Bong har slutfört förvärv av sina långivande bankers fordringar

Bong AB (publ) ("Bong" eller "Bolaget") har tidigare offentliggjort den principöverenskommelse som träffats med Bolagets två huvudbanker ("Bankerna") om återköp av Bankernas fordringar på Bong med syfte att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning (”Transaktionen”). Transaktionen innefattade och var villkorad av slutförandet av  en obligationsemission, konvertering av Bolagets utestående konvertibler till eget kapital samt genomförande av emissioner av aktier och teckningsoptioner. Samtliga villkor är nu uppfyllda och Transaktionen har idag slutförts.

Nedan sammanfattas de olika stegen i Transaktionen och effekterna därav.

Förvärv av bankfaciliteter

 • Bong har förvärvat Bankernas fordringar på Bolaget mot en kontant köpeskilling om totalt 195 miljoner kronor. Bankerna har även erhållit totalt 27 272 727 aktier i Bong genom en kvittningsemission mot en del av de utestående fordringarna.
 • Bankerna överlåter cirka 23 miljoner aktier i Bong som innehades av Bankerna till investerarna av de obligationer som emitterades den 21 december 2015.
 • Bankerna har även rätt att fram till den 28 april 2016 teckna totalt 10 miljoner aktier i Bong genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie.

Konvertibler

 • Samtliga konvertibler i serie 2013/2018 har konverterats till ett konverteringspris om 2,75 kr per aktie vilket ger konvertibelinnehavarna totalt  27 272 727 miljoner aktier i Bong.
 • Konverteringen kommer att verkställas av Euroclear med avstämningsdag den 4 februari 2016. Utbokning av aktier beräknas ske den 8 februari 2016.
 • Konvertibelinnehavarna har även rätt att fram till den 28 april 2016 teckna totalt 9 999 975 aktier i Bong genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie.

Emission av obligationer

 • Seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor emitterades av Bolaget den 21 december 2015. Obligationerna har en treårig löptid och en fast årlig ränta om 10,0 procent. Varje obligation har ett nominellt belopp om 250 000 kronor och obligationerna är avsedda att noteras på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) inom sex månader från emissionsdagen. Bong har åtagit sig att inte lämna utdelning under obligationernas löptid.
 • Obligationsinvesterarna erhåller nu i enlighet med villkoren för obligationsemissionen
  50 000 teckningsoptioner och 28 935 aktier i Bong per obligation. Totalt har 40 miljoner teckningsoptioner (med en löptid på tre år, som vardera berättigar att teckna en aktie i Bong till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie) emitterats till obligationsinvesterarna och totalt cirka 23 miljoner aktier överförs till obligationsinvesterarna.
 • Intäkterna från obligationsemissionen har använts för att förvärva Bankernas fordringar.

Effekter av transaktionerna

Genomförande av Transaktionen har medfört en ökning av det egna kapitalet och en minskning av räntebärande skulder med omkring 500 miljoner kronor, vilket innebär att en rimlig balans mellan Bolagets skuldsättning och rörelseresultat uppnås. En ytterligare positiv effekt av åtgärderna är att räntekostnaderna minskar med cirka 10 miljoner kronor årligen till följd av den lägre skuldsättningen. Om full teckning sker i de riktade aktieemissionerna och full aktieteckning sker genom utnyttjande av emitterade teckningsoptioner, kommer ytterligare cirka 70 miljoner kronor att tillföras det egna kapitalet.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac samt Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 16:45 CET.

Taggar:

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera