Halvårsrapport 2017-07-01 – 2017-12-31

Bosjö Fastigheter AB (publ), organisationsnummer: 559042-6259

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning och resultatutveckling. Bolagets fastighet är fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos AB som enda hyresgäst. Några väsentliga händelser under perioden finns inte att rapportera. För fastigheten och byggnaderna planeras inga väsentliga förändringar.

Finansiella nyckeltal (motsvarande period föregående år inom parentes)                                       

2017-10-01 – 2017-12-31

 • Hyresintäkter, 12 192 tkr (11 536)
 • Förvaltningsresultat, 7 651 tkr (3 467)
 • Resultat efter skatt, 7 651 tkr (3 467)
 • Resultat per aktie, 3,40 kr (1,60)
 • Totala tillgångar, 792 035 tkr (746 574)
 • Likvida medel, 22 309 tkr (17 120)
 • Eget kapital, 241 308 tkr (211 789)
 • Belåningsgrad (LTV), 68,1 % (73,1)

2017-07-01 – 2017-12-31

 • Hyresintäkter, 23 529 tkr (23 165)
 • Förvaltningsresultat, 11 730 tkr (10 354)
 • Resultat efter skatt, 11 730 tkr (10 354)
 • Resultat per aktie, 5,30 kr (4,90)
 • Totala tillgångar, 792 035 tkr (746 574)
 • Likvida medel, 22 309 tkr (17 120)
 • Eget kapital, 241 308 tkr (211 789)
 • Belåningsgrad (LTV), 68,1 % (73,1)

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 220 000 stamaktier.

Finansiell kalender

2018-05-29                                    Kvartalsrapport, kvartal 3

2018-08-28                                    Bokslutskommuniké

Revisorns granskning

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ytterligare information

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

Om Bosjö Fastigheter AB (publ)
Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 29 april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Viareds företagspark utanför Borås. Fastigheten omfattar 93 585 kvadratmeter uthyrbar area för Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är enda hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett för kontorslokaler och ett för distributionslokaler. Avtalen löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Koncernens främsta syfte är att äga, förvalta och utveckla fastigheten.

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.