Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Boozt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.


Carnegie har idag meddelat Boozt AB (publ) (”Boozt” eller ”Bolaget”) och Säljande Aktieägare
[1] att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutats.
 

I samband med erbjudandet av aktierna i Boozt och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2017 (”Erbjudandet”) utfärdade Säljande Aktieägare en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators[2] för Managers[3] räkning, att förvärva ytterligare högst 3 887 138 befintliga aktier i Boozt, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm. Carnegie har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. 

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie, som stabiliseringsagent för Managers räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. 

Per dagens datum har Boozt 56 338 433 utestående aktier. 


För mer information, vänligen kontakta: 

Hermann Haraldsson, VD / heha@boozt.com / +45 20 94 03 95 

Johan Holmqvist, Kommunikations- & IR-chef / jnh@boozt.com / +46 708 376 677 

www.booztab.com 


Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 8:00 CET.  

Om Boozt

Boozt är ett ledande[4], snabbväxande och lönsamt[5] nordiskt teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i månaden[6] som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer. Boozt inriktar sig på nordiska modeföljande konsumenter, huvudsakligen i åldern 25-54 som värdesätter bekvämlighet i sin kundupplevelse och vilka tenderar att generera ett högt genomsnittligt ordervärde. 

Bolaget driver en ändamålsbyggd och integrerad teknikplattform som tillåter Bolaget att styra kundupplevelsen och som möjliggör framtida tillväxt. Hantering och distribution utförs i det automatiserade hanteringscentret, strategiskt beläget i Ängelholm med en totalyta på 43 500 kvm (77 000 kvm vid full utbyggnad), 130 plockningsrobotar och med en nuvarande kapacitet fler än 450 000 platser för lagerhållna produkter, vilket möjliggör leverans nästa dag till stora delar av Norden. 

Boozt har haft en hög tillväxttakt historiskt, främst driven av den snabba utvecklingen av Boozt.com som ökade nettoomsättningen med en CAGR på 69 procent under perioden 2014 till 2016, med gradvis förbättrad lönsamhet. Boozts starka marknadsposition online och dess konkurrenskraftiga erbjudande har gjort det möjligt för Boozt att attrahera nya kunder och öka antalet beställningar från återkommande kunder. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Malmö, har bedrivit sin nuvarande verksamhet sedan 2011 och hade 193 anställda från fler än 25 länder per 31 december 2016. 


Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jursidiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. 

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. 

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet. 

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten. 

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll. 

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards (”IFRS”), inklusive vissa mått som ”justerad EBIT”, ”justerade EBIT-marginal”, ”justerade EBITDA”, och ”justerad EBITDA-marginal”), vilka benämns ”icke IFRS finansiella mått”. Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mtt har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått herledda i enlighet med IFRS. 

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.  


[1] Sunstone Technology Ventures Fund II K/S, Verdane Capital VII K/S, ECCO Holding A/S och Sampension KP Livsforsikring A/S.

[2] ”Joint Global Coordinators” avser Carnegie Investment Bank AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial.

[3] ”Managers” avser Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

[4] Bolagets beräkningar baserat på onlineförsäljning under 2016 från Euromonitor International (en statistikdatabas) vilka har kontrollerats mot offentligt tillgänglig information, såsom företagsrapporter från Boozts konkurrenter.

[5] Baserat på justerad EBIT.

[6] Källa: Bolagsdata; månadsgenomsnitt baserat på bolagsdata för 2016.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com

Prenumerera

Dokument & länkar