Konvertibelemissionen placerad hos svenska institutionella och kvalificerade investerare samt ny tillkommande kreditfacilitet överenskommen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Bong AB (publ) (”Bong” eller ”Bolaget”) aviserade den 17 juni 2013 att Bolagets styrelse den 16 juni 2013 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 125 MSEK, kvittningsemissioner riktade till Holdham S.A. och Bongs två största långivande banker (”Bankerna”) om cirka 100 MSEK respektive cirka 50 MSEK samt en konvertibelemission om upp till cirka 200 MSEK riktad till institutionella investerare. Syftet med de föreslagna transaktionerna är att förbättra Bolagets finansiella ställning och ge förbättrade förutsättningar för ökad lönsamhet.

En ny överenskommelse har ingåtts med Bankerna som utökar de tidigare överenskomna faciliteterna med en tredje facilitet om 100 MSEK. Den nya lånefaciliteten löper över fem år utan amorteringar med en ränta som medför en besparing i räntekostnad jämfört med den ränta som skulle ha utgått till konvertibelinnehavare under konvertibelemissionens högsta belopp. Vidare är konvertibelemissionen, som har riktats till ett antal svenska institutionella och kvalificerade investerare, nu placerad och stängd med ett nominellt belopp om 75 MSEK.

Styrelsen ska senast den 15 juli 2013 fastställa vissa villkor för konvertibelemissionen, bland annat ränta och konverteringskurs. De slutliga villkoren kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Finansiell och legal rågivare
ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare till Bong och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bong i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20 70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013, kl. 07.30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar