Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007 Boss Media AB (publ)

Januari - september 2007
• Nettoomsättningen uppgick till 230,7 (231,5) Mkr.
• Royaltyintäkterna minskade med 8 procent och uppgick till 169,4 (184,1) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 39,2 (44,8*) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 49,3 (47,0*) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 35,2 (57,1) Mkr.
• Resultatet per aktie efter full utspädning och beräknad skatt uppgick till 0,60 (0,98) kr.

Juli - september 2007
• Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 68,8 (77,0) Mkr.
• Royaltyintäkterna minskade med 9 procent och uppgick till 53,6 (59,2) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,7 (17,9) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,6 (20,3*) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,3 (23,0) Mkr.
• Resultatet per aktie efter full utspädning och beräknad skatt uppgick till 0,14 (0,39) kr.

* Föregående års utfall är justerat för poster av engångskaraktär

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Prenumerera

Dokument & länkar