Extra bolagsstämma i Bong – styrelsens förslag godkändes

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Extra bolagsstämma i Bong AB (publ) avhölls den 17 juli 2013.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemissioner till Holdham S.A. och bolagets två största långivande banker, nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt konvertibelemission.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna fyra nya aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Bong har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela nyemissionen, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 125,9 MSEK före emissionskostnader. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 18 juli 2013.

I anslutning till ovanstående emissionsbeslut beslöt bolagsstämman också om vissa ändringar av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet med 148.588.457,50 kronor. Aktiens kvotvärde minskas därigenom till 1,50 kronor.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för ovanstående beslut, se Bongs pressmeddelanden från den 17 juni respektive den 16 juli 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20 70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder SEK och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013, kl. 16:10 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar