Bongs årsredovisning 2012

Bong AB:s årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och finns dessutom att beställa från Bongs huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 22 maj 2013 klockan 16.00 i IMP:s lokaler på Ångbåtsbron 1 i Malmö. Anmälan om deltagande ska ske senast den 16 maj.

Kristianstad den 26 april 2013

Bong AB (publ)

För ytterligare information:
Anders Davidsson, VD och Koncernchef

Telefon: 040-17 60 05

Håkan Gunnarsson, CFO
Telefon: 040-17 60 06

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl. 14.00.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).