Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Verksamheten Intresset för Knowledge Management området på marknaden är fortfarande mycket stort. En undersökning från Cranfield School of Management pekar på att Europeiska företag kommer inom ett par år att satsa 5 % av sin omsättning på området, vilket är mer än vad man idag satsar på forskning och utveckling. Det innebär en enormt stor marknadspotential. Samarbetet med Microsoft har intensifierats vilket bland annat lett till att vi integrerat Infosight med Microsofts Digital Dashboard, en del av Microsoft Office 2000. Efterfrågan på IT relaterade tjänster och produkter har avmattats under det tredje kvartalet på grund av millennieproblematiken. Flertalet av de stora företagen avvaktar med att installera nya system eftersom de vill avvakta årsskiftets eventuella problem. Däremot beräknas ett uppdämt behov att släppas loss i början av nästa år. Utöver detta är det tredje kvartalet är dessutom normalt en svag period för IT relaterade företag eftersom den innehåller semestermånaderna juli och augusti. Införsäljningen av Infosight har drabbats av detta eftersom vi riktar oss mot större företag med minst 500-600 PC användare. Samtal med potentiella kunder bland de stora företagen fortsätter dock i oförminskad styrka så att vi kan vara med och få nya ordrar när aktiviteterna tilltar nästa år. För att minska effekterna av millennieproblematiken har ledningen tagit fram en åtgärdsplan där vi bl.a. plockat fram en målgrupp bestående av mindre företag med 25-200 användare. Ledningen har också med olika åtgärder i konceptet kortat ner säljprocessen så att kunderna snabbare kan komma till avslut. Vi har också tagit fram en plan för vidareutveckling av produkten i vilken ingår att vi i slutet av oktober släppte Infosight 2000 vilken kommer att ha ännu starkare integration med Microsofts nuvarande och kommande produkter. Produkten utvecklas nu med nya funktioner och verktyg i mycket täta intervaller och allt bygger i grunden på Internettekniken som tidigare. Mer information om det finns på www.bosnext.se. Även funktioner i form av plugin till Infosight som använder WAP teknik finns med i produktplanen. Våra partners kommer sannolikt att komma igång med försäljning av Infosight under kvartal fyra vilket leder till att ordrar från partners beräknas komma några månader senare än beräknat. Kommentarer till resultatet: Eftersom företaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede med starkt fokus på produktutveckling och uppbyggnad av ett kundunderlag och partnernät har vi budgeterat med ett negativt resultat under tre första kvartalen. Att försäljningsutvecklingen ligger efter budget med några månader har kompenserats med att vi har haft mycket lägre kostnader än budgeterat. Detta gör att det beräknade negativa resultatet endast är ca 275.000:- större än budget. Viktiga händelser fram till den 18 november * Nya partners är Affero, Jonnerhag & Zannetti IT, Zellum och Alpha Management Consulting Ltd. * Infosight 2000 släpptes i början av november. * Vi har genomfört ett Knowledge Management seminarie i Stockholm med Leif Edvinsson som Key Note speaker. * Företaget byter handelsplats för sin aktie från Stockton till BörsInsikt Fondkommission. * Flera redaktionella artiklar har skrivits om företaget, bl.a. i Göteborgs-Posten och Dagens Industri vilket lett till positiva reaktioner på marknaden. Framtidsutsikter Utsikterna för Infosight ser fortsatt mycket bra ut. Vi ligger några månader efter planen på försäljningssidan men vi arbetar vidare med kundbearbetning och utveckling av produkten med oförminskad styrka i syfte att kunna ta nya marknadsandelar när marknadens uppdämda behov frigörs efter millennieproblematiken. Även på partnersidan diskuterar vi med ett flertal potentiella företag som vi beräknar kommer att teckna på avtal under den närmaste tiden och även där ladda för att möta marknadens uppdämda behov. För att kunna öka företagets tillväxt på den växande marknaden planerar ledningen för ett framtida kapitaltillskott. Samtal om detta pågår med ett antal parter. Prognos Med anledning av ovanstående prognostiserar vi ett negativt resultat för hela verksamhetsåret 1999 på minus ca 2 miljoner kr. Handelsplats för aktien BosNext har bytt handelsplats för sin aktie från Stockton till BörsInsikt Fondkommission AB. Aktien kan köpas på vanligt sätt via er bank eller fondkommissionär. Aktien handlas inofficiellt och kursförmedling sker via BörsInsikts SIX-sida (452). Aktiekursen trycks dagligen i Dagens Industri och i Finanstidningen samt återges i Reuter systemet. BosNext är anslutet till VPC. I företaget finns 834.000 aktier. BörsInsikt Fondkommission AB bedriver handel i aktier och optioner mot privatkundsmarknaden. Bolaget står under Finansinspektionens kontroll. Göteborg den 18 november 1999 BosNext AB (publ) Jan Boström Verkställande Direktör Eftersom bolaget under våren omstrukturerades från att vara ett konsultföretag till att bli ett programvaruföretag samtidigt som företaget lanserade Infosight redovisas inte föregående års siffror eftersom de ej är jämförbara. RESULTATRÄKNING Kommentar 1999-01-01 - 1999-09-30 Nettoomsättning 710 736 Rörelsens kostnader Material och varor 179 174 Personalkostnader 907 378 Övriga rörelsekostnader 936 890 Avskrivning på maskiner och inventarier 153 537 Summa kostnader 2 176 979 Rörelseresultat -1 466 243 Finansiella kostnader -9 810 Resultat efter finansiella poster -1 476 053 BALANSRÄKNING Kommentar 1999-09-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3 1 498 41 Materiella anläggningstillgångar 763 523 Summa anläggningstillgångar 2 261 936 Omsättningstillgångar Fordringar 658 175 Kassa och bank 519 561 Summa omsättningstillgångar 1 177 736 SUMMA TILLGÅNGAR 3 439 672 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital 500 400 Reservfond 2 200 Överkursfond 1, 2 3 384 817 Balanserad förlust -84 Redovisat resultat -1 476 053 Summa eget kapital 2 411 280 Obeskattade reserver 9 688 Kortfristiga skulder 1 018 704 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 439 672 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 1. Kostnader hänförbara till nyemissionen har reducerat det belopp som genom emissionen tillförts eget kapital. Dessa kostnader uppgår till 487.910 kr. 2. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 5 har ändring av redovisningsprincip reducerat det egna kapitalet. Ändringen avser löneskuld till personal. Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 981231 102.117 Effekt byte av redovisningsprincip -235.873 Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip - 133.756 3. Kostnader hänförbara till ren produktutveckling där man på mycket goda grunder gör bedömningen att kostnaderna möjliggör en klar intäktsökning under de närmast följande 5 åren aktiveras. Vid bedömning om aktivering skall ske beaktas investeringens marknadsmässiga livslängd och intjänandeförmåga. Avskrivningar på aktiverade kostnader sker över 5 år och påbörjas sista kvartalet innevarande år. Nästa rapporteringstillfälle Mitten av februari 2000, bokslutskommuniké för 1999 Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Staffan Gavel Auktoriserad revisor Ernst & Young Delårsrapporten kan även beställas från BosNext AB Box 7155 402 33 GÖTEBORG Tel. 031-13 79 20 Fax 031-13 27 17 Rapporten kan också beställas via e-mail på adressen info@bosnext.se. Den finns också på Internet under adressen www.bosnext.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00690/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00690/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar