Bokslutskommuniké - 2015-01-01 - 2015-12-31

Helåret i sammandrag 2015 (2014), i tkr
•    Nettoomsättning                 0 (0)
•    Summa rörelseintäkter            2479 (229)
•    Resultat efter finansiella poster         – 9 826 (-8 751)
•    Av- och nedskrivningar av materiella och     71 (4 637)
och immateriella tillgångar
•    Kassa och bank                5 703 (1 499)
•    Resultat per aktie                 -0,51 (-0,63)

Kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015:

•    Summa rörelseintäkter uppgick till         668 (202).
•    Rörelseresultatet blev                 -3 298 (-6 174).


Väsentliga händelser under perioden

  • BrainCool AB (publ) tecknade sitt första distributionsavtal för The BrainCool System för den Australiensiska marknaden.
  • Bolaget CE-märkte sin andra produkt, COORAL®.
  • Bolaget erhöll forskningsbidrag om 750 000 SEK för att etablera två kliniska utvärderingar inom kylning av stroke- och hjärtstoppspatienter i Massachusetts i nordöstra USA.
  • Bolaget offentliggjorde en satsning på en ny indikation, behandling av hjärnskakning. Bolagets huvudfokus och initiala inriktning inom indikationen hjärnskakning kommer att vara hjärnskada vid olyckor i samband med idrott.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser.
Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 1, 2016 2016-05-10
Delårsrapport 2, 2016 2016-08-25

Årsredovisning förväntas publiceras den 26 februari och bolagstämman planeras till den 14 april och kommer hållas på Medicon Village i Lund. Styrelse föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning föreslås.

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande mervärden inom sjukvården. Hjärnkylning för stroke, hjärtstillestånd och hjärnskakning samt oral mukosit (OM), en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar, är bolagets fokus. Ytterligare områden och möjligheter utvärderas löpande inom bolaget för att först etablera forskningssamarbeten för en första kostnadseffektiv utvärdering.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.

Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) har under sitt första hela verksamhetsår skapat en solid grund genom CE-märkning av bolagets första produkter, The BrainCool System och COORAL. Fokus det fjärde kvartalet har legat på utvärdering av produkter och partners samt regulatoriska processer in Japan och USA.

Med marknadsgodkännande för Europa/EES samt ett växande intresse för hjärnkylning i Asien har en utvärdering av olika vägar till marknaden påbörjats och bolaget har även slutit sitt första distributionsavtal och vi arbetar parallellt med två regulatoriska processer i USA och Japan med att etablera ett försäljningsnätverk för The BrainCool System.

Under hösten har vi utvärderat vår produkt intensivt och lämnat in en ytterligare patentansökan i december. Under det första kvartalet kommer den första batchen om 20 system levereras från PartnerTech, vilken till stor del är förskottsbetalad. Vår första batch kommer användas dels för att etablera klinisk evidens inom stroke samt skapa klinisk evidens inom hjärtstopp i samarbete med det försäljningsnätverk vi bygger upp. Vi har även tagit fram sex system, som bl.a. används för utvärdering av olika applikationer, två av dessa har levererats till kund i Australien under januari.

Vår produkt COORAL System® inom affärsområdet onkologi utvärderas i sin första kliniska studie i Sverige och vi analyserar hur produkten skall etableras internationellt. Såväl mönster-, varumärkes- och patentskydd har godkänts för produkten och vi har CE-märkt COORAL System under det sista kvartalet 2015.

Under året har vi haft ett möte med representanter för FDA, varvid produkten COORAL System har bekräftats som en lämplig kandidat för en s.k. 510(k) de novo samt att BrainCool AB (publ) när man har kliniska resultat kan skicka in en ansökan om marknadsgodkännande enligt 510-k de novo utan ytterligare förhandsgranskning av FDA.

Vårt projekt inom OM belyser väl hur bolaget lyckas med att utnyttja synergier med andra projekt. Det portabla kylsystem för hjärnkylning har anpassats för användning inom ett nytt affärsområde, vilket har skapat en ny patenterad oral produkt för att motverka OM. Det portabla systemet har tagits fram i två versioner, en med lägre effekt för OM samt en med maximal kyleffekt för hjärnkylning i mobila situationer, vilket ligger till grund för vår satsning på behandling av hjärnskakningar inom idrotten.

Finansiella kommentarer

Bolagets immateriella tillgångar är fördelade på tre projekt enligt följande: BrainCool Stroke 9,9 MSEK, BrainCool Hjärtstillestånd 7,9 MSEK och Oral Mukosit 1,7 MSEK. Bolaget följer sedan det fjärde kvartalet 2014 de nya redovisningsreglerna BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för immateriella tillgångar.

De första sex (6) systemen av BrainCool System har byggts och redovisas som immateriella tillgångar som använts för tester och utvärderingar. De första systemen har av naturliga skäl väsentligt högre material- och tillverkningskostnad än produkter i serietillverkning. Bolaget har förbetalt en stor del av de första 20 systemen och genomför ett antal verktygsinvesteringar för att få ned produktionspris på produkten. Bolaget kommer att erhålla forskningsbidrag om 750 kSEK under det första kvartalet och har erhållit ett förhandsbesked om ett tillväxtlån.

Bolagets projekt har utvecklats resurseffektivt och mycket väl i snabb takt. Styrelsen utvärderar löpande olika former av tillväxt- och exportfinansiering för att understödja marknadslansering och fortsätta bygga starka aktieägarvärden genom bolagets utveckling.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per den 31 december 2015 till fem (5) personer.

Framtidsutsikter

Bolaget befinner sig i en utvecklings- och lanseringsfas till opinionsledare. Regulatoriska processer, val av försäljningskanaler, samarbete med partners eller försäljning i egen regi samt utlicensiering av produkter påverkar framtida behov av kapitalresurser för att utveckla verksamheten. Bolaget har en uttalad strategi att arbeta med marknader med tydliga medicinska behov och behov av innovationer där möjligheterna för akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering och utveckling.

Aktien

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 19 441 816 per den 30 september 2015. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar