BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5637) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”) och det tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-7706) och offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Tillägg 1”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet och Tillägg 1. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde nyheten att ledning och styrelse har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner i det incitamentsprogram som infördes 2014 och som var riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 622 872 teckningsoptioner. I samma pressmeddelande offentliggjorde BrainCool även nyheten att styrelse och ledning har för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 17-8555). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 29 maj 2017.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 31 maj 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.BrainCool.se.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar