Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System

BrainCool AB (publ) har utvecklat en ny produkt för att motverka och förebygga neuropati. Neuropati är skador på nerver med bland annat minskad känsel i händer och fötter och kan uppstå som en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Bolaget presenterade den nya applikationen på Svenska Onkologidagarna i Jönköping i mars 2018.

Den nya produkten baseras på samma typ av kylsystem som BrainCools produkt Cooral System som är en oral device kopplad till ett kylsystem. Cooral System motverkar oral mukosit (OM) som också är en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Den nya applikationen kommer även att integreras i produkten Cooral System som dessutom är förberett för att integrera fler applikationer. Systemen är således utformade för att motverka dels OM, dels neuropati eller en kombination av dem båda.

VD Martin Waleij kommenterar

-          Utifrån de lovande resultat vi har inom OM har det varit naturligt att börja förbereda för en line extension inom neuropati utifrån vår befintliga produktplattform. Detta ses som naturligt hos den målgrupp vi nu samarbetar med och marknadssegmentet bedöms i storlek väl matcha, eller till och med överstiga potentialen för att förebygga OM.

Produkten är en patentansökt medicinsk kylningsapplikation för kontrollerad och repeterbar kylning av händer och fötter. Bakgrunden till projektet, som bedrivits i forsknings- och utvärderingsfas inom BrainCool under 2017, är att det har presenterats preliminära studier som utförts med kylhandskar och sockor samt med isvattenbad med lovande resultat. Charles Loprinzi, verksam vid Mayo Clinic och världsledande opinionsledare inom området, har sammanfattat resultaten så här långt i webbpublikationen, UpToDate. (http://www.uptodate.com/contents/prevention-and-treatment-of-chemotherapy-induced-peripheral-neuropathy)

Genom kontakter med internationella opinionsledare inom området samt med läkare i BrainCools studie inom förebyggande av oral mukosit, kunde BrainCool verifiera behovet av behandling för att motverka neuropati. Bolaget utvecklade ett koncept varvid en ansökan om patentskydd lämnades in. Applikationen har utvärderats i två tester på friska frivilliga, varav det första presenterades på Svenska Onkologidagarna i mars 2018.

Perifer neuropati (som främst drabbar händer och fötter) efter behandling med cytostatika är ett stort problem som globalt drabbar ca 1,7 miljoner patienter årligen. Det medför stora hälsovårdskostnader och tvingar kliniker att välja sämre behandlingar med risk för livslånga obehag för patienterna.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Det finns i nuläget ingen preventiv behandling som är godkänd och det finns inga effektiva läkemedel för att behandla perifer neuropati när åkomman väl har uppstått. Förebyggande av neuropati kan klassas som ett så kallat ”unmet medical need”, dvs en åkomma som inte har någon fastställd konkret behandlingsmetod. Behovet är således stort inom både allmän onkologi och hematologi. För patienter vore förstås en preventiv behandling att föredra. Då biverkanrisken är stor bör patienten få tillgång till en alternativ metod för förebyggandet av perifier neuropati och därmed reducera risken för onödiga dosjusteringar av cytostatikabehandlingen.

BrainCools projektpartners inom bolagets studier avseende prevention av OM ser en stor fördel med att koppla båda applikationerna till samma kylsystem, d.v.s. den orala anordningen för att motverka OM tillsammans med anordningen för kylning av händer och fötter. Flera patientgrupper drabbas av både oral mukosit och neuropati och skadorna är bestående vid neuropati. Detta ökar väsentligt potentialen för produktplattformen.

Projektet har även stora tekniska synergier då kylsystemet redan är färdigutvecklat vilket minskar kostnaderna för utveckling och riskerna inom projektet. Med ett utvidgat behandlingsområde till att även förebygga neuropati skapas ytterligare ökad potential för Cooral System.

Hälsoekonomiska bedömningar av direkta och indirekta merkostnader för en patient som drabbas av neuropati under första året visar på betydande kostnader. Dessa bedömningar tar dock inte fullt ut hänsyn till att det finns rapporter som visar att två tredjedelar av patienterna som får neuropati slutar att arbeta (Calhoun et al. 2001). Neuropati är förknippat med en förhöjd risk för fallolyckor och fallskador på grund av att den påverkar känseln i fötterna och därmed balansen (Kolb et al. 2016).

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera