102 miljoner kronor till förbättring av utemiljöer

Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som har beslutats av regeringen. Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2018, går att söka i två omgångar under året. I första sökomgången kom 57 ansökningar in och 49 av dessa har beviljats.

– Stödet kommer bland annat att användas till att upprusta park- och grönområden samt bostadsområdens gårdar för att locka boende och utomstående till möten samt lek och rörelse. Liksom tidigare år är upprustning och anläggning av lekplatser, uteplatser, grillplatser och utegym samt sittmöjligheter i anslutning till dessa återkommande åtgärder. Många åtgärder syftar till öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen, samt till att öka tillgängligheten genom utbyte av slitna ytskikt, säger utredare Ida Jonskog på Boverket.

Stödet vänder sig till fastighetsägare, tomträttshavare eller de som har fått fastighetsägarens eller markägarens tillåtelse att utföra åtgärden. Även organisationer kan söka.

Sista ansökningsdag för att söka stödet i år är den 31 juli.

Läs mer om stöd till utemiljöer på Boverkets webbplats

Kontakt

Media är välkommen att kontakta Boverkets presservice, 0455-35 31 70.

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera