Justering av helårsprognos

• Bong justerar ner helårsprognosen på grund av försenad effekt av pågående prishöjningar samt integrationen av RCT i Tyskland
• Bong vidtar ytterligare åtgärder för att återställa lönsamheten i den tyska verksamheten
• Bong tillsätter ny ledning för verksamheten i England
• Bong bildar joint venture i Polen – fabriken i Warszawa stängs


Under andra kvartalet har Bong aviserat nya prishöjningar på samtliga marknader för att kompensera sig för de snabbt stigande finpapperspriserna. Speciellt i Tyskland, där konkurrenssituationen på kuvertmarknaden är mycket hård och pappersprisökningen har varit dramatisk, har de nya kuvertpriserna emellertid inte fått genomslag förrän under senare delen av kvartalet. Kombinerat med förseningar av integrationsarbetet av förvärvade RCT i Tyskland, har detta lett till att koncernens resultat för det andra kvartalet blivit väsentligt lägre än tidigare beräknat. Det justerade rörelseresultatet, d v s rensat för poster av engångskaraktär, uppgick för det andra kvartalet preliminärt till 3 MSEK (20) och för första halvåret till 27 MSEK (44).

Med anledning av detta bedömer Bong nu att det justerade helårsresultatet före skatt för 2007 inte kommer att överträffa motsvarande resultat för 2006, vilket angavs i delårsrapporten för första kvartalet 2007. Bong bedömer däremot att resultatet före skatt för helåret 2007 kommer att bli klart positivt och att andra halvåret kommer att bli betydligt starkare än första halvåret.

I resultatet för det andra kvartalet kommer det dessutom att ingå positiva och negativa poster av engångskaraktär som tillsammans uppgår till ca -8 MSEK. Dessa är hänförliga till integrationen av RCT i Tyskland och nya åtgärder för att sänka kostnaderna i den tyska verksamheten, samt kostnader i samband med ledningsbyte i Bong UK och stängning av fabriken i Warszawa.

Delårsrapporten för andra kvartalet och det första halvåret 2007 lämnas planenligt den 13 augusti. I samband med detta hålls i vanlig ordning en telefonkonferens.

Ytterligare åtgärder i den tyska verksamheten
Det försämrade resultatet under första halvåret jämfört med föregående år förklaras främst av sjunkande bruttomarginal i det tyska bolaget.

”Mitt i arbetet med att integrera RCT har finpapperspriserna börjat stiga snabbt” säger Bongs VD och Koncernchef Anders Davidsson. ”Vi kom igång för sent med våra prishöjningar, vilket slog hårt på vår bruttomarginal framför allt under andra kvartalet. Nu har vi lärt oss av misstaget och arbetar i fortsättningen efter en tydlig princip: vi tappar hellre volym än att inte kunna kompensera oss för stigande papperspriser.”

Integrationen av RCT har tagit tid och varit en större utmaning än vad den tyska ledningen förväntade sig.

”Vi har genomfört ett mycket omfattande integrationsprojekt med en extremt ambitiös tidsplan”, säger Bongs VD och Koncernchef Anders Davidsson. ”Samtidigt har den tyska organisationen hjälpt oss att uppnå besparingar i andra delar av koncernen, främst i Irland och Belgien, genom att ta över produktion därifrån.”

För att snabbt vända resultatutvecklingen kommer, i tillägg till prishöjningarna, bemanningen i den tyska verksamheten att reduceras ytterligare.

Ny ledning för Bong UK
Till ny VD för Bong UK har utsetts Mark Cooper, 44 år. Han har gjort en framgångsrik karriär inom Avery Dennison, ett av världens ledande etikettföretag. Förutom att Mark kommer att ägna stor kraft åt att fortsätta förbättra Bong UKs resultat, blir han också en viktig medlem i koncernens ledningsgrupp.

I tillägg kommer en ny försäljningsdirektör att tillsättas efter sommaren, en tjänst som tidigare varit vakant.

Nytt joint venture i Polen – fabriken i Warszawa stängs
I slutet av juni undertecknade Bong ett joint venture avtal med det polska kuverttryckeriet Liston, ett av Polens ledande kuverttryckerier, med viss distribution av specialkuvert och ProPac-produkter på den polska marknaden. Bong har de senaste åren förlorat pengar i Polen, bland annat på grund av ett högt kostnadsläge och alltför låg produktivitet i Warszawa.
Bong och Liston kommer från och med det tredje kvartalet att bedriva tillverkning, tryck och försäljning för den polska marknaden i ett gemensamt bolag med namnet
”Bong – en värld av kuvert”. Som ett resultat av samgåendet har Bong stängt sin fabrik i Warszawa, samtliga anställda har sagts upp och tillverkningen har flyttats till Listons lokaler i Poznan.

”Samgåendet med Liston förbättrar avsevärt våra möjligheter att tjäna pengar i Polen”, säger Bongs VD och Koncernchef Anders Davidsson.


Informationen är sådan som Bong Ljungdahl AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 3/8 2007 klockan 11.15


Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar