Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1998

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1998 för BONG LJUNGDAHL AB NETTOOMSÄTTNING 275 MSEK (276 PROFORMA)RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPPGICK TILL 16 MSEK (5 PROFORMA) AFFÄRSOMRÅDE ETIKETTER AVYTTRAT LETTER OF INTENT TECKNAT I APRIL 1998 OM FÖRVÄRV AV UPM-KYMMENES KUVERTVERKSAMHET STRUKTURFÖRÄNDRINGAR Under kvartalet har, i enlighet med tidigare lämnad information, avyttringen av koncernens etikettrörelse, Nova Print, fullföljts med effekt från och med 1 januari 1998. Affären har medfört en realisationsvinst om 7 MSEK och minskar koncernens räntebärande nettolåneskuld med ca 85 MSEK. I april 1998 tecknades ett Letter of intent om förvärv av UPM-Kymmenes kuvertverksamhet. Affären omfattar Walki Kuori Oy som är Finlands ledande kuvertföretag, Konvoluttryck AS, Norge samt viss produktionsutrustning från Walki-Eriksson, Sverige. Härutöver omfattar nu föreliggande princip-överenskommelse även avtal om säljsamarbete på den baltiska marknaden. Förvärvet bedöms tillföra Bong Ljungdahl drygt 200 MSEK i omsättning och ca 220 anställda. Affären beräknas bli slutförd under sommaren 1998. VERSAMHETEN Koncernen Efterfrågeläget inom koncernens huvudmarknader har under inledningen av 1998 varit varierande. I Danmark och Norge har kuvertmarknaderna varit starka medan i Sverige en viss nedgång i efterfrågan bedöms ha skett. Orderingången, som under inledningen av året var stark, mattades något under senare delen av kvartalet, men har för perioden som helhet varit relativt god. Den omfattande omstrukturering, syftande till en integration av koncernens skandinaviska-kuvertenheter, som präglade föregående verksamhetsår är nu i stort sett helt genomförd. Förändringarna har naturligt nog medfört en hel del störningar i produktionen vars kapacitet som följd av företagna maskinflyttningar varit nedsatt. Produktiviteten förbättras nu successivt och beräknas inom kort nå planerad nivå. Nettoomsättningen uppgick till 275 MSEK (276 proforma). Rörelseresultatet var 13 MSEK (8 proforma) och har påverkats positivt av genomförda kostnadsminskningar och negativt av en nedsatt produktionskapacitet som följd av nämnda maskinomflyttningar. BONG LJUNGDAHL AB Uddevägen 3, Box 516, 291 25 Kristianstad Tel 044-20 70 00 Fax 044-20 70 91 Publikt bolag (publ.) Org. nr. 556034-1579 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/31/19990908BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Prenumerera

Dokument & länkar