Delårsrapport -jan-sept 1999

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 1999 STARK TILLVÄXT I POSTORDERRÖRELSEN - JOTEX GÖR STRATEGISKT FÖRETAGSFÖRVÄRV 1.KONCERNEN I SAMMANDRAG OMSÄTTNING OCH RESULTAT Jan-Sept 1999 1998 Omsättning, Mkr 969,7 1133,4 Rörelseresultat, Mkr 60,0 70,2 Resultat efter beräk- 16,8 24,4 nad skatt Avkastning - eget kapital, % 7,8 12,0 - sysselsatt kapital, 7,6 9,1 % PROGNOS FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 Koncernens resultat före skatt för verksamhetsåret 1999 bedöms komma att uppgå till c:a 40 Mkr. Resultatet är starkt beroende av inte bara den fortsatta relationen mellan USD och den Estniska valutan utan också relationen mellan USD och SEK liksom EURO och SEK. Under perioden jan-sept har sålunda koncernens resultat belastats med 10,1(1,2) Mkr för kursförlust, varav en betydande del avser icke realiserad kursförlust 2. JOTEX KÖPER ÄLVSEREDS POSTORDER AB JOTEX AB har per 1999-11-11 i ett helägt dotterbolag förvärvat varulager, kundfordringar och de immateriella tillgångar som erfordras för att fortsätta den verksamhet som Älvsereds Postorder AB, Älvsered har bedrivit. Dotterbola- get ändrar efter förvärvet namn till Älvsereds Postorder AB. Omsättningen i Älvsereds uppgår till c:a 50 Mkr med koncentration på mode. Därmed komplette- rar Älvsereds Postorder AB JOTEX hemtextilsortiment. Information: Koncernen: Lars Mauritzon, tel. 033-17 03 36 Jotex: Bo Dalerstedt: tel. 0370-69 33 00 alt. 0705 46 37 82 3. VERKSAMHETEN UNDER 1-3 KV. 1999 Industrirörelsen - Sverige Konsumentvaror Borås Wäfveri Interiör har fortsatt att stärka sin ställning på den svenska marknaden för inrednings- och bäddtextilier i ett högre prissegment. I ökad utsträckning medför den svenska kostnadsnivån svårigheter att konkurrera inom lågprissegmentet vilket har medfört viss volymminskning. Resultatmässigt har detta för marknadsbolaget kompenserats av ökad avsättning i det högre prisseg- mentet medan beredningsverket som processindustri är ytterst beroende av kapa- citetsutnyttjandet. Utvecklingen på exportmarknaderna har varit långsam beroende både på en svag konsumtion på flertalet marknader och hård priskonkurrens. Den omstrukturering som skett av marknadsföringen i Sverige med positivt resultat har hittills in- te omsatts på samma sätt på exportmarknaderna. Denna process har inletts och kommer att intensifieras under de närmaste kvartalen. På samma sätt som i Sve- rige finns potentialen i det högre prissegmentet men detta ställer krav på en mycket aktiv marknadsföring och strategisk produktutveckling. För Borås Wäfve- ri Interiör innebär detta en fortsatt utmaning. Producentvaror För Svenskt Konstsilke som har sin huvudsakliga marknad inom gummi- och däck- sindustrin har efterfrågan varit mycket god under innevarande år. Konstsilke säljer huvuddelen av volymen i DEM(EURO) vilket har medfört försvagad lönsam- het som en följd av relationen mellan DEM och SEK. Successivt sker anpassning till en ny relation mellan valutorna. Svenskt Konstsilke kommer under år 2000 att ytterligare öka sin kapacitet för dippat garn vilket gör Konstsilke till en ännu mera intressant samarbetspartner. Efterfrågan på väv för solskydd var under senare delen av 2. Kv. och under 3 Kv. god. Väv av syntetmaterial får successivt ökad aktualitet och ställer öka- de krav på en aktiv produktutveckling. Under 3. Kv. minskade temporärt leveranserna av kravspecificerad väv för yr- keskläder, vilket mot bakgrund av bättre industrikonjunktur endast kunde för- klaras med viss lageranpassning i efterföljande led. Försäljningen av garn och råväv har minskat under innevarande år som en följd av stark priskonkurrens från Asien och Turkiet. Det starkt vikande priset på bomull har ytterligare pressat marknadspriset på i första hand garn men även råväv. Det synes som om prisnivån nu har nått en viss stabilitet. Industrirörelsen - Estland Med början under 4. Kv. 1998 och fortsättning under 1999 utsattes Krenholm Gruppen för stark prispress som en följd av krisen i Asien och Turkiet i det marknadssegment i vilket gruppen agerar. Krenholm Gruppen, som successivt har stärkt sin kompetens ifråga om logistik och därmed leveranssäkerhet valde där- vid att i största möjliga utsträckning bibehålla sin prisnivå och endast göra strategiska priseftergifter med beredskap att minska volymen. Denna strategi har i efterhand visat sig riktig och ingivit respekt i marknaden. Den volym- minskning som skett har medfört en nödvändig kapacitetsanpassning vilket kort- siktigt belastat resultatet. Trots detta redovisar Krenholm Gruppen fr o m 2. Kv. positivt operativt resultat vilket successivt ökar. Resultatet efter finansnetto för Krenholm Gruppen har påverkats negativt av reservation för kursförlust på skuld i valuta beroende på relationen mellan USD och EEK. Den ekonomiska situationen i Estland är fortsatt positiv med inflation under- stigande 3% och snabb anpassning av räntenivån till närmare västeuropeisk ni- vå. Inför verksamhetsåret 2000 är förutsättningarna för Krenholm Gruppen mycket goda. Råmaterial har täckts i betydande omfattning på en historiskt låg nivå och för kostnader som energi och vatten har mera långsiktiga avtal träffats än vad som tidigare varit möjligt. Antalet anställda har under 1999 minskat till c:a 4.700 som en följd av ökad produktivitet och viss volymanpassning. Det investeringsprogram som planeras för Krenholm Gruppen kommer vid ett ge- nomförande att skapa ytterligare förbättrade förutsättningar för gruppen. Handelsrörelsen Postorderföretaget JOTEX redovisar för 1-3 kvartal stark tillväxt med ökad marknadsandel inom sitt marknadssegment, hemtextil. Baserat på tillgänglig statistik är JOTEX Sveriges största postorderföretag inom hemtextil. Omsättningen för verksamhetsåret 1999 bedöms komma att uppgå till c:a 200(165) Mkr. Resultatutvecklingen är mycket positiv. JOTEX kommer att fortsättningsvis marknadsföra ett hemtextilsortiment i enlig- het med samma principer och katalog som hittills. Dotterbolaget Älvsereds Postorder AB marknadsför ett modesortiment under sitt varumärke och sin kata- log. Distributionen av katalogerna kommer att samordnas och utbyte ske mellan kundregistren, vilket kommer att medföra ökat kundregister för båda bolagen. Under nästa år kommer JOTEX att introducera privatlån till sina kunder efter det att Finansinspektionen har lämnat sitt godkännande. Fastighetsrörelsen Koncernens externa hyresintäkter uppgick under 1-3 kv. till 19,5(21,5) Mkr. I fastighetsbeståndet i Borås kommun är uthyrningsgraden hög och med endast marginella ytor disponibla. I Kungsfors Center i Marks kommun ökar uthyrningen och f n pågår en investe- ring för anpassning av lokaler i enlighet med ett nytt hyreskontrakt. Förhand- lingar pågår om ytterligare uthyrning i Kungsfors Center. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00200/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00200/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Prenumerera

Dokument & länkar