Förhöjd livskvalité med nätverksteknologi

Årlig presskonferens

Förhöjd livskvalité med nätverksteknologi

Förbättrat resultat förväntas för 2013

  • Stora skillnader i försäljningsutveckling mellan olika sektorer och regioner under 2012
  • Bosch Group når rörelseresultat (EBIT) på 2,5 procent 2012
  • Tillväxten för 2013 förväntas bli mellan två och fyra procent
  • Åtta miljarder euro i intäkter från energi och byggnadsteknik år 2020

Stuttgart – Bosch Group förväntar sig en något förbättrad ekonomisk tillväxt. Under de förutsättningarna tror teknik- och tjänsteleverantören att deras egen omsättning växer med mellan två och fyra procent under innevarande verksamhetsår. Detta var siffror som presenterades av Dr. Volkmar Denner, koncernchef för Bosch, på den årliga presskonferensen. "Vi har genomfört ett antal åtgärder för att öka årets vinst. Samtidigt kommer vi att ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns, både i våra etablerade affärsverksamheter och inom nya områden," sa Denner. Företaget ser fortfarande påtagliga ekonomiska risker som ett resultat av den höga statsskuldsnivån i USA och Europa. Bosch förväntar sig att recessionen i Europa tar slut men att den ekonomiska utvecklingen avstannar i år. Mot bakgrund av detta dämpades försäljningsutvecklingen för Bosch Group under det första kvartalet 2013.

Fokus på förbättrat resultat

Under 2013 kommer Bosch att fortsätta med de åtgärder som introducerades förra året med syfte att förbättra resultatet. Dessa inkluderar hård styrning av tillväxtområden och begränsningar av fasta kostnader, kapitalkostnader och företagsköp. Vid slutet av 2012 tecknades ett fackligt avtal för företagets anläggningar i Tyskland som möjliggör en mer flexibel anpassning till konjunktursvängningarna. Bosch förväntar sig att tillväxten kommer från innovativa och nyttiga produkter, webb-baserade affärsmodeller samt en vidare expansion av den internationella närvaron.

Omsättning 2012: ökning med 1,9 procent

Under verksamhetsåret 2012 växte omsättningen för Bosch med 1,9 procent till 52,5 miljarder euro. Efter justeringar för växelkurseffekter var omsättningen 0,8 procent lägre än under 2011. När det gäller intäkter före ränta och skatter rapporterar Bosch avkastning på 2,5 procent av omsättningen. Vinsten före skatt blev 2,8 miljarder euro (5,3 procent av omsättningen) efter att Bosch bokförde en vinst på 1,1 miljarder euro från försäljningen av en finansiell investering. Resultatet påverkades negativt framför allt av tunga förluster i divisionen Solar Energy, av initiala investeringar i tillväxtprojekt samt av svag försäljningstillväxt. Dessutom har det positiva resultatet av kostnadsbesparingar fördröjts.

Globalt antal medarbetare steg något till 305.900

Under 2012 anpassade Bosch personaltillväxten till att ligga i nivå med den ekonomiska tillväxten. Det globala antalet anställda ökade något under årets gång med 3.400 till 305.900. Omkring 1.500 medarbetare anställdes inom de befintliga affärsområdena, de resterande 1.900 beror på sammanslagningar. Den största ökningen skedde i Asia Pacific. Antalet medarbetare minskade något i Europa och var i stort sett oförändrat i Tyskland. Samma sak gäller för Nord- och Sydamerika. Bosch förväntar sig ett större personalbehov under 2013, särskilt i tillväxtregionen Asia Pacific. Antalet nya medarbetare i Tyskland blir som under förra året ungefär 1.500.

Som en kommentar till resultatet nedbrutet på de olika affärsområdena sa företagets CFO Dr. Stefan Asenkerschbaumer att "Den generellt sett otillfredsställande utvecklingen av försäljning och resultat döljer det faktum att många divisioner utvecklades positivt.” Under 2012 ökade den största affärsområdet Automotive Technology sin försäljning med 2,1 procent till 31,1 miljarder euro. Både EBIT och rörelsemarginalen sjönk på årsbasis till 1,4 miljarder euro respektive 4,5 procent. Detta berodde framför allt på tunga initiala investeringar i elektromobilitet, höjda råvarupriser och avyttringen av en del av bromsverksamheten.

Uppkopplade fordon för automatiserad och effektiv körning

"Liksom tidigare är våra huvudsakliga utvecklingsmål säkrare och mer miljövänliga bilar,” sa Dr. Bernd Bohr, ordförande för Bosch Automotive Group. Bosch ser en stor marknads- och försäljningspotential för systemen för säkerhet och förarstöd. Fler än 5.000 ingenjörer arbetar för att förbättra dem ännu mer. Sådana system omsätter idag omkring fem miljarder euro. Under de kommande åren förväntas den omsättningen växa med tio procent årligen. Denna tillväxt kommer att drivas av ett nytt system för betyg på fordonssäkerhet. Från och med 2014 måste nya fordon ha minst en sensor för förarstöd för att det ska kunna få högsta säkerhetsbetyg. Sedan år 2000 har Bosch tillverkat en miljon radarsensorer, ett antal som förmodas ha ökat till tio miljoner år 2016. Möjligheten att integrera alla dessa nya funktioner för förarstöd – med sensorer, kontrollenheter och aktuatorer i hela bilen är en styrka hos Bosch.

En viktig förutsättning för att kunna använda högt automatiserade funktioner såsom stöd vid vägkorsningar är att information utbyts mellan fordon. "Automatiserad körning kommer att bli uppkopplad körning,” fortsatte Bohr. Genom att koppla samman system i fordonen vill Bosch även skapa ytterligare potential för högre effektivitet och bättre miljöskydd. Ingenjörer från Bosch modifierar det internationellt framgångsrika start-stopp-systemet för att inkludera funktioner för intelligent navigering och på så sätt förvandla det till en smart ”andreförare.” I detta fall kan kombinationen av uppkopplad teknik och förarbeteende leda till bränslebesparingar på upp till 15 procent.

Även inom drivlinor arbetar Bosch för att minska bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Modifieringar av bensin- och dieselsystem kan minska förbrukningen med ytterligare 20 procent. Under 2012 sålde Bosch fler än fem miljoner direktinsprutningssystem för bensinmotorer. Försäljningsintäkten från dessa system ökade med 50 procent. 

Bosch menar sig vara väl rustad för växande efterfrågan på drivlinor för fordonsgas, särskilt i USA. Företaget tillhandahåller världens minsta gasinjektor och tillverkar även flexibla styrenheter som är anpassade till både bensininsprutning och gasinjektion. Bosch kommer att fortsätta att ha en avsevärd verksamhet inom elektromobilitet. Omkring 1.000 ingenjörer arbetar med att elektrifiera drivlinan och vid slutet av 2014 kommer företaget att ha 30 projekt i serieproduktion. Bosch uppskattar att en volymmarknad för elektrisk framdrivning kommer att växa fram efter 2020. 

Stagnation i industriell teknik - succé för förpackningsmaskiner

Försäljningen inom affärsområdet Industrial Technology stannade på åtta miljarder euro 2012. Den ekonomiska nedgången påverkade särskilt divisionen Drive and Control Technology. Den starka tillväxten i Nordamerika kunde inte uppväga kollapsen i Kina och stillaståendet i Europa. Divisionen Packaging Technology utvecklades positivt, dess produkter och tjänster efterfrågades inom läkemedels- och livsmedelsbranscherna vilka är mindre konjunkturkänsliga. 

Negativ marknadsutveckling, en fortsatt prisminskning på omkring 40 procent och försvagningar resulterade i en förlust på en miljard euro i divisionen Solar Energy. I slutet av mars tillkännagav Bosch sitt beslut att avsluta sin verksamhet inom kristallina solceller på grund av osäkra framtidsutsikter. Till följd av denna förlust stängde affärsområdet Industrial Technology året med negativ EBIT på -713 miljoner euro. Även om divisionerna Drive and Control Technology och Packaging Technology levererade ett positivt resultat räckte det inte för att täcka förlusterna som skapades av divisionen Solar Energy.

Power Tools och Thermotechnology framgångsrika i Östeuropa

Under 2012 genererade affärsområdet Consumer Goods and Building Technology försäljning på 13,4 miljarder euro, en ökning med 2,5 procent. På grund av en nedgång inom viktiga europeiska marknader, som i vissa fall var dramatisk, föll EBIT till 620 miljoner euro jämfört med 730 miljoner euro året innan. Divisionen Power Tools lyckades attrahera kunderna med sina innovativa elhandverktyg, särskilt i Östeuropa, Asien och Nordamerika. Divisionen Thermotechnology utvecklades väldigt lovande i Ryssland. Viktiga marknader i Sydeuropa lyckades däremot inte nå upp till förväntningarna. Detta påverkade även divisionen Security Systems, som dock lyckades skapa stark tillväxt i Asien, Sydamerika, Turkiet och Ryssland.

Fortsatt internationalisering – utvecklingen varierar mellan regioner

Under rapportåret utökade Bosch än en gång sin internationella närvaro. Nya regionala företag startades i Bangladesh, Kambodja, Laos och Myanmar under 2012. Ytterligare regionala företag ska startas i Mellanöstern och Afrika till 2014. Företaget omsatte omkring 600 miljoner euro i dessa regioner under 2012, en siffra som förväntas nå en miljard euro till 2015.

I Europa föll omsättningen för Bosch något, med 1,9 procent till 29,8 miljarder euro. Detta berodde framför allt på den uteblivna ekonomiska tillväxten liksom recessionen i ett antal sydeuropeiska länder. Även i Tyskland växte omsättningen väldigt lite, med 0,9 procent. Under 2012 investerade Bosch ungefär två miljarder euro i Europa, varav 1,1 miljarder euro i Tyskland. Bosch vill ta till vara på tillväxtmöjligheterna i Ryssland ännu bättre och kommer därför att utöka sin tillverkningskapacitet där till 2015. Vid den befintliga anläggningen i Engels bygger division Thermotechnology en ny fabrik som ska tillverka industriella ångpannor och vägghängda varmvattenberedare. En andra anläggning för automotive technology är just nu under byggnad i Samara. I Tyskland kommer Bosch att ha färdigställt sitt nya center för forskning och avancerat ingenjörsarbete 2015. I Renningen, i närheten av Stuttgart, investerar företaget mer än 300 miljoner euro i sitt nya forskningscenter.

I Nord- och Sydamerika varierade omsättningsutvecklingen avsevärt under 2012. Tack vare en stark ökning i fordonstillverkning växte försäljningen särskilt starkt i Nordamerika. I denna region lyckades Bosch höja sin omsättning med 17 procent till 8,2 miljarder euro. På de sydamerikanska marknaderna föll däremot omsättningen med 15 procent till 1,9 miljarder euro. Under de kommande åren förväntar sig företaget goda tillväxtmöjligheter både i Nord- och Sydamerika. Med tanke på detta gjorde därför Bosch än en gång avsevärda investeringar där under 2012. Investeringarna ökade med nio procent till 380 miljoner euro. Exempelvis kommer divisionen Drive and Control Technology att bygga ut sin anläggning i Fountain Inn i South Carolina under de kommande åren för att kunna producera mobila hydraulikkomponenter till den amerikanska marknaden. Ett annat fokusområde för investeringar i Nordamerika var utbyggnaden av tillverkningsanläggningar för insprutningsteknik för lastbilar och direktinsprutning av bensin för personbilar.

I Asia Pacific höjde Bosch omsättningen med 5,6 procent till ungefär 12,6 miljarder euro. Ekonomierna i Kina och Indien utvecklades sämre under 2012 än under tidigare år, och det gjorde därmed även försäljningen där. Däremot lyckades man nå tvåsiffriga tillväxttal i Sydostasien. För att komma närmre det långsiktiga målet, att generera 30 procent av omsättningen i Asia Pacific, investerade Bosch omkring 780 miljoner euro förra året vilket var i samma nivå som året innan. I Kina byggs för närvarande två anläggningar för tillverkning av fordonsteknik, en av dem i den västkinesiska staden Chengdu. Där kommer divisionen Chassis Systems Control att börja tillverka bromskontrollsystem under sommaren. Vid fabriksanläggningen i Wujin som öppnade 2012 bygger division Drive and Control Technology ytterligare ett center för forskning och utveckling.

Åtta miljarder euro i omsättning från energi - och byggnadsteknik 2020

Sedan den 1 januari 2013 har Bosch Group varit indelad i fyra affärsområden. Energy and Building Technology.utgörs av divisionerna Security Systems, Thermotechnology och Solar Energy tillsammans med dotterbolaget Bosch Energy and Building Solutions GmbH. Bosch menar att det finns en enorm potential för energieffektivisering, liksom för försäljning, i att modernisera byggnaders krafttillförsel, energistyrning och isolering. Byggnader står för ungefär 40 procent av den globala energiförbrukningen. ”Genom intelligenta nätverk och kontroll av el och värme kan man spara upp till 20 procent av kostnaden i kommersiella fastigheter,” sa Dr. Stefan Hartung, ansvarig för det nya affärsområdet i ledningsgruppen för Bosch.

Bosch erbjuder ägare till privatbostäder och kommersiella fastigheter inte bara teknologi, som kondenserande gaspannor med lambdasond och moderna kraftvärmeverk, utan även tjänster. Dessa inkluderar energirådgivning, drift av värme- och säkerhetssystem och tjänster för energihantering. ”Decentraliserade kraftnät är en förutsättning för att lyckas ställa om till alternativa energikällor,” sa Hartung. Bosch förväntar att detta nya affärsområde kommer att växa med åtta procent årligen, så att omsättningen växer från fem miljarder euro år 2012 till cirka åtta miljarder euro år 2020.

Tunga investeringar i företagets framtid

Bosch spenderade omkring 4,8 miljarder euro på forskning och utveckling under 2012. Av detta gick 45 procent till ekologiska produkter och nästan 20 procent till produkter för säkerhet och hälsa. Globalt ökade antalet medarbetare i forskning och utveckling till 42.800. Enbart i Asia Pacific arbetar nu 13.800 medarbetare med forskning och utveckling för Bosch. Från mitten av 2013 kommer ”Bosch Connect”, företagets gemensamma plattform för social media, att koppla samman Bosch-medarbetare över nationsgränserna. ”Denna nya samarbetsform kommer att hjälpa oss att förkorta processer, generera idéer snabbare och förverkliga innovationer mer effektivt,” sa Denner. 

Under 2012 investerade Bosch ungefär 3,2 miljarder euro. Totalt sett spenderade alltså Bosch Group nästan åtta miljarder euro på företagets framtid under förra året. På förvärv och investeringarna spenderade Bosch ungefär 1,5 miljarder euro under 2012, vilket var 1,1 miljarder euro mer än under året innan. De flesta förvärven hade anknytning till divisionerna Automotive Aftermarket och Packaging Technology.

Bred verksamhet som bas för nya affärsmodeller

Bosch kommer att fortsätta att arbeta efter huvudlinjerna i sin strategi – med system för miljöskydd, energieffektivitet och säkerhet. Företaget avser att öppna upp allt fler affärsområden för produkter och tjänster på internet. Denner menade att Bosch var utmärkt positionerade för detta med sin know-how inom hårdvara, mjukvara och sensorteknik liksom sin breda portfölj. Han förväntar sig ett konstant flöde av nya lösningar som höjer livskvalitén när dessa kompetenser kopplas samman.  "Bosch har en väldigt bred verksamhet, en bredd som aldrig har varit mer värdefull än nu, i det uppkopplade livets tidsålder," sa Denner.

Information om proportionell konsolidering upphör:

På grund av förändringar i bokföringsregler kommer Bosch i framtiden inte längre att räkna med sina hälftenägda joint venture-företag i konsolideringen. Istället kommer resultatet för Bosch Group att innehålla den proportionella vinsten efter skatt från dessa joint ventures. Att den proportionella konsolideringen upphör kommer också att påverka redovisningen av finansiellt ägande och hur antalet anställda som redovisas. Om dessa regler appliceras för 2012 var försäljningen 45,6 miljarder euro.

Ytterligare information, pressbilder och videomaterial finns tillgängligt online på Bosch Media Service: www.bosch-press.com.

De viktigaste nyckeltalen för Bosch - Bosch Key Data


Kontaktpersoner för pressfrågor:

Dr. Ingo Rapold, Phone: +49 711 811-48905

Dr. Christoph Zemelka, Phone: +49 711 811-6854                                            

René Ziegler, Phone: +49 711 811-7639   

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt siffror för verksamhetsåret 2012 har företaget cirka 306,000 medarbetare och omsätter 52,5 miljarder euro. Sedan början av 2013 har verksamheten delats upp fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings – och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2012 investerade Bosch 4,8 miljarder euro i forskning och utveckling, och ansökte om nästan 4800 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att höja livskvaliteten genom lösningar som är både innovativa och tillför nytta. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”

Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92% av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på  www.bosch.se och www.bosch-press.co
m

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar