Årsstämma i Bonava AB (publ) den 4 april 2017

Bonavas årsstämma ägde rum tisdagen den 4 april 2017 kl. 15.00 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,80 kronor per aktie. Det beslutades att utdelningen skulle delas upp på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,90 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,90 per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelning fastställdes torsdagen den 6 april 2017. Som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelning fastställdes fredagen den 6 oktober 2017. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 april 2017 respektive onsdagen den 11 oktober 2017.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Engström, Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Magnus Rosén och Anna Wallenberg. Mikael Norman valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman valde Carl Engström till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 600 000 kr samt 270 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Revisor
Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse Mikael Ikonen till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av Tomas Billing, Nordstjernan AB, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. Tomas Billing valdes till valberedningens ordförande. Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTIP 2017. LTIP 2017 omfattar cirka 50 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Bonava-koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Bonavas verkställande direktör (VD), den andra kategorin omfattar CFO och BU-chefer, den tredje kategorin består av regionchefer samt övrig koncernledning och den fjärde kategorin består av medarbetare med funktionsansvar. För att kunna delta i LTIP 2017 krävs att deltagaren investerar i ett eget aktieägande i Bonava ("Investeringsaktier") som allokeras till LTIP 2017. Investeringsaktierna ska särskilt förvärvas för LTIP 2017. Deltagaren kan välja att investera maximalt en månadslön (enligt lönenivå den 31 december 2016) före skatt i LTIP 2017. Investering kan ske till någon av följande investeringsnivåer; 50 eller 100 procent av maximal investering. För VD gäller att varje Investeringsaktie berättigar till sex aktierätter, för den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem aktierätter, för den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fyra aktierätter och för den fjärde kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till tre aktierätter. Eventuell tilldelning av B-aktier i Bonava ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Bonavas delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Maximalt antal B-aktier i Bonava som kan tilldelas totalt enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 174 798.

Förvärv av B-aktier i Bonava
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att verkställa förvärv av B-aktier i bolaget enligt följande.

  • Förvärv får ske av högst 202 423 B-aktier.
  • Förvärv av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för B-aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod B-aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet.
  • Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.
  • Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av LTIP 2017 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, prestationsbaserade incitamentsprogram.

Överlåtelse av B-aktier i Bonava till deltagare i LTIP 2017
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att överlåta B-aktier i bolaget enligt följande.

  • Högst 174 798 B-aktier i Bonava får överlåtas (eller det högre antal B-aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, utdelningskompensation eller liknande bolagshändelser).

  • B-aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2017 som enligt villkoren för LTIP 2017 har rätt att erhålla B-aktier.

  • Överlåtelse av B-aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2017 är berättigade till att erhålla tilldelning av B-aktier.

Årsstämman godkände vidare att överlåtelse även ska kunna ske av högst 37 386 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter enligt LTIP 2017 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, prestationsbaserade incitamentsprogram. Överlåtelse av dessa aktier ska ske före nästa årsstämma på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet för Bonavas B-aktie.

Ändring av bolagsordningen (byte av säte)
Årsstämman godkände att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets säte ändrades från Solna till Stockholm och ett stycke i bolagsordningens § 12 ströks ur bolagsordningen mot bakgrund av att årsstämman godkänt att bolagets säte flyttas till Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonavas presstelefon
E-mail: ir@bonava.com
Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.