Rättelse konvertibel Norrlandsfonden

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

I pressmeddelande den 29 juni 2017 meddelades att Stiftelsen Norrlandsfonden beslutat att teckna en konvertibel om 1 941 094 SEK. Denna summa var felaktig och den korrekta summan är 1 900 000 SEK.  

Teckningen om 1 900 000 SEK innebär att aktiekapitalet kommer vid full konvertering av samtliga konvertibler (inklusive redan utgivna konvertibler), att öka med sammanlagt högst 707 149,35 SEK och antalet aktier med högst 4 714 329, varefter aktiekapitalet uppgår till högst 18 072 057,60 SEK och antalet aktier till högst 120 480 384. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till högst 3,9 procent vid full teckning och full konvertering, beräknat efter företrädesemissionen och vid full konvertering. Konvertering till aktier kan ske till en konverteringskurs om 2,05 kr. Konverteringskursen är densamma som gällde i företrädesemissionen.  

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar