Delårsrapport för perioden 2018.01.01 - 2018.03.31

Väsentliga händelser under första kvartalet

• BrainCool har erhållit tolv mkr i bidrag från EU för att vidareutveckla produkter vid strokebehandling. Projektet kallat Brain Save leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från fem länder. 

• En extra bolagstämma den 24 januari 2018 beslutade om ett incitamentsprogram för anställda och ledning, om högst 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionernas pris var 0,97 kr per option, har ett lösenpris på 15,37 kr och kan lösas in under januari 2021. Incitamentsprogrammet fulltecknades vilket tillförde bolaget 485 000 kr under det första kvartalet 2018. Vid full inlösen tillförs bolaget 7 685 000 kr varav aktiekapitalet ökar med 22 500 kr.   

• Bolaget har erhållit formgivningsskydd (”design patent”) i USA för Cooral System som motverkar oral mukosit vid cancerbehandling.

• BrainCool har erhållit etikgodkännande för studier avseende medicinsk kylning som behandling vid upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll. Studierna genomförs i samarbete med Skånes Universitetssjukhus och idrottsföreningen Limhamn Griffins Sportklubb. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

• Studierna inom upprepade huvudkollisioner, som bedrivs i dotterbolaget PolarCool AB i samarbete med Skånes Universitetssjukhus och idrottsföreningen Limhamn Griffins Sportklubb, påbörjades i april. 

Delårsrapport bifogas.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera