisorn
 19. Val av revisor
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
 21. Val av ledamöter till valberedningen
 22. Övriga frågor
 23. Årsstämmans avslutande

Valberedningen

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande för valberedningen, Hans Ek (SEB Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till stämmoordförande.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkten 12)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,75 (4,00) kronor per aktie och att fredagen den 9 maj 2014 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 maj 2014.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman (punkten 15)

Valberedningen föreslår att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkten 16)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 200 000 (1 075 000) kronor till ordföranden och med 460 000 (430 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att oförändrat arvode utgår med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.
I anslutning till valberedningens förslag om styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode skall kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkten 17)

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Leif Rönnbäck och Anders Ullberg. Valberedningen föreslår vidare att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till revisorn (punkten 18)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkten 19)

Valberedningen föreslår att omval sker av Ernst & Young AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkten 20)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt fyra ledande befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer för ersättning m.m., vilka är i huvudsak oförändrade i jämförelse med föregående år:

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen för verkställande direktören skall vara maximerad till 60 procent av den fasta lönen och till 40 eller 50 procent för övriga ledande befattningshavare och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om 6 till 12 månader gälla och vid uppsägning från den enskilde 3 till 6 månader.

Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och kan endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Ingen kan dock uppbära en sammanlagd ersättning (uppsägningstid och avgångsvederlag) som överstiger 24 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara premiebestämda. Pensionsåldern är 65 år. Den rörliga lönen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Val av ledamöter till valberedningen (punkten 21)

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses Hans Ek (SEB Investment Management), Lars Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273 511 169 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.boliden.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare, samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med tisdagen den 15 april 2014. Handlingarna kan också beställas från bolaget.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Boliden AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, eller e-post: arsstamma@boliden.com.

Stockholm i april 2014
Boliden AB (publ)

Styrelsen

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på 34 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar