Delårsrapport januari-juni 2007

”Vi har arbetat intensivt under våren med att föra vidare de snabbt stigande papperspriserna men speciellt i Tyskland har vi haft svårt att få igenom våra nya priser i tid, vilket slog hårt på vår bruttomarginal under andra kvartalet. Nu fortsätter vi att höja priserna och drar dessutom ner våra kostnader ytterligare för att snabbt rätta till situationen” säger Bongs VD och Koncernchef Anders Davidsson.

• Under första halvåret uppgick nettoomsättningen till 1013 MSEK (1031) och under andra kvartalet till 472 MSEK (474).

• Det justerade rörelseresultatet blev under första halvåret 27 MSEK (44) och under andra kvartalet 3 MSEK (20). Inklusive poster av engångskaraktär blev rörelseresultatet under första halvåret 19 MSEK (-1) och under andra kvartalet -5 MSEK (-25).

• Resultatet efter skatt under andra kvartalet uppgick till -12 MSEK (-24). Under första halvåret uppgick resultatet efter skatt till -4 MSEK (-13). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,29 SEK (-1,04) under första halvåret.

• Kassaflödet efter investeringsverksamhet under första halvåret uppgick till -72 MSEK (-45). Under andra kvartalet minskade rörelsekapitalet åter efter en kraftig uppbyggnad under första kvartalet och kassaflödet efter investeringsverksamhet uppgick till 7 MSEK (-12).

• Bongs polska verksamhet har lagts in i ett samägt bolag med kuverttryckeriet Liston. Fabriken i Warszawa har stängts.

• Under andra kvartalet togs ytterligare omstruktureringskostnader för integrationen av RCT i Tyskland, nya besparingsåtgärder i Tyskland, den pågående flytten av produktion i Finland, stängningen av fabriken i Warszawa samt ledningsbyte i England. Samtidigt såldes anläggnings-tillgångar med vinst. Nettot av dessa poster av engångskaraktär uppgick till -8 MSEK.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar