Bokslutskommuniké januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2000 BONG FÖRSTÄRKER SIN LEDANDE POSITION SOM EUROPAS STÖRSTA KUVERTFÖRETAG * OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 92% TILL 2.347 MSEK (1.223) * RÖRELSERESULTATET STEG TILL 224 MSEK *) (92) * RÖRELSERESULTATET FÖR FJÄRDE KVARTALET ÖKADE MED 76% TILL 44 MSEK (25) * RESULTATET EFTER FINANSNETTO FÖRBÄTTRADES TILL 160 MSEK *) (75) * ETT LETTER OF INTENT HAR I JANUARI 2001 TECKNATS AVSEENDE FÖRVÄRV AV STRONGHOLD GROUP, HOLLANDS LEDANDE KUVERTFÖRETAG * STYRELSEN FÖRESLÅR EN UTDELNING FÖR 2000 MED 3:00 SEK (2:60) *) Jämförelsestörande poster ingår positivt med 44 MSEK OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen för perioden januari - december 2000 ökade med 1.124 MSEK, motsvarande 92%, till 2.347 MSEK (1.223). Av ökningen hänförs 1.106 MSEK till under året förvärvade enheter och 45 MSEK, motsvarande 4%, till tillväxt inom den tidigare koncernstrukturen. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 27 MSEK. Rörelseresultatet (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 96% till 181 MSEK (92). Resultatökningen förklaras i huvudsak av en starkt positiv utveckling i nyförvärvade enheter inom Bauwens gruppen och visst genomslag av synergier i anslutning till detta förvärv. En generellt god efterfrågan på koncernens huvudmarknader, särskilt under inledningen av året, har även bidragit till det goda resultatet. Trots årets starkt ökande priser på finpapper, koncernens klart viktigaste insatsvara, har rörelsemarginalen stärkts något till 7,7% (7,5). Under årets sista kvartal steg rörelseresultatet med 19 MSEK till 44 MSEK (25). Som ett led i finansieringen av pågående expansion, avyttrades under året koncernens fastigheter i Kristianstad och Nybro till Nordisk Renting AB för 130 MSEK. Transaktionen medförde en realisationsvinst om 33 MSEK före skatt (25 MSEK efter full skatt) och redovisas, jämte återbäring av pensionsmedel från SPP om 11 MSEK, som jämförelsestörande poster med sammanlagt 44 MSEK (0). Ett långfristigt hyresavtal om fortsatt nyttjande av lokalerna har tecknats med Nordisk Renting AB. Resultatet efter finansnetto (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 41 MSEK till 116 MSEK (75) och inklusive jämförelsestörande poster blev resultatet 160 MSEK (75). Resultatet efter finansnetto (exkl. jämförelsestörande poster) blev 29 MSEK (20) i fjärde kvartalet, som därmed blev det tolfte kvartalet i rad med ökad vinst före skatt jämfört med samma kvartal året innan. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering uppgick inklusive jämförelsestörande poster till 12,44 SEK (7,83) och exklusive jämförelsestörande poster 8,65 SEK (7,83). Den riktade nyemissionen om drygt 1,6 miljoner aktier i samband med förvärvet av Bauwens har haft fullt genomslag under hela perioden januari - december 2000. MARKNAD, FÖRSÄLJNING, INKÖP Kuvertmarknaden i Europa fortsätter att växa och var under inledningen av året stark. Bong har fortsatt att ta marknadsandelar i Storbritannien och Polen. I Norden och Tyskland har redan goda positioner behållits. Konkurrenssituationen har varit oförändrat stark och prispressen är fortsatt hård. Under större delen av året har det rått en närmast överhettad situation på marknaden för finpapper, koncernens viktigaste insatsvara. Med stöd i en stark underliggande efterfrågan har pappersproducenterna kunnat genomföra en serie kraftiga prisökningar. Periodvis har viss brist på papper rått. Bongkoncernen kunde under första halvåret, om än med viss eftersläpning, i stort sett kompensera sig genom motsvarande prisökningar till kund. Under hösten blev det successivt allt svårare att genomföra prishöjningar på vissa marknader med följd att marginalerna försvagades något under fjärde kvartalet. Papperspriserna har nu stabiliserats. FÖRETAGSFÖRVÄRV I början av 2000 förvärvades Bauwensgruppen, varvid koncernens omsättning nästan fördubblades. Arbetet med att integrera Bauwens med övriga verksamheter inom koncernen fortskrider enligt plan. Förändringarna inom produktionsavsnitten, syftande till att skapa en mer renodlad struktur, har pågått med stor intensitet under hösten. Genomförda och planerade åtgärder medför avveckling av fyra av koncernens producerande enheter vilket minskar personalbehovet med ca 100 personer. Tidigare bedömning om sammanlagda besparingar om i storleksordningen 40-60 MSEK kvarstår och förväntas få fullt genomslag mot slutet av 2001. Effekterna under år 2000 beräknas ha uppgått till 10-12 MSEK. Ett viktigt steg i koncernens utveckling togs genom förvärvet av Rexam Envelopes i september år 2000. Rexam Envelopes är ett av Storbritanniens ledande kuvertföretag, med en omsättning under 1999 om ca 16 MGBP och ca 140 anställda. Efter förvärvet uppgår Bongs sammanlagda omsättning i Storbritannien till ca 50 MGBP (ca 700 MSEK) vilket ger en marknadsledande position på Europas enskilt största kuvertmarknad. Rexam Envelopes integreras nu successivt med Bongs befintliga brittiska verksamhet.. Rexam förväntas bidra positivt till koncernens resultat under år 2001. I november 2000 förvärvades Norsk Konvolutt AS (Norkon) med en omsättning på ca 15 MNOK och 10 anställda. Förvärvet stärker koncernens marknadsposition i Norge och bedöms ge goda möjligheter till synergier inom främst produktion och inköp. I januari 2001 tecknades en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av det holländska företaget Stronghold Group, bestående bl.a. av bolagen Van Stolk & Reese, Bramson, Koverto, Autoprint och Mekvale. Stronghold Group är Hollands ledande kuvertföretag, omsätter ca 500 MSEK och har ca 350 anställda. Stronghold har även en betydande försäljning i Storbritannien. Mekvale är ett av Englands största kuverttryckerier och är beläget i London. Förvärvet av Stronghold stärker Bongs redan goda marknadspositioner i Nordeuropa genom att fylla den holländska luckan och addera till det engelska marknadsledarskapet. Affären, som väntas slutföras i mars 2001, är villkorad av bl.a. en tillfredsställande due diligence, ett slutligt förvärvsavtal samt erforderliga myndighetstillstånd. Förvärvet betalas kontant och avses initialt finansieras med banklån. I januari 2001 fullföljde Bong genom sitt polska dotterbolag avtal om förvärv av kuvertverksamheten i Bording Polska. Bording Polska distribuerar och tilltrycker kuvert till den polska marknaden och omsätter ca 5 MSEK. Förvärvet kommer att samordnas med koncernens befintliga verksamhet i Polen och ytterligare stärka positionen på den snabbt växande polska kuvertmarknaden. NYEMISSION 2001 I syfte att stärka koncernens kapitalbas och som ett led i finansieringen av pågående expansion har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionsbelopp och närmare villkor beräknas bli beslutade och offentliggjorda omkring den 28 februari 2001. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 70 MSEK (30). Nettolåneskulden uppgick till 1.016 MSEK (315) varav förvärvet av Bauwens medfört en ökning med ca 700 MSEK. Vid utgången av perioden var det egna kapitalet 675 MSEK, varav nyemissionen med anledning av Bauwens-förvärvet tillfört drygt 137 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Soliditeten uppgick till 29% (40) och skuldsättningsgraden var 1,51 (0,73). INVESTERINGAR Årets investeringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick, exklusive vad som tillkommit via företagsförvärv, till 103 MSEK (82) och innebär, som planerat, en anpassning till en relativt sett klart lägre nivå än vad som varit fallet de senaste åren. Av periodens investeringar har 16 MSEK leasingfinansierats. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick under året till 1.892 personer (1.132). Genom förvärvade enheter tillkom ca 750 personer. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består av förvaltning av rörelsedrivande dotterbolag samt koncernledningsfunktioner. UTDELNING Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2000 med 3:00 kronor per aktie (2:60). UTSIKTER Bongs starka ställning inom den växande europeiska kuvertmarknaden tillsammans med förväntade synergivinster i de förvärvade enheterna innebär att förutsättningarna för fortsatt försäljnings- och resultattillväxt bedöms som goda. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls i bolagets lokaler på Uddevägen 3 i Kristianstad den 9 maj 2001 kl. 17.00. Tidpunkt och plats för extra bolagsstämma med anledning av planerad nyemission beräknas publiceras omkring den 28 februari 2001 tillsammans med emissionsvillkor. Wuppertal den 21 februari 2001 BONG LJUNGDAHL AB Styrelsen För ytterligare information, ring Lennart Pihl, Koncernchef och VD. Telefon: 044 20 70 50 eller Mobil: 070 - 594 68 66 Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01040/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01040/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar