BrainCool AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017

Resultat i korthet 

Koncernens nyckeltal (tkr) 2017.01.01
- 2017.12.31
Nettoomsättning 999
Summa rörelseintäkter 5 193
Resultat efter finansiella poster -23 082
Av- och nedskrivningar av materiella och -3 142
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 28 442
Resultat per aktie (kr) -0,81


Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2017.01.01 2016.01.01
- 2017.12.31 - 2016.12.31
Nettoomsättning 999 780
Summa rörelseintäkter 5 193 4 760
Resultat efter finansiella poster -23 050 -13 482
Av- och nedskrivningar av materiella och -3 142 -892
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 28 434 6 370
Resultat per aktie (kr) -0,81 -0,62

Förändring av eget kapital 

Koncernen

Moderbolaget

Förslag till disposition av bolagets resultat 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

VD Martin Waleij kommenterar 

BrainCools verksamhet fortsatte att utvecklas enligt plan under det fjärde kvartalet 2017.  PRINCESS-studien färdigrekryterades och den kliniska uppföljningen av varje patient pågår i tre månader. Under våren 2018 tar analysfasen av all data från studien vid. Analysen beräknas vara klar under första halvåret och resultaten förväntas kunna publiceras under hösten.

PRINCESS-studien utvärderar behandling av patienter som drabbats av hjärtstopp med BrainCools produkt RhinoChill. RhinoChill är portabel och kan användas redan i ambulans och på akutmottagning för att snabbt kyla ned patienter med hjärtstopp. BrainCools strategi är att kombinera RhinoChill med BrainCool™ System för en tidig och komplett kylbehandling under 72 timmar för att nå bästa möjliga resultat.

Som ett led i en renodling och fokusering av koncernen etablerade BrainCool en ny organisation under det fjärde kvartalet med två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. Inom Brain Cooling ryms verksamheten för hjärtstopp och stroke, och inom Pain Management bedrivs verksamheterna för prevention av oral mukosit inom onkologi samt behandling av migrän. Strategin inom affärsområdet Pain Management är att inrikta sig på medicintekniska applikationer med tydligt medicinskt mervärde med ett unmet medical need, där konkurrensen främst är läkemedel där vi bedömer att en ”no drug option” kommer vara fördelaktigt.  Idrottsmedicin bedrivs via dotterbolaget PolarCool AB.

Affärsområdet Brain Cooling gick under perioden in i en kommersialiseringsfas. Ett helägt dotterbolag i USA etablerades och en ny Vice President Global Sales & Marketing rekryterades. I Europa är strategin att etablera egen försäljning på de nordiska och tyska marknaderna och i övrigt bygga upp ett nätverk av distributörer.

Parallellt fortskrider olika utvecklingsprojekt kring medicinsk kylning. EU beslutade i januari i år att stödja ett projekt – Brain Save - lett av BrainCool AB (publ) för att vidareutveckla produkter för strokebehandling. Projektet erhåller tolv mkr i bidrag. Brain Save fokuserar på fem olika områden däribland nya funktioner för att kombinera värme och kyla och integrera funktionerna i produkten BrainCool™ System. Målet är att ytterligare underlätta kylbehanding av vakna patienter samt utveckla två nya applikationer för stroke marknaden. Inom affärsområdet Pain Management pågår utveckling och flera olika studier avseende Cooral System inom onkologi och CoolHead mot migrän. I oktober 2017 utökades de kliniska prövningarna av Cooral System med cirka 20 patienter genom ett samarbete med japanska Nippon Medical School Hospital utanför Tokyo. Bolaget sonderar även möjligheter till utvecklingsstöd för nya applikationer för onkologi inom affärsområdet Pain Management. I november erhöll BrainCool två mkr från Vinnova för att färdigställa en hemvårdsprodukt baserad på CoolHead för behandling av migrän.

Idrottsmedicin bedrivs inom dotterbolaget PolarCool AB. Under det fjärde kvartalet utökade PolarCool samarbetet med Swedish Hockey League (SHL) och HockeyAllsvenskan med fler tillkommande lag i studien som utvärderar medicinsk kylning vid hjärnskakning. Under perioden aviserades även att bolaget ska inleda studier inom området ”upprepade huvudkollisioner” (på engelska ”subconcussive repetitive head impact”) tillsammans med Skånes Universitetssjukhus och amerikansk fotbollsklubben Limhamn Griffins i Malmö. I januari 2018 erhöll BrainCool etikgodkännande och studierna beräknas inleda under andra kvartalet och avslutas under tredje kvartalet 2018. Avsikten är att PolarCool ska bli ett självständigt bolag på sikt.

I slutet av 2017 tecknade BrainCool ett avtal om en finansiering upp till 100 miljoner SEK i form av konvertibellån samt utfärdande av teckningsoptioner samband med konvertering till aktier. I en första tranche har ett konvertibellån om 20 mkr utfärdats varav 7 mkr konverterats till 762 752 aktier och 1 438 817 teckningsoptioner utfärdats per den sista januari 2018.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

  • BrainCool säkrar finansiering om upp till 100 MSEK genom ett avtal med L1/Europe Offering, i form av en konvertibelfinansiering med tillhörande teckningsoptioner. 
  • BrainCool etablerar en ny organisation med två affärsområden och startar ett dotterbolag i USA samt anställer en ny Vice President Global Sales & Marketing.
  • BrainCool erhåller 2 mkr i statligt bidrag från Vinnova, avseende projekt inom migrän. Bidraget är ett kvitto på potentialen i BrainCools migränprodukt.
  • BrainCool inleder samarbete med distributionspartner i Turkiet.
  • Bolaget erhåller i samarbete med en distributör i Kuwait en order på två system av BrainCool™ System.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

  • BrainCool har erhållit tolv mkr i bidrag från EU för att vidareutveckla produkter vid strokebehandling. Projektet kallat Brain Save leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från fem länder.
  • En extra bolagstämma den 24 januari 2018 beslutade om ett incitamentsprogram för anställda och ledning, om högst 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kostar 0,97 kr, har ett lösenpris på 15,37 kr och kan lösas in under januari 2021. Incitamentsprogrammet fulltecknades vilket tillför bolaget 485 000 kr under Q1 2018. Vid fullt inlösen tillförs bolaget 7 685 000 kr varav aktiekapitalet ökar med 22 500 kr. 
  • Bolaget har erhållit formgivningsskydd (”design patent”) i USA för Cooral System som motverkar oral mukosit vid cancerbehandling.
  • BrainCool har erhållit etikgodkännande för studier avseende medicinsk kylning som behandling vid upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll.

Finansiella kommentarer 

BrainCool AB (publ), med det helägda dotterbolagen PolarCool AB och BrainCool Inc (USA) redovisas från och med januari 2017 som en koncern. Verksamheten för idrottsmedicin bedrivs i PolarCool AB.

BrainCools incitamentsprogram från 2014 avslutades under det fjärde kvartalet och bolaget tillfördes 2,5 mkr i nytt kapital.  

Koncernens immateriella tillgångar är främst fördelade på fem projekt enligt följande: BrainCool Stroke 17,1 mkr, BrainCool Hjärtstillestånd 14,3 mkr, Oral Mukosit 8,3 mkr, Idrottsmedicin 3,7 mkr, samt Migrän 5,1 mkr.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 mkr och resultatet för det fjärde kvartalet uppgår till -6,2 mkr. Moderbolagets rörelseintäkter under fjärde kvartalet uppgick till 2,2 mkr (2,2 mkr) och resultatet för det fjärde kvartalet uppgår till -6,2 mkr (-4,6 mkr).

Koncernens varulager uppgick vid periodens utgång till 9,9 mkr och likvida medel till 28,4 mkr. Moderbolagets likvida medel vid periodens utgång har ökat med cirka 22 mkr jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I varulagret ingår färdigvaror som förvärvades av BeneChill. Handelsvaror uppgick under året till 1,3 mkr, dels som kostnad för sålda varor och dels som förändring i nettoförsäljningsvärde.  

Koncernens eget kapital vid periodens utgång, inklusive årets resultat, var 68,6 mkr. Moderbolagets eget kapital vid periodens utgång, inklusive årets resultat, var 68,6 mkr (46,3 mkr).

Moderbolagets kortfristiga skulder har vid periodens utgång totalt sätt ökat med 7,6 mkr till följd av det upptagna konvertibellånet.  

Framtidsutsikter 

BrainCool har renodlat verksamheten med fokus på två affärsområden – Brain Cooling och Pain Management.  Det första området är nu inne i en lanseringsfas parallellt med fortsatt deltagande i flera stora internationella hypotermistudier vars utfall kommer påverka marknaden. BrainCool har  säkerställt de finansiella medel som krävs för att genomföra strategin att bygga upp två starka affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. Bolaget har en uttalad strategi att fortsatt utnyttja kliniska och tekniska synergier för att identifiera nya applikationer för medicinsk kylning med tydliga medicinska behov, inom bolagets två affärsområden.

Information om verksamheten 

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget. 

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, från och med att tillgångarna beräknas inbringa ekonomiska fördelar, med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                                                              7 år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken                                                              7 år

Goodwill                                                                                                                                         5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Materialla anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg, installationer                                                                            5 år

Anställda 

Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2017 till 13 personer.

 

Aktien 

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 34 647 044 per den 31 december 2017. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman.

Kommande rapporter 

Årsredovisning                                                                 2018-03-09                                                         Delårsrapport kvartal 1, 2018                2018-05-09
Halvårsrapport, 2018                             2018-08-10
Delårsrapport kvartal 3, 2018                2018-11-16

Årsredovisning tillgänglig 

BrainCools årsredovisning för räkenskapsåret 2017 kommer att publiceras på bolagets (www.braincool.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida den 9 mars 2018. Årsstämma i BrainCool kommer att hållas i bolagets lokaler i Lund den 18 april 2018.

Granskning av räkenskaperna 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Lund 2018-02-16

Styrelsen

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Finansiella rapporter 


(koncernen bildades under 2017, därmed saknas jämförelseposter från föregående år)Koncernens resultaträkning
2017.10.01 2017.01.01
- 2017.12.31 - 2017.12.31
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 194 427 998 787
Aktiverat arbete för egen räkning 861 985 2 574 371
Övriga rörelseintäkter 1 126 914 1 619 434
Summa rörelseintäkter 2 183 325 5 192 591
Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 208 668 -1 284 611
Övriga externa kostnader -3 208 459 -13 420 828
Personalkostnader -2 870 162 -9 035 730
Av- och nedskrivningar av materiella och -789 007 -3 142 474
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -23 304 -96 015
Summa rörelsekostnader -8 099 599 -26 979 658
Rörelseresultat -5 916 274 -21 787 067
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -340 728 -1 294 481
Summa finansiella poster -340 728 -1 294 481
Resultat efter finansiella poster -6 257 002 -23 081 547
Resultat före skatt -6 257 002 -23 081 547
Skatter
Skatt på årets resultat 0 0
Periodens resultat -6 257 002 -23 081 547
Antal aktier vid periodens slut 34 269 401 34 269 401
Medelantal aktier under perioden 33 762 409 28 588 443
Resultat per aktie -0,19 -0,81


Koncernens balansräkning 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 38 306 572
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 10 582 554
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 889 127
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 270 184
Summa materiella anläggningstillgångar 2 270 184
Summa anläggningstillgångar 51 159 310
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 9 936 403
Förskott till leverantörer 345 500
Summa varulager m.m. 10 281 903
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 647 988
Aktuella skattefordringar 127 369
Övriga fordringar 604 663
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 390 662
Summa kortfristiga fordringar 1 770 682
Kassa och bank
Kassa och bank 28 441 514
Summa kassa och bank 28 441 514
Summa omsättningstillgångar 40 494 100
Summa tillgångar 91 653 409


Koncernens balansräkning 2017-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 542 123
Summa bundet eget kapital 1 542 123
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 543 795
Balanserat resultat -25 409 703
Periodens resultat -23 081 547
Summa fritt eget kapital 67 052 545
Summa eget kapital 68 594 668
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 770 833
Summa långfristiga skulder 770 833
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 750 000
Leverantörsskulder 3 012 981
Konvertibla skuldebrev 14 559 802
Aktuella skatteskulder 57 419
Övriga skulder 1 909 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 997 874
Summa kortfristiga skulder 22 287 908
Summa eget kapital och skulder 91 653 409


Koncernens kassaflödesanalys 2017.01.01
- 2017.12.31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -21 787 067
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 142 474
Aktiverat arbete för egen räkning -2 574 371
-21 218 964
Erhållen ränta 0
Erlagd ränta -1 200 737
Betald inkomstskatt 0
-22 419 701
Förändring av varulager -358 667
Förändring av kundfordringar 419 395
Förändring av kortfristiga fordringar 905 807
Förändring av leverantörsskulder -4 050 899
Förändring av kortfristiga skulder -3 637 958
Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 142 023
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -8 162 761
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -154 798
Förvärv av verksamhet 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 317 559
Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 575 827
Upptagna lån 18 676 555
Amortering av lån -1 721 514
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 530 868
Årets kassaflöde 22 071 286
Likvida medel vid årets början 6 370 228
Likvida medel vid årets slut 28 441 514


Moderbolagets resultaträkning 2017.10.01 2016.10.01 2017.01.01 2016.01.01
- 2017.12.31 - 2016.12.31 - 2017.12.31 - 2016.12.31
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 194 428 539 733 998 788 779 733
Aktiverat arbete för egen räkning 592 205 657 128 2 304 591 2 556 418
Övriga rörelseintäkter 1 396 693 984 232 1 889 213 1 424 225
Summa rörelseintäkter 2 183 326 2 181 093 5 192 593 4 760 376
Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 208 668 161 360 -1 284 611 -381 792
Övriga externa kostnader -3 624 034 -4 500 011 -13 835 083 -10 938 195
Personalkostnader -2 424 660 -1 354 460 -8 590 228 -5 797 107
Av- och nedskrivningar av materiella och -789 007 -956 386 -3 142 474 -892 100
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -23 304 -74 422 -96 015 -117 860
Summa rörelsekostnader -8 069 673 -6 723 919 -26 948 411 -18 127 054
Rörelseresultat -5 886 347 -4 542 826 -21 755 818 -13 366 678
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 44 0 561
Räntekostnader och liknande resultatposter -340 728 -62 665 -1 294 481 -116 161
Summa finansiella poster -340 728 -62 621 -1 294 481 -115 600
Resultat efter finansiella poster -6 227 074 -4 605 447 -23 050 299 -13 482 278
Resultat före skatt -6 227 074 -4 605 447 -23 050 299 -13 482 278
Skatter
Skatt på årets resultat 0 0 0 0
Periodens resultat -6 227 074 -4 605 447 -23 050 299 -13 482 278
Antal aktier vid periodens slut 34 269 401 23 412 128 34 269 401 23 412 128
Medelantal aktier under perioden 33 762 409 22 911 076 28 588 443 21 822 258
Resultat per aktie -0,18 -0,20 -0,81 -0,62


Moderbolagets balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 34 635 190 28 944 806
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 10 582 554 11 732 244
Summa immateriella anläggningstillgångar 45 217 744 40 677 050
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 270 184 2 732 803
Summa materiella anläggningstillgångar 2 270 184 2 732 803
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i svenska dotterföretag 50 000 0
Andelar i utländska dotterföretag 824
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 824 0
Summa anläggningstillgångar 47 538 752 43 409 853
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 9 587 610 9 607 633
Förskott till leverantörer 345 500 315 601
Summa varulager m.m. 9 933 110 9 923 234
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 647 988 1 067 384
Fordringar hos koncernföretag 4 285 815 0
Aktuella skattefordringar 127 369 61 072
Övriga fordringar 601 144 1 283 959
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 388 416 683 470
Summa kortfristiga fordringar 6 050 732 3 095 885
Kassa och bank
Kassa och bank 28 434 409 6 370 228
Summa kassa och bank 28 434 409 6 370 228
Summa omsättningstillgångar 44 418 251 19 389 347
Summa tillgångar 91 957 003 62 799 200


Moderbolagets balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 542 123 1 053 546
Fond för utvecklingsutgifter 14 647 306 8 935 648
Summa bundet eget kapital 16 189 429 9 989 194
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 543 795 70 634 346
Balanserat resultat -40 057 010 -20 842 353
Periodens resultat -23 050 299 -13 482 278
Summa fritt eget kapital 52 436 487 36 309 715
Summa eget kapital 68 625 917 46 298 909
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 770 833 1 520 833
Summa långfristiga skulder 770 833 1 520 833
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 750 000 312 500
Leverantörsskulder 2 997 585 7 063 880
Skulder till koncernföretag 466 725 0
Konvertibla skuldebrev 14 559 802 0
Aktuella skatteskulder 57 419 0
Övriga skulder 1 907 362 6 246 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 821 359 1 356 120
Summa kortfristiga skulder 22 560 253 14 979 458
Summa eget kapital och skulder 91 957 003 62 799 200


Moderbolagets kassaflödesanalys 2017.01.01 2016.01.01
- 2017.12.31 - 2016.12.31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -21 755 818 -13 366 678
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 142 474 892 100
Aktiverat arbete för egen räkning -2 304 591 -2 556 418
-20 917 935 -15 030 996
Erhållen ränta 0 561
Erlagd ränta -1 200 737 -116 161
Betald inkomstskatt 0 0
-22 118 672 -15 146 596
Förändring av varulager -9 876 -3 319 878
Förändring av kundfordringar 419 395 -1 067 384
Förändring av kortfristiga fordringar -3 374 243 -945 366
Förändring av leverantörsskulder -4 066 295 4 700 759
Förändring av kortfristiga skulder -3 350 214 593 448
Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 499 905 -15 185 017
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 761 160 -6 958 065
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -154 798 -836 558
Investering i finansiella anläggningstillgångar -50 824 0
Förvärv av verksamhet 0 -9 079 798
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 966 782 -16 874 421
Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 575 827 25 393 109
Upptagna lån 18 676 555 7 333 333
Amortering av lån -1 721 514 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 530 868 32 726 442
Årets kassaflöde 22 064 181 667 004
Likvida medel vid årets början 6 370 228 5 703 224
Likvida medel vid årets slut 28 434 409 6 370 228

BrainCool AB (publ)

Medicon Village, Scheelevägen 2

223 81 Lund

www.braincool.se

info@braincool.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46(0)8-402 90 00

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar