Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Boss Media AB (publ)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Boss Media AB (publ) Nettoomsättningen för perioden ökade med 69 procent till 65,8 (39,0) Mkr. Resultat efter finansiella poster blev 16,9 (-7,7) Mkr och vinstmarginalen för perioden uppgick till 25,7 procent. Försäljningen av licenskasinon under perioden uppgår till fem varav fyra har levererats. Vid tidpunkten för denna rapport har ytterligare tre licenser sålts. Trafiken på koncernens portal, www.casino.com, visar en fortsatt stark tillväxt. Koncernen Boss Media AB (publ) är en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för att bedriva kasinoverksamhet på Internet. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat Klient/Server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av ett Internetkasino. Därtill äger dotterbolaget Boss Casinos Ltd licensen till Internetkasinot Gold Club Casino, vilket möjliggör att i verklig miljö och under verkliga förhållanden utvärdera utveckling avseende spelupplevelse, användarvänlighet och teknik. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under perioden ökade jämfört med samma period föregående år med 69 procent till 65,8 (39,0) Mkr. I nettoomsättningen ingår försäljning av fem licenser varav ett är intäktsfört enligt principen för successiv vinstavräkning. Nedan visas fördelningen och utvecklingen av nettoomsättningen per division. 1999 1998 okt 1998- 1998 (Tkr) jan-sep jan-sep sep 1999 Helår Division Programvara 31 402 47,7 9 980 25,6 37 266 46,0 15 844 29,3 Service & 7 953 12,1 1 066 2,7 9 994 12,3 3 107 5,7 support Gold Club 26 365 40,0 27 622 70,8 33 584 41,5 34 841 64,4 Casino Övrigt 121 0,2 330 0,9 121 0,2 330 0,6 Summa 65 841 100,0 38 998 100,0 80 965 100,0 54 122 100,0 1999 1998 (Tkr) Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Division Programvara 12 216 12 405 6 781 5 864 6 192 3 788 0 Service & support 2 315 2 358 3 280 2 041 807 259 0 Gold Club Casino 8 298 9 192 8 875 7 219 6 944 9 834 10 844 Övrigt 0 16 105 0 102 228 0 Summa 22 829 23 971 19 041 15 124 14 045 14 109 10 844 (Sålda licenser) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (0) Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,9 (-7,7) Mkr vilket var en ökning med 24,6 Mkr jämfört med samma period föregående år. Nedan visas fördelningen och utvecklingen av resultatet efter finansiella poster per division. 1999 1998 okt 1998- 1998 (Tkr) jan-sep jan-sep sep 1999 Helår Division Programvara 13 283 - 5 527 12 847 -5 963 Service & support - 5 680 - 6 937 - 8 258 - 9 515 Gold Club Casino 8 679 4 063 10 095 5 479 Övrigt 647 731 988 1 072 Summa 16 929 - 7 670 15 672 - 8 927 1999 1998 (Tkr) Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Division Programvara 6 281 5 400 1 602 - 436 - 3 118 - 276 - 2 133 Service - 1 -2 324 - 1 543 - 2 578 - 2 327 - 2 440 - 2 170 & support 813 Gold 3 103 3 351 2 225 1 416 1 122 1 445 1 496 Club Casino Övrigt 122 162 363 341 171 385 175 Summa 7 693 6 589 2 647 - 1 257 - 4 152 - 886 - 2 632 Försäljning och marknad Efterfrågan på företagets licenskasinon är fortsatt stark. Under perioden har fem licenser sålts varav fyra har levererats. Vid rapportperiodens utgång har företaget totalt sålt tio licenser. Vid tidpunkten för denna rapport har ytterligare tre licenser sålts. Spelaktiviteten på de sålda licenskasinona har fortsatt att utvecklas i en mycket tillfredsställande takt. Under perioden har koncernens portal, www.casino.com, genomgått vissa förändringar som ett led i offensiven att bli den största spelportalen på Internet. Förutom en allmän ansiktslyftning har flera nya sektioner öppnats. Besöksstatistiken forsätter att visa på en mycket stark tillväxt. Förändringen i antalet besökare per dygn under året presenteras i diagrammet nedan. Program- och systemutveckling Utvecklingen av Casinoversion 2.0 har tagit längre tid än beräknat, dock har första systemet levererats vid tidpunkten för denna rapport. Casino 2.0 är en multiplayer-version på en helt nyutvecklad spelplatt-form. Bolaget kommer under den närmaste tiden att se över och förstärka resurserna på den tekniska sidan. Investeringar Investeringar i inventarier uppgick under perioden till 3,6 Mkr och utgjordes främst av datainventarier. Finansiell ställning Likvida medel uppgick per balansdagen till 80,5 (5,0) Mkr. Under perioden genomförd nyemission tillförde bolaget 64,0 Mkr efter avdrag för nyemissionskostnader. Utbyte av utestående tecknings-optioner till aktier under perioden tillförde bolaget 5,1 Mkr vilket motsvarade 413 000 tecknings- optioner. Eget kapital uppgick per balansdagen till 86,9 (-5,8) Mkr vilket ger en soliditet på 76,7 procent. Aktiedata Resultatet efter skatt under perioden motsvarar ett resultat per aktie av 1,52 kr (neg). Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 1,10 kr (neg). Eget kapital per aktie var vid periodens slut 7,82 kr. Utestående teckningsoptioner uppgick per balansdagen till 485 800. Av dessa löper 20 000 till 30 november 1999 och har en lösenkurs om 10 kr per nyemitterad aktie och 465 800 löper till 30 juni 2001 och har en lösenkurs om 43 kr per nyemitterad aktie. Ägarstruktur Antalet aktieägare per balansdagen uppick till 4 186 st. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka 18 procent. De tio största ägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning per balansdagen presenteras i tabellen nedan. Andel av Ägare Antalkapital/r aktier öster Presservicegr i Stockholm AB c/o 2 356 000 22,2% Medströms, Sverige Joel Wikell, Sverige 2 228 570 21,0% Premier Life (BM) Ltd, Luxemburg 513 400 4,8% Credit Industriel et Commerciale, 225 000 2,1% Frankrike Servisen Private Equity Fund Ltd, 158 600 1,5% Bermuda SEB Fonder Småbolagsfond, Sverige 150 000 1,4% Anders Larsson, Sverige 140 000 1,3% Björn Nordstrand, Sverige 130 000 1,2% Liechtensteinische Landesbank, 80 000 0,8% Liechtenstein Anniversary & Corporate Image AB, 67 000 0,6% Sverige Övriga 4 581 430 43,1% Totalt 10 630 000 100,0% Personal Under perioden har antalet anställda ökat med 6. Antalet anställda per balansdagen uppgick till 54 varav 27 var anställda i de utländska dotterbolagen. Utsikter Den positiva utvecklingen inom Boss Medias verksamhetsområde förväntas fortsätta. Den tidigare lämnade prognosen om ett helårsresultat för 1999 om minst 20 Mkr kvarstår. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (inklusive koncerninterna poster) uppgick under perioden till 35,2 (18,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,6 (-8,8) Mkr. Investeringar uppgick till 0,8 Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 71,0 (1,1) Mkr. Det egna kapitalet uppgick per balansdagen till 85,0 (-4,3) Mkr, vilket ger en soliditet på 87,9 procent. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 1999 1998 okt 1998- 1998 TKR jan-sep jan-sep sep 1999 Helår Nettoomsättning 65 841 38 998 80 965 54 122 Övriga 353 39 870 556 rörelseintäkter Externa kostnader - 32 984 - 31 116 - 43 444 - 41 576 Personalkostnader - 14 207 - 10 367 - 18 774 - 14 934 Avskrivningar enligt - 1 653 - 931 - 2 139 - 1 417 plan Jämförelsestörande 0 - 3 571 - 736 - 4 307 poster Rörelseresultat 17 350 - 6 948 16 742 - 7 556 Finansiellt netto - 421 - 722 - 1 070 - 1 371 Resultat efter finansiella poster 16 929 - 7 670 15 672 - 8 927 Skatt på periodens 0 0 - 135 - 135 1) resultat Periodens resultat 16 929 - 7 670 15 537 - 9 062 1) Moderbolaget har ansamlade skattemässiga underskott om sammanlagt 14,0 Mkr per 31 december 1998. Därutöver föreligger skattemässiga underskott om sammanlagt 4,3 Mkr i de utländska dotter-bolagen vilka kan kvittas endast mot vinster i respektive utländskt dotterbolag varefter nettot beskattas hos moderbolaget. Beloppen för 1998 och rullande 12-månader avser latent skatt på obeskattade reserver. 2) KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TKR 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Tillgångar Immateriella 196 247 238 anläggningstillgångar Materiella 6 830 4 970 4 864 anläggningstillgångar Finansiella 2 296 233 2 136 anläggningstillgångar Summa 9 322 5 450 7 238 anläggningstillgångar Kundfordringar 3 376 1 865 4 162 Övriga fordringar 9 881 10 160 8 419 Interima poster 10 329 6 395 3 052 Kassa och bank 80 474 4 970 5 738 Summa 104 060 23 390 21 371 omsättningstillgångar Summa tillgångar 113 382 28 840 28 609 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 86 424 16 330 13 435 Fritt eget kapital 524 - 22 128 - 12 617 Summa eget kapital 86 948 - 5 798 818 Räntebärande skulder 0 16 929 8 495 Ej räntebärande skulder 26 434 17 709 19 296 Summa skulder 26 434 34 638 27 791 Summa eget kapital och 113 382 28 840 28 609 skulder KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS I SAMMANDRAG TKR 1999 1998 jan-sep jan-sep Löpande verksamhet Rörelsens intäkter 66 194 39 037 Rörelsens kostnader exkl - 47 191 - 45 054 avskrivningar Finansiellt netto - 421 - 722 Omräkningsdifferens 12 191 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 594 - 6 548 före förändring av rörelsekapital 1) Förändring av rörelsekapital - 815 - 1 994 Kassaflöde från den löpande 17 779 - 8 542 verksamheten Kassaflöde från - 3 737 - 2 073 investeringsverksamheten Kassaflöde från 60 694 11 129 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 74 736 514 1) Exklusive likvida medel samt kortfristiga räntebärande skulder. NYCKELTAL 1999 1998 okt 1998 jan-sep jan-sep 1998- Helår sep 1999 Rörelsemarginal,% 26,4 Neg 20,7 Neg Vinstmarginal,% 25,7 Neg 19,2 Neg Avkastning på eget 45,1 Neg 55,9 Neg kapital,% Avkastning på 40,6 Neg 48,3 Neg sysselsatt kapital,% Soliditet,% 76,7 Neg - 2,9 Utvecklingskostnader,% 11,3 6,7 10,3 6,5 1) Marknadsföringskostnade 6,8 14,1 6,9 12,1 1) r,% Anställda, periodens 54 47 - 48 slut Nettoresultat per 1,52 Neg 1,40 Neg 2) aktie, full skatt Nettoresultat per 1,10 Neg 1,00 Neg 2 aktie, 28% skatt Eget kapital per aktie 7,82 Neg - 0,10 Antal aktier, periodens 10 630 000 8 420 000 - 8 445 000 slut Antal aktier efter full utspädning, 11 115 800 - - - periodens slut 1) Andel av nettoomsättningen. 2) Efter full utspädning motsvarande förväntat utnyttjande av 485 800 utestående teckningsoptioner. Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balans-omslutning minskad med icke räntebärande skulder Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning Nettoresultat per aktie, full skatt Resultat efter finansiella poster med avdrag för verklig skattekostnad dividerat med antal aktier efter full utspädning vid periodens slut Nettoresultat per aktie, schablonskatt Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt om 28 procent dividerat med antal aktier efter full utspädning vid periodens slut Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999 avges den 24 februari 2000. Växjö den 18 november 1999 För styrelsen: Lars Månsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Lars Månsson, verkställande direktör, Boss Media AB tel 0470-70 30 00 alternativt 0708-70 46 29 Johan Sigvardsson, finansdirektör, Boss Media AB, tel 0470-70 30 00 alternativt 0708-70 37 85 http://www.bossmedia.se/ Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revison. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Jan-Inge Andersson Lars Helgesen Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers KB PricewaterhouseCoopers KB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Prenumerera

Dokument & länkar