Kvartalsrapport januari - mars 1999 för Bong Ljungdahl AB

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 1999 för BONG LJUNGDAHL AB * STRUKTURÅTGÄRDER GER FORTSATT STARK RESULTATTILLVÄXT * RESULTAT EFTER FINANSNETTO ÖKADE MED 17 MSEK TILL 26 MSEK (9) * VINST PER AKTIE EFTER SKATT 2:81 SEK (1:13) * INTEGRATIONEN AV DET FINSKA FÖRVÄRVET FORTGÅR ENLIGT PLAN MARKNADEN Förutsättningarna på koncernens huvudmarknader har generellt sett varit relativt gynnsamma under inledningen av 1999. Den volymtillväxt som noterades i Sverige i slutet av föregående år bedöms ha fortsatt också under första kvartalet 1999. I Finland och Danmark har efterfrågeläget i stort varit oförändrat medan i Norge en tendens till avmattning kunnat märkas. På den nordiska marknaden som helhet, vilken svarar för nära 80% av koncernens totala försäljning, råder för närvarande en relativt stabil situation, även om en viss ökad aktivitet från internationellt verksamma aktörer kunnat noteras. Det kan konstateras att kuvertmarknaden i Europa fortsätter att växa. Tillväxten genereras främst av en fortsatt stark ökning inom direktreklamrelaterade produktsegment. I linje härmed går trenden mot mer förädlade produkter i större format. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning ökade till 338 MSEK (275) vilket för jämförbara enheter innebär en ökning med 5%. Förändrade valutakurser har endast marginellt påverkat omsättningsutvecklingen. Rörelseresultatet ökade med ca 18 MSEK till 31 MSEK (13). Effekten av de struktur- och rationaliseringsåtgärder inom koncernens skandinaviska kuvertenheter som initierades under 1997 och slutfördes under föregående verksamhetsår har nu fått fullt genomslag och lett till väsentligt förbättrade marginaler och stärkt konkurrenskraft. Under föregående verksamhetsår beslutades om ytterligare rationaliseringar i den svenska verksamheten, inriktade på en mer långtgående renodling av produktionsstrukturen. Dessa är nu under genomförande. Kostnader härför har belastat resultatet med ca 6 MSEK. Realisationsvinster av motsvarande storlek har genererats vid avyttring av äldre maskinutrustning. Integrationen av den finska rörelsen följer planen och vid utgången av kvartalet är all arkbaserad produktionskapacitet överförd till Nybrofabriken. Dessa förändringar i Finland och Sverige, vilka bland annat medför en sammantagen minskning av personalstyrkan med ett nittiotal personer, beräknas få full effekt under andra halvåret 1999. Resultatet efter finansnetto ökade med 17 MSEK till 26 MSEK (9 exklusive realisationsvinst). Förvärvet av den finska verksamheten har medfört en ökning av koncernens räntekostnader med ca 1 MSEK. De under 1998 genomförda strukturförändringarna inom Kuvert Sverige har nu nått full effekt. Kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar har i kombination med något bättre försäljningspriser genererat en betydande resultatökning. Efter ett omfattande inre förändringsarbete har leveranskapacitet och kundservice nått planerad nivå vilket även bidragit till en stärkt position på marknaden. Arbetet med att ytterligare rationalisera och renodla produktionsstrukturen vid anläggningarna i Kristianstad och Nybro fortskrider som planerat. Omsättningen uppgick till 136 MSEK (132). En fortsatt gynnsam utveckling av produktmixen i koncernens danska kuvertrörelse har mer än väl kompenserat periodens något lägre leveransvolymer. Resultatet är avsevärt bättre än motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen blev 52 MSEK (55). Förbättrad produktivitet, inom såväl produktion som tilltryck är den främsta orsaken till det klart förbättrade resultatet för Kuvert Norge. Ökad utländsk aktivitet på marknaden har lett till en viss skärpning av konkurrenssituationen. Omsättningen uppgick till 47 MSEK (53). Samordningen av koncernens finska kuvertenhet fortgår enligt plan och vid utgången av första kvartalet är arkproduktionen flyttad till Nybro. Vidare har tilltrycksverksamheten omlokaliserats från Helsingfors till Tammerfors och där integrerats med kuvertproduktionen. Genomförda åtgärder medför en successivt sänkt kostnadsnivå, främst genom att personalstyrkan minskar med ca 45 personer. Omsättningen uppgick till 50 MSEK. Resultatet för Kuvert Belgien är fortsatt svagt trots en god volymutveckling. Produktivitetshöjande investeringar och rationaliseringar har, till följd av en tilltagande prispress inom de segment som enheten hittills varit fokuserad på, ännu inte fått önskvärd effekt. Omsättningen uppgick till 46 MSEK (35). Kuvert Polen har haft en relativt god utveckling och är med en ny produktlansering väl positionerad på marknaden. Försäljning och resultat har ökat. Som ett led i en fortsatt expansiv utveckling av den polska kuvertrörelsen genomföres nu en flyttning av verksamheten till nya ändamålsenliga lokaler i Warszawa-området. Omsättningen blev 8 MSEK (7). Koncernens pärmverksamheter har under inledningen av 1999 haft en mycket positiv utveckling. Ökade försäljningsvolymer har medfört ett väsentligt högre kapacitetsutnyttjande vilket är främsta förklaringen till det avsevärt förbättrade resultatet. Omsättningen uppgick till 21 MSEK (16). LIKVIDITET OCH FINANSIERING Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 49 MSEK (36 per 31 december 1998) och nettolåneskulden minskade under perioden med 33 MSEK till 285 MSEK. Soliditeten uppgick till 39% (38) och skuldsättningsgraden till 0,65 (0,78). INVESTERINGAR Periodens investeringar uppgick till 38 MSEK och har varit inriktade på en fortsatt teknisk uppgradering av maskinparken inom kuvertenheterna. Äldre utrustning har, som följd av pågående strukturförändringar, avyttrats för 14 MSEK. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick 1.176 personer vilket för jämförbara enheter innebär en minskning med 52 personer jämfört med motsvarande period föregående år. UTSIKTER Det strukturprogram som slutfördes under 1998 ger nu full effekt och ytterligare åtgärder kommer successivt att ge positiva effekter under 1999. Baserat på en bedömning om fortsatt rimligt stabila förutsättningar på koncernens huvudmarknader bör helårsresultatet därför kunna bli avsevärt bättre än föregående år. Kristianstad den 6 maj 1999 BONG LJUNGDAHL AB (publ) Lennart Pihl Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00,( direkt) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 Kommande rapporter: Torsdag 12 augusti 1999 Delårsrapport januari-juni 1999 Torsdag 28 oktober 1999 Delårsrapport januari-september 1999 KVARTALSBOKSLUT BONG LJUNGDAHL- KONCERNEN 1999-03-31 Jan-mars Jan-mars Jan-dec RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 1999 1998 1998 (MSEK) Nettoomsät 338,2 275,3 1 095,3 tning Rörelsens kostnader -307,7 -262,4 -1 039,1 Rörelseres 30,5 12,9 56,2 ultat Resultat vid försäljning av - 7,0 7,0 dotterföretag Finansnett -4,7 -3,9 -15,4 o Resultat efter finansnetto 25,8 16,0 47,8 Skatt -5,6 -1,1 -7,5 Resultat efter skatt 20,2 14,9 40,3 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 1999-03-31 1998-12-31 (MSEK) Anläggningstillgångar 633,1 628,3 Fordringar 214,2 198,4 Varulager 185,5 200,7 Likvida 48,7 36,1 medel Summa 1 081,5 1 063,5 tillgångar Eget 422,3 405,2 kapital Räntebärande avsättningar 78,1 78,2 Ej räntebärande avsättningar 85,1 77,6 Räntebärande skulder 261,9 282,5 Ej räntebärande skulder 234,1 220,0 Summa skulder och eget 1 081,5 1 063,5 kapital Jan-mars Jan-mars Jan-dec NYCKELTAL 1999 1998 1998 KRONOR/AKTIE Vinst efter schablonskatt 2,59 0,92/1,64 1) 4,16/4,87 1) D:o efter 2,81 1,13/2,12 1) 4,32/5,70 1) full skatt Eget 61,19 54,80 58,80 kapital RELATIONSTAL Rörelsemar 9,0% 4,7% 5.1% ginal Vinstmargi 7,6% 3,3%/5,8% 1) 3,7%/4,4% 1) nal Avkastning på eget kapital 17% 7%/12% 1) 7%/9% 1) Avkastning på sysselsatt 16% 8% 9% kapital Skuldsättningsgrad 0,65 0,53 0,78 Solid 39% 42% 38% itet Sysselsatt kapital, MSEK 762,3 626,7 765,9 Räntebärande nettolåneskuld, 284,6 205,1 317,3 MSEK Genomsnittligt antal aktier 7 164 840 6 990 140 7 066 721 (efter full konvertering) 1) Inkluderar realisationsvinst vid försäljning av Etikettrörelsen (Nova Print) KVARTALSJÄMFÖRELSER KONCERNEN (MSEK) (MSEK) 1/1999 4/1998 3/19982/19981/19984/19973/19972/19971/1997 * * * * Nettoomsättning 338,2 336,4 228,4 255,3 275,3 272,8 225,9 268,3 275,8 Rörelsens -307,7 -312,2 -217,6-247,0-262,4-265,3-220,6-268,8-267,4 kostnader Rörelseresultat 30,5 24,2 10,8 8,3 12,9 7,5 5,3 -0,5 8,4 Resultat vid försäljning av dotterföretag - - - - 7,0 - - - - Finansnetto -4,7 -5,3 -3,6 -2,6 -3,9 -3,4 -3,2 -3,1 -3,3 Resultat efter 25,8 18,9 7,2 5,7 16,0 4,1 2,1 -3,6 5,1 finansnetto *) Proforma inklusive Ljungdahls och exklusive Etikettrörelsen KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (MSEK) Jan-mars Jan- mars (MSEK) 1999 1998 Rörelseresultat 30,5 12,9 Finansnetto -4,7 -3,9 Betald skatt -6,0 -0,1 Avskrivningar 16,8 14,2 belastade 36,6 23,1 Förändring av 12,4 -9,0 rörelsekapital Kassaflöde från 49,0 14,1 löpande verksamhet Investeringar mm -21,5 -10,0 Förvärv/avyttring - 31,4 ar mm Kassaflöde efter 27,5 35,5 investeringar mm ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/20000315BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/20000315BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Prenumerera

Dokument & länkar