VD brev med kompletterande geologisk information

Alla helger är nu över men faktum är att verksamheten inom Botnia har varit i full sving. En ny arbetsplan har lämnats till alla sakägare vilket är ett stort antal eller 13 sakägare som berörs inklusive Rans Sameby. Detta innebär att våra planer att starta borrning i början av februari ligger fast. Vädret i Vindelgransele är som ni alla förstår kallt men det är tjäle i marken vilket vi tycker är positivt.

Arbetet med vår bearbetningskoncession pågår för fullt och just nu lägger vi krutet på sista fasen i en fördjupad rennäringsanalys.

Som jag utlovade i VD brevet den 4 december kommer här en kortfattad men också genomgripande statusrapport om vårt prospekteringsarbete under 2015 och planer för 2016. Den geologiska informationen är skriven av Mattias Fackel och Frank van der Stijl, chefsgeolog Botnia Exploration AB.

Aktuellt i fält – januari 2016

Botnia tar över och utvecklar gamla tillstånd och fyndigheter.

2010 inledde Botnia Exploration AB (Botnia) sin guldprospektering i Vindelgranseleområdet. Då var två större guldmineraliseringar redan kända, Vargbäcken och Middagsberget. Vargbäcken upptäcktes relativt nyligen (1997) och är sedan 2006 en guldfyndighet med en beräknad guldresurs. Guldmineraliseringen i Middagsberget upptäcktes i och med borrning 1984 och ligger 4km sydväst om Vargbäcken. Middagsberget är inte en beräknad guldresurs på grund av mineraliseringens ojämna karaktär. En geologiskt pålitlig och realistisk tolkning av sambandet mellan de olika guldhaltiga skärningarna i borrhål i området har varit svår att åstadkomma.

För närvarande är Botnia mitt inne i ansökningsprocessen för en bearbetningskoncession av Fäbodtjärn i syfte att så fort som möjligt komma igång med småskalig underjordsbrytning. I detta arbete ingår utarbetande av en fördjupad rennäringsanalys. Detta arbete sker i samarbete med Rans sameby.

Inom ett par kilometer från Middagsberget och Vargbäcken fanns fler mindre guldmineraliseringar (Fäbodliden A, B, C) som tillsammans utgör Vindelgranseleområdet.

Blockletning

Botnias blockletare har sedan Botnias första säsong i fält hittat en stor mängd guldförande block som visar ett annat ursprung än de kända guldmineraliseringarna. Tanken att det bästa inte är upptäckt har alltid funnits. Blockens karaktär pekar i många fall på grovt, fritt guld i breda sulfidfattiga kvartsgångar, en mineraliseringstyp som inte är representerad i Vargbäcken eller i Middagsberget. Utöver de guldrika kvartsblocken finns bly-zink block med guld samt guldförande, arsenikrika block som sammantaget visar på ett spektrum av mineraliseringstyper förutom de redan kända.

Prospekteringsmetod

I arbetet med att lokalisera ursprungen för blockfynden har Botnia använt diamantborrning, bottenmoränprovtagning och markmagnetisk mätning. Ett viktigt stöd i arbetet har varit en återkoppling till tidigare prospektering som sträcker sig till 1910-talet och det arkiv med borrkärnor som finns hos SGU i Malå.

Fäbodtjärn

Redan under 2011 borrade Botnia i området mellan Middagsberget och Fäbodliden C där blockfynd och historisk borrning pekade på höga guldhalter i breda kvartsgångar. Sammanlagt har 31 diamantborrhål borrats varav 14 hål borrades 2015 som en förtätningsborrning för att möjliggöra en mer precis värdering av mineralresursen. Denna värdering har tidigare publicerats. Borrhålen i Fäbodtjärn genomskar en flera meter bred kvartsgång med grovt, fritt guld i höga halter. I stort sett alla hålen visade på synligt guld (VG - Visible Gold) ett kännetecken på höga halter vilket sen bekräftades i analyserna. Nu har mineraliseringen resursberäknats under 2015 och kan också läggas till i kategorin guldfyndighet.

Nya idéer

Succén med arbetet i Fäbodtjärn och den malmtypens ekonomiska potential har under de senaste åren flyttat fokus till att hitta liknande mineraliseringstyper. Teorin kring malmtypen och de metoder som kan användas i prospekteringen har under ett par år testats i praktiken. Bottenmoränprovtagning i Jägarlidenområdet genomfördes under 2013-14. Ytterligare blockletning, geologisk kartering samt en genomgång av historisk borrning som går tillbaka till 50-talet har gett nya uppslag och ligger bakom designen av vinterns borrprogram.

Program 2015-16

Området Åströms-Middagsberget har undersökts under sommarperioden 2015 i och med att prospekteringstillståndet Storforsen nr 6 blev beviljat Botnia i april 2015.

Under året har vi både på Middagsberget och i hällar vid Vindelälven och på Lillholmberget lokaliserat ett nytt, ofta flera meter brett system av kvartsgångar som innehåller varierande kvantiteter av bly, zink och koppar och anomala värden av guld. Systemet verkar ha en riktning som är vinkelrätt mot kvartsgången vid Fäbodtjärn som är knappt 2 km längre mot nordväst. De hittills bästa guldhalterna i kvartsgångarna påvisades i bergprov från häll på Middagsberget, medan hällarna närmare Vindelälven visade generellt låga till svagt anomala guldhalter. På basis av ett stort antal tidigare blockfynd i Åströmsområdet, som ligger strax söder och sydost om kvartsgångarnas tolkade läge och orientering, finns förmodan att de påträffade mineraliserade hällarna på Middagsberget och Lillholmsberget (1300 meter längre mot öst) definierar ett sammanhängande system som möjligtvis sträcker sig ännu längre österut, i riktningen mot Granlunda, en mineralförekomst av zink, koppar, silver och bly bruten under tidigt 1900-tal men nu nedlagd. Borrningar som är planerade för denna vinter kommer att testa detta antagande samt utforska mineraliseringens karaktär och guldinnehåll längs kvartsgångarnas utsträckning.

Vinterns prospektering kommer förutom borrningen i Middagsberget-Åströms att testa de områden som har förhöjda guldhalter i bottenmorän i Jägarliden. Ett flertal av de områdena sammanfaller med blockfynd och med prospektiv bergartsmiljö. En kompletterande markmagnetisk undersökning pågår och bidrar med detaljerad data för fortsatt tolkning. I den mån geokemisk prospektering med bottenmoränprovtagning faller väl ut i Jägarlidenområdet kommer provtagningen användas över större områden.

I och med att fokus kommande säsong ligger på Jägarliden-och Åströmsområdena hamnar Middagsbergsfyndigheten i händelsernas mitt. Även om borrningen i vinter inte sker i Middagsbergsfyndigheten är historiska resultat från undersökningar av fyndigheten intressanta och den tidigare geologiska tolkningen av Middagsberget kan komma att revideras.

Avslutningsvis ser vi fram emot att fortsätta att hålla en kontakt mer er gamla som nya aktieägare och intressenter i Botnia Exploration. Jag vill redan nu förvarna om att vi planerar så kallade ”Botnia dagarna” i juni månad med intressanta besök i Vindelgransele med omnejd.

God fortsättning!

Stockholm den 21 januari 2016

Bengt Ljung

Om oss

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar