Boverket: Vi måste fortsätta bygga fler bostäder i Sverige!

Ny statistik visar att bostadsbyggandet planar ut under senare halvan av 2017. Boverket pekar på att fler bostäder behöver byggas för att räcka till den ökande befolkningen.

Boverket gör som expertmyndighet kontinuerliga analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Nu har myndigheten analyserat bostadsbyggandet under 2017 utifrån de senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB.  

– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt. Det är viktigt att det byggs tillräckligt, annars får det konsekvenser som till exempel ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden, fler hemlösa och att det blir svårare för unga att flytta hemifrån, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör.

Bostadsbyggandet ökade – men inte tillräckligt

Sammanlagt under hela 2017 ökade bostadsbyggandet, jämfört med föregående år. Men man kan se en förändring under det tredje kvartalet då antalet nybyggda bostäder stagnerade. Samtidigt visar Boverkets prognoser att bostadsbyggandet inte är tillräckligt. Fram till år 2025 behöver vi i Sverige bygga 600 000 bostäder för att fylla behovet, framför allt de närmaste åren för att kompensera för det som inte byggts tidigare år och för att räcka till den växande befolkningen.

SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året.

– Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt Boverkets beräkningar borde nivån ligga runt 80 000 bostäder.

Färre bygglov och minskat byggande av hyresrätter

Byggandet av hyresrätter utvecklades sämre än bostadsrätter under det andra halvåret, jämfört med motsvarande period 2016.

Boverket noterar även att antalet bygglov för flerbostadshus bromsade in markant under det fjärde och sista kvartalet i Storstockholm, Stormalmö och andra kommuner med fler än 75 000 invånare.

Stöd och garantier

Det finns ett antal verktyg för att behålla ett fortsatt ökat bostadsbyggande.

  • Kreditgarantier för lån till bostadsbyggande
  • Investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder
  • Investeringsstöd till bostäder för äldre

– Vi ser att intresset för de statliga kreditgarantierna ökar och att investeringsstöden används runt om i landet och har hittills gått till 14 000 bostäder.

Mer information
Boverket har gjort en förklarande film om varför det behöver byggas så mycket bostäder:
https://youtu.be/LcwqCfX6AgE

På Boverkets webbplats kan du ladda ner och läsa Boverkets nationella byggbehovsprognos, senast uppdaterad i juni 2017:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2017/berakning-av-behovet-av-nya-bostader-till-2025/

På Boverkets webbplats finns även mer information om läget på bostadsmarknaden: http://www.boverket.se/sv/boende/bostadsmarknaden/

Läs mer om kreditgarantier och stöd på Boverkets webbplats:
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kreditgaranti/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

På SCB:s webbplats finns den senaste statistiken:
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-2017-preliminara-uppgifter/

Kontakt
Media kan kontakta Boverkets presservice, telefonnummer 0455 - 35 31 70

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera